Trečiadienis, 2019 m. lapkričio 20 d.

Su­si­ža­lo­jo mo­to­cik­lo vai­ruo­to­jas

Vi­dur­die­nį Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je, ke­ly­je Mažeikiai–Plungė–Tauragė, nu­ti­ko skau­di ne­lai­mė. Ša­lia įsu­ki­mo į de­ga­li­nę „Tre­ve­na“ mo­to­cik­lo ne­su­val­dė ir sun­kiai su­si­ža­lo­jo 37 me­tų mū­sų sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jas.

Vy­ras va­žia­vo mo­to­cik­lu „Su­zu­ki GSX-R 750“, jo ne­su­val­dęs vir­to ir slys­da­mas at­si­tren­kė į me­ta­li­nius ke­lio ati­tva­rus. Me­di­kai iš­ve­žė nu­ken­tė­ju­sį­jį į Klai­pė­dos uni­ver­si­te­ti­nę li­go­ni­nę, jis pa­gul­dy­tas į Re­a­ni­ma­ci­jos sky­rių. Iš pa­žiū­ros vai­ruo­to­jas bu­vo blai­vus, li­go­ni­nė­je pa­im­ta krau­jo pa­tik­rai.

Nuotraukoje: Eismo įvykio metu netoli degalinės „Trevena“ susižalojo motociklo vairuotojas.

Komentarai
Kiti straipsniai