Trečiadienis, 2019 m. lapkričio 20 d.

ŽNP di­rek­ci­jos eko­lo­gei – Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos ap­do­va­no­ji­mas

Bir­že­lio 5 die­ną, per iš­kil­min­gą Pa­sau­li­nės ap­lin­kos die­nos mi­nė­ji­mą, bu­vo pa­gerb­ti ir ap­do­va­no­ti ge­riau­si Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos sis­te­mos dar­buo­to­jai ir ap­lin­ko­sau­gai itin nu­si­pel­nę žmo­nės. Tarp jų pa­mi­nė­ta ir Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko di­rek­ci­jos eko­lo­gė Ma­ri­ja Jan­kaus­kie­nė.

„Ge­riau­siems me­tų ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams – ap­do­va­no­ji­mai ir pa­dė­kos“ – to­kį pra­ne­ši­mą pra­ėju­sios sa­vai­tės ket­vir­ta­die­nį iš­pla­ti­no Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Mi­nist­ras Kęs­tu­tis Ma­žei­ka Pa­sau­li­nės ap­lin­kos die­nos pro­ga už ge­rus tar­ny­bos re­zul­ta­tus pa­reiš­kė pa­dė­kas ir jas įtei­kė dau­giau kaip dvi­de­šim­čiai Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos sis­te­mos dar­buo­to­jų, taip pat bu­vo pa­gerb­ti ak­ty­viau­si ap­lin­ko­sau­gi­nių pi­lie­ti­nių ak­ci­jų ini­cia­to­riai, o dar de­šim­čiai ap­lin­ko­sau­gai nu­si­pel­niu­sių žmo­nių bu­vo įteik­ti ir iš­skir­ti­niai Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos ap­do­va­no­ji­mai.
Pas­ta­ra­ja­me są­ra­še – ŽNP di­rek­ci­jos Gam­tos ir kul­tū­ros pa­vel­do sky­riaus eko­lo­gė M. Jan­kaus­kie­nė. Ji ap­do­va­no­ta iš­skir­ti­niu Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos ap­do­va­no­ji­mu –„Gar­bės žen­klu“. Spe­cia­lis­tės nuo­pel­nai įver­tin­ti už il­ga­me­tį ir nuo­šir­dų dar­bą ap­lin­ko­sau­gos sri­ty­je. Tie­sa, šven­ti­nė­je ce­re­mo­ni­jo­je eko­lo­gė da­ly­vau­ti ne­ga­lė­jo, tad ap­do­va­no­ji­mas jai bus per­duo­tas.

Pa­reng­ta pa­gal Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos inf.

Komentarai
Kiti straipsniai