Sekmadienis, 2019 m. spalio 20 d.

De­gė BMW ir skal­bi­mo ma­ši­na

Bir­že­lio 12 die­ną Plun­gės prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba mies­te ge­si­no du gais­rus: prie pre­ky­bos cen­tro „Nor­fa“, Kal­niš­kių gat­vė­je, de­gė leng­va­sis au­to­mo­bi­lis BMW, o Par­ko gat­vė­je, vie­na­me na­me, už­si­plies­kė skal­bi­mo ma­ši­na.

Pra­ne­ši­mo apie už­si­de­gu­sį au­to­mo­bi­lį ug­nia­ge­siai su­lau­kė tre­čia­die­nio po­pie­tę, apie 13 va­lan­dą. Gel­bė­to­jai bu­vo in­for­muo­ti, jog prie Kal­niš­kių g. 18-ojo pa­sta­to (pre­ky­bos cen­tro „Nor­fa“) rūks­ta BMW mar­kės au­to­mo­bi­lis.
Nu­vy­kus pa­aiš­kė­jo, jog S. K. pri­klau­san­tis BMW 330 pra­dė­jo deg­ti nuo va­rik­lio sky­riaus, su­nio­ko­tos de­gio­sios da­lys. Au­to­mo­bi­lis bu­vo 2001 m. ga­my­bos, sto­vė­jo aikš­te­lė­je. Įvy­kis ti­ria­mas.
Ki­tas gais­ras tą pa­čią die­ną ki­lo Par­ko gat­vė­je, ant­ruo­ju nu­me­riu pa­žy­mė­ta­me mū­ri­nia­me na­me. Ne­tru­kus po pu­sės ke­tu­rių bu­vo pra­neš­ta, jog G. V. na­me už­si­de­gė skal­bi­mo ma­ši­na.
At­vy­kus ug­nia­ge­siams, vir­tu­vė­je iš­ties pleš­kė­jo skal­bi­mo ma­ši­na, ug­nis spė­jo ap­ga­din­ti ir ke­lis kvad­ra­ti­nius met­rus sie­nos. Įvy­kis ti­ria­mas.

Komentarai
Kiti straipsniai