Trečiadienis, 2019 m. lapkričio 20 d.

„Pa­tys pa­si­pra­šė ir pa­tys sau už­si­da­rė eis­mą sun­kias­vo­rėms ma­ši­noms!“

Praėjusios sa­vai­tės pra­džio­je į po­sė­dį Sa­vi­val­dy­bė­je rin­ko­si Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­jos na­riai. Ap­tar­ta dau­giau nei de­šimt klau­si­mų, taip pat svars­ty­ti įvai­rūs pa­siū­ly­mai dėl eis­mo sau­gu­mo pa­ge­ri­ni­mo, o iš­reiš­kus su­si­rū­pi­ni­mą dėl le­kian­čių dvi­ra­ti­nin­kų, už­si­min­ta, kad vie­no­je vie­to­je jiems rei­kės įreng­ti tam tik­rą kliū­tį.

No­tės gat­vės gy­ven­to­jų bė­dos

Plun­gės mies­to No­tės gat­vės gy­ven­to­jai ir raš­tą su­ra­šė, ir pa­tys at­ėjo į po­sė­dį pa­si­skųs­ti. Žmo­nėms jau įky­rė­jo da­bar­ti­nė si­tu­a­ci­ja – pa­pra­šė pa­gal­bos ir dėl dul­kė­tu­mo pro­ble­mos, ir dėl ne­sau­gaus eis­mo.
Nors čia yra grei­čio ri­bo­ji­mo žen­klas iki 30 km/val. – nie­kas jo ne­pai­so. Gat­vė ne­as­fal­tuo­ta, tad vi­si le­kia kel­da­mi di­džiu­lius dul­kių ka­muo­lius, ku­rie nu­sė­da gy­ven­to­jų kie­muo­se. Net vai­kai iš mo­kyk­lų par­ei­na ap­dul­kė­ję. Ka­dan­gi nė­ra ša­li­gat­vių – ir ei­ti čia ne­sau­gu. O au­to­mo­bi­lių srau­tas dėl ka­sa­mo tu­ne­lio Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je kaip tik jų gat­ve yra la­bai pa­di­dė­jęs. Pra­šė spręs­ti dul­kė­tu­mo pro­ble­mą lais­tant gat­vę spe­cia­liu tir­pa­lu, „su­ri­šan­čiu“ dul­kes, taip pat reik­tų kaž­ką da­ry­ti ir dėl grei­tai laks­tan­čių.
Vie­tos ūkio sky­riaus ve­dė­jas Mar­ty­nas Čiu­že­lis ti­ki­no, jog grei­tai tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, kiek Sa­vi­val­dy­bė gaus pi­ni­gų Dul­kė­tu­mo ma­ži­ni­mo pro­gra­mai, tad pa­gal ga­li­my­bes No­tės ir Blen­džia­vos gat­vės bus tuo tir­pa­lu lais­to­mos pir­miau­sia. Pas­kui at­eis ei­lė ir as­fal­ta­vi­mui. Ži­nia, jau ne šie­met. O dėl tų, ku­rie ne­pai­so ke­lio žen­klo – gy­ven­to­jams pa­tar­ta kreip­tis į po­li­ci­ją, kad pa­rei­gū­nai į No­tės gat­vę daž­niau už­suk­tų. Už­si­min­ta, kad gal­būt ge­riau iš­kart kreip­tis ne į Plun­gės, o į Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­si­ą­jį po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą.

Siau­ras pra­va­žia­vi­mas už­sta­to­mas au­to­mo­bi­liais

Sto­ties gat­vė­je, tarp 30-ojo ir 32-ojo na­mų, ei­na siau­ras įva­žia­vi­mas į 34-ojo na­mo kie­mą. Tas ke­liu­kas ne­re­tai yra už­sta­to­mas au­to­mo­bi­liais, tad pas­ta­ro­jo dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai skun­dė­si ne­be­ga­lin­tys nuo­sa­vu trans­por­tu pri­va­žiuo­ti iki na­mų. Il­gai ne­dis­ku­ta­vu­si, ko­mi­si­ja nu­ta­rė pyks­tan­tiems gy­ven­to­jams pa­leng­vin­ti pa­te­ki­mą į na­mus ir šią pro­ble­mą iš­spręs­ti taip: ar­ti­miau­siu me­tu bus pa­sta­ty­ti ke­lio žen­klai, nu­ro­dan­tys, jog siau­ra­me įva­žia­vi­me „su­sto­ti ir sto­vė­ti drau­džia­ma“.
Ana­lo­giš­ka si­tu­a­ci­ja yra su­si­da­riu­si prie Plun­gės li­go­ni­nės. Ten yra pa­da­ry­tas ne­la­bai pla­tus iš­va­žia­vi­mas nuo gy­dy­mo įstai­gos į Men­de­no gat­vę. Tuo ke­liu­ku ne­re­tai sku­ba ir grei­to­sios au­to­mo­bi­liai, ta­čiau li­go­ni­nės lan­ky­to­jai įsi­gud­ri­no au­to­mo­bi­lius pa­lik­ti bū­tent to­je iš­va­žiuo­ja­mo­jo­je gat­ve­lė­je, taip su­da­ry­da­mi kliū­tį pra­si­len­kian­čioms ki­toms trans­por­to prie­mo­nėms. Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­ja su­ta­rė, kad ir čia ne­pa­mai­šys su­sto­ti drau­džian­tys žen­klai.

Į sa­vo skly­pą nebe­pa­ten­ka ūki­nin­kas

Pra­ėju­sia­me Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­jos po­sė­dy­je bu­vo pri­tar­ta Var­ka­lių kai­mo So­dų gat­vės gy­ven­to­jų pra­šy­mui dėl eis­mo ri­bo­ji­mo sun­kias­vo­rėms ma­ši­noms. Žmo­nės skun­dė­si, jog trak­to­riai ir sunk­ve­ži­miai ga­di­na ke­lią, nors ga­li va­ži­nė­ti ki­ta gat­ve. To­dėl da­ly­je So­dų gat­vės (at­kar­po­je nuo Ku­lių gat­vės iki Pu­šies gat­vės) nu­tar­ta ap­ri­bo­ti sun­kias­vo­rio trans­por­to iki 8 to­nų eis­mą.
Į po­sė­dį at­vy­kęs Nau­so­džio se­niū­nas Da­rius Prei­bys ti­ki­no, jog dėl to­kio spren­di­mo į sa­vo skly­pą, ne­kliu­dęs žen­klo te­ri­to­ri­jos, su tech­ni­ka ne­be­ga­li nu­va­žiuo­ti ūki­nin­kas, gy­ve­nan­tis So­dų gat­vės pa­bai­go­je. Ki­to ke­liu­ko jam nė­ra. „Su tuo žen­klu už­da­rė­te pra­va­žia­vi­mą vi­siems – ne tik tam ūki­nin­kui, bet ir ki­tiems gy­ven­to­jams. Pa­vyz­džiui, kaip jie at­si­veš mal­kų? Pa­tys pa­si­pra­šė ir pa­tys sau už­si­da­rė eis­mą sun­kias­vo­rėms ma­ši­noms! Ne­su­pran­tu, ar no­ri­me bū­ti gra­žūs, ar pro­tin­gi?“ – ste­bė­jo­si se­niū­nas. Dar pri­dū­rė, jog ir įmo­nei „Plun­gės van­de­nys“ kaž­kaip rei­kės iš­vež­ti dum­blą iš va­ly­mo įren­gi­nių, tad siū­lė spren­di­mą dėl žen­klo at­šauk­ti.
Po­sė­džiau­to­jai kiek pa­dis­ku­ta­vo, ką da­ry­ti, ir pa­siū­lė se­niū­nui su­si­kvies­ti tos gat­vės žmo­nes į su­si­rin­ki­mą, kad vi­si pri­im­tų vie­nin­gą spren­di­mą. O svo­rį ri­bo­jan­čio žen­klo So­dų gat­vė­je kol kas ne­bus.

Gel­bės dvi­ra­ti­nin­kus nuo ne­lai­mių

Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­jo­je bu­vo iš­kel­tas klau­si­mas dėl dvi­ra­ti­nin­kų sau­gu­mo Že­mai­čių, Me­de­ly­no ir Ku­lių gat­vių san­kry­žo­je. Si­tu­a­ci­ja to­kia, jog nuo mies­to pu­sės dvi­ra­čių ta­ku (Pa­lei Ku­lių gat­vę) link Var­ka­lių pa­kal­niui pro de­ga­li­nę „Jo­zi­ta“ le­kian­tys dvi­ra­ti­nin­kai ker­ta Že­mai­čių gat­vę. Ta gat­ve at­va­žiuo­jan­tys au­to­mo­bi­liai dvi­ra­ti­nin­kų tie­siog ne­ma­to, nes ten yra aukš­ta vie­no gy­ven­to­jo tvo­ra, už­sto­jan­ti vai­ruo­to­jams iš­ny­ran­čius dvi­ra­ti­nin­kus.
Dis­ku­tuo­ta, jog to­je vie­to­je rei­kė­tų pa­sta­ty­ti sfe­ri­nį veid­ro­dį, taip pat svars­ty­tas klau­si­mas, ko­kiu bū­du pri­vers­ti dvi­ra­ti­nin­kus pri­stab­dy­ti. Su­tar­ta, jog rei­kės įreng­ti ko­kią nors spe­cia­lią kliū­tį – ap­sau­gi­nius bar­je­rus, kad dvi­ra­ti­nin­kai su­lė­tin­tų grei­tį ir prie san­kry­žos nu­lip­tų nuo dvi­ra­čio.

Vie­nu sa­ki­niu

Ap­tar­tas mies­to gat­vė­se dar­bus vyk­dan­čio ran­go­vo UAB „Plun­gės La­gū­na“ pra­šy­mas dėl gat­vių už­da­ry­mo ar eis­mo ap­ri­bo­ji­mo il­ges­niam lai­kui dėl pla­nuo­ja­mų vyk­dy­ti ar jau vyk­do­mų dar­bų.
Kal­niš­kių gat­vė­je pla­nuo­ja­ma vie­no­je pu­sė­je brėž­ti bal­tą li­ni­ją, skir­tą pės­tie­siems, mat ta gat­ve, ku­rio­je nė­ra ša­li­gat­vių, ei­ti la­bai ne­sau­gu.
Bab­run­go gat­vė­je, Kau­šė­nuo­se, kur yra til­tas per Bab­run­go už­tvan­ką, sun­kiai pra­si­len­kia au­to­mo­bi­liai, nes gat­vės plo­tas ant til­to yra tik 5,10 m, tad nu­tar­ta sta­ty­ti žen­klą, nu­ro­dan­tį ke­lio plo­tį.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Seniūnui teks spręsti klausimą, ką daryti, kad visiems Varkalių kaimo Sodų gatvės gyventojams būtų gerai.

Komentarai
Kiti straipsniai