Sekmadienis, 2019 m. spalio 20 d.

Par­ke esan­čio­je ofi­ci­no­je pla­nuo­ja­ma už­si­im­ti sa­ka­li­nin­kys­te

Ge­gu­žės pa­bai­go­je Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­spren­dė pri­tar­ti Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus pra­šy­mui ir leis­ti iš­nuo­mo­ti ne­gy­ve­na­mą­sias pa­tal­pas, va­di­na­mą­ją de­ši­ni­ą­ją ofi­ci­ną, esan­čią ša­lia pa­grin­di­nių Ogins­kių rū­mų. Čia pla­nuo­ja­ma vys­ty­ti sa­ka­li­nin­kys­tę.

Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jus nu­ro­dė, jog šios pa­tal­pos – de­ši­nio­ji (ki­taip dar va­di­na­ma ry­ti­nė) ofi­ci­na šiuo me­tu ne­nau­do­ja­ma, jiems ne­rei­ka­lin­ga, tad ga­lė­tų bū­ti iš­nuo­mo­ta.
Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­ti, mu­zie­jaus val­do­ma ofi­ci­na sta­ty­ta 1850 me­tais. Sta­ti­nio būk­lė jau la­bai blo­ga, tie­siog ava­ri­nė. Mu­zie­jus ofi­ci­na ne­si­nau­do­ja ir jos ne­eksp­lo­a­tuo­ja, jų veik­lai pa­sta­tas ne­be­tin­ka. O štai sa­ka­lui ar sa­ka­lams au­gin­ti dar už­teks.
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­ta­rė leis­ti Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jui vie­šo kon­kur­so bū­du pen­ke­riems me­tams ar­ba iki pa­sta­to, ku­ria­me yra pa­tal­pos, res­tau­ra­ci­jos dar­bų pra­džios iš­nuo­mo­ti vie­ną ne­gy­ve­na­mą­ją 18,16 kv. m plo­to pa­tal­pą ir ben­dro nau­do­ji­mo 1,10 kv. m plo­to pa­tal­pą (iš vi­so – 19,26 kv. m) sa­ka­li­nin­kys­tės vys­ty­mui.
Nu­sta­ty­tas jau ir vie­no kvad­ra­ti­nio met­ro nuo­mos mė­ne­sio mo­kes­tis, ku­ris tu­rės bū­ti ne ma­žes­nis kaip 1,33 Eur (be PVM). Pla­nuo­ja­ma, kad Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jus per me­tus gaus apie 300 eu­rų.
Mu­zie­jaus dar­buo­to­jų ži­nio­mis, kol kas yra vie­nas as­muo, no­rin­tis nuo­mo­tis ofi­ci­ną sa­ka­li­nin­kys­tės vys­ty­mui. Aiš­ku, kai bus pa­skelb­tas vie­šas kon­kur­sas, ga­li at­si­ras­ti ir dau­giau no­rin­čių.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Dešinioji, arba rytinė oficina pasitarnaus sakalininkystės vystymui.

Komentarai
Kiti straipsniai