Trečiadienis, 2019 m. lapkričio 20 d.

Tra­giš­ka ava­ri­ja ne­to­li Grum­blių pa­rei­ka­la­vo dvie­jų vy­rų gy­vy­bių

Skau­di eis­mo ne­lai­mė įvy­ko šeš­ta­die­nio, bir­že­lio 8-osios, va­ka­rą Plun­gės ra­jo­ne, ar­ti Grum­blių: su­si­dū­rus dviem leng­vie­siems au­to­mo­bi­liams, vie­no pus­am­žio vai­ruo­to­jo gy­vy­bė už­ge­so tą pa­tį va­ka­rą, o ke­lei­vis mi­rė pir­ma­die­nį pa­ry­čiais. Abu vy­rai – grum­bliš­kiai.

Me­di­kai, ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai ir po­li­ci­ja į ne­lai­mės vie­tą iš­sku­bė­jo prieš aš­tun­tą va­lan­dą va­ka­ro. Spe­cia­lio­sioms tar­ny­boms 19.47 va­lan­dą bu­vo pra­neš­ta, jog ke­ly­je Telšiai–Plungė yra įvy­ku­si di­de­lė ava­ri­ja, kad grio­vy­je du su­mai­to­ti leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai, o nuo­lau­žo­se pri­spaus­ti žmo­nės.
Pa­aiš­kė­jo, jog 81-aja­me ke­lio Šiauliai–Palanga kilometre, dar Pa­e­že­rės kai­mo te­ri­to­ri­jo­je, su­si­dū­rė du au­to­mo­bi­liai, ku­riuos vai­ra­vo vy­rai: „Au­di A4“ (vai­ruo­to­jas gim. 1962 m.) ir „Ro­ver 200“ (vai­ruo­to­jas gim. 1970 m.). Me­di­kai į li­go­ni­nę iš­ga­be­no net še­šis as­me­nis.
Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, au­to­mo­bi­lio „Ro­ver“ vai­ruo­to­jas, iš­va­žiuo­da­mas iš ša­lu­ti­nės Eže­ro gat­vės į pa­grin­di­nį ke­lią, va­di­na­mą­jį Šiau­lių plen­tą, ne­pra­lei­do tie­siai nuo Pa­lan­gos link Šiau­lių va­žia­vu­sio au­to­mo­bi­lio „Au­di A4“, dėl to ma­ši­nos su­si­dū­rė ir nu­lė­kė nuo ke­lio.
Pra­ne­ša­ma, jog „Ro­ver“ au­to­mo­bi­liu ke­lia­vo pen­ki žmo­nės, kai ku­rie bu­vo pri­spaus­ti su­mai­to­to­je trans­por­to prie­mo­nė­je.
Prie­ki­nė­je ke­lei­vio sė­dy­nė­je sė­dė­jo blai­vi mo­te­ris (gim. 1998 m.) iš Kre­tin­gos ra­jo­no Sa­lan­tų mies­te­lio, jai nu­sta­ty­tas ben­dras kū­no su­mu­ši­mas, ji gy­do­ma am­bu­la­to­riš­kai. Ga­li­nė­je to pa­ties au­to­mo­bi­lio sė­dy­nė­je bu­vo iš­gė­rę vy­rai: gim. 1969 m. (1,42 prom.), ku­ris bu­vo sun­kiai su­ža­lo­tas, ir gim. 1971 m. (1,64 prom.), ku­riam diag­no­zuo­tas šlau­ni­kau­lio lū­žis. Me­di­kų pa­gal­bos pri­rei­kė ir 1992 m. gi­mu­siam ke­lei­viui. Vi­si vy­rai – vie­ti­niai, grum­bliš­kiai.
Dėl vai­ruo­to­jo (gim. 1970 m.) gy­vy­bės ke­lias va­lan­das ko­vo­ję me­di­kai bu­vo be­jė­giai – apie 22 val. bu­vo gau­tas pra­ne­ši­mas, jog Plun­gės li­go­ni­nė­je vy­riš­kis dėl pa­tir­tų sun­kių su­ža­lo­ji­mų mi­rė. Pa­im­tas krau­jas ty­ri­mas pa­ro­dė, kad jis ne­bu­vo var­to­jęs al­ko­ho­lio.
Ki­to au­to­mo­bi­lio – „Au­di A4“ – vai­ruo­to­jas taip pat vai­ra­vo blai­vus. Šiuo au­to­mo­bi­liu va­žia­vo du žmo­nės – vy­ras ir žmo­na iš Šiau­lių. Nu­ken­tė­jo mo­te­ris (gim. 1958 m.), ku­ri taip pat dėl su­žei­di­mų iš­ve­ža į li­go­ni­nę.
Bir­že­lio 10-osios ry­tą, tiks­li­nant in­for­ma­ci­ją, pa­aiš­kė­jo, jog mi­rė ir „Ro­ver“ ke­lei­vis, gi­męs 1969 m. Pir­ma­die­nį Plun­gės pa­rei­gū­nams bu­vo pra­neš­ta, jog vy­riš­kio gy­vy­bė už­ge­so Tel­šių li­go­ni­nė­je pa­ry­čiais.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Iš sumaitoto lengvojo automobilio „Rover 200“ buvo išvaduoti penki žmonės, du vyrai mirė ligoninėje.

Komentarai
Kiti straipsniai