Sekmadienis, 2019 m. spalio 20 d.

Par­trenk­tas dar vie­nas brie­dis, su­ža­lo­ta mer­gi­na

Pas­ta­ruo­ju me­tu ke­liuo­se vis pa­si­mai­šo brie­džiai. Vie­nas, kaip mi­nė­jo­me, kri­to bir­že­lio 7-osios nak­tį ke­ly­je Šiauliai–Palanga, ties Nu­ga­rių kai­mu, po dvi­de­šimt­me­čio vai­ruo­ja­mu au­to­mo­bi­liu, o ki­tas į ke­lią Mažeikiai–Plungė–Tauragė iš­šo­ko bir­že­lio 11-osios nak­tį.

Kaip pra­ne­šė Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­ba, eis­mo įvy­kis už­fik­suo­tas nak­tį iš pir­ma­die­nio į ant­ra­die­nį, jau bir­že­lio 11-osios pa­ry­čiais (apie pu­sę pen­kių) Plun­gės ra­jo­ne, Žer­nių kai­me (Že­mai­čių Kal­va­ri­jos se­niū­ni­ja), ke­ly­je Mažeikiai–Plungė–Tauragė.
Au­to­mo­bi­lis „Nis­san Qas­hqai“, vai­ruo­ja­mas taip pat 20-me­čio vai­ki­no, ne­iš­ven­gė su­si­dū­ri­mo su iš kai­rės pu­sės stai­ga į va­žiuo­ja­mą­ją ke­lio da­lį įbė­gu­siu brie­džiu. Įvy­kio me­tu nu­ken­tė­jo 19 me­tų ke­lei­vė, ji iš­vež­ta į Klai­pė­dos li­go­ni­nę. Vai­ruo­to­jas ir dar 3 ke­lei­viai su­žei­di­mų iš­ven­gė. Gy­vū­nas nu­gai­šo.

 

 

Asociatyvi www.delfi.lt nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai