Trečiadienis, 2019 m. lapkričio 20 d.

Pa­mi­nė­tas de­vin­ta­sis Rie­ta­vo žir­gy­no gim­ta­die­nis

Bir­že­lio 8-ąją vi­sus rai­te­lius ir žir­gų my­lė­to­jus į 9-ąjį gim­ta­die­nį pa­kvie­tė VšĮ „Rie­ta­vo žir­gy­nas“. Tra­di­ciš­kai ta pro­ga jau 8 kar­tą ati­da­ry­tas ir dai­li­nin­kų ple­ne­ras. Ge­ras oras į žir­gy­ną pri­trau­kė vi­są bū­rį no­rin­čių iš­mė­gin­ti jė­gas rai­te­lių bei žiū­ro­vų, pa­gei­dau­jan­čių pa­si­mė­gau­ti pui­kiu re­gi­niu.

Pir­ma­sis svei­ki­ni­mo žo­dį ta­rė žir­gy­no di­rek­to­rius Ri­čar­das Ast­raus­kas. Jis pa­dė­ko­jo vi­siems at­vy­ku­siems į šią gra­žią gim­ta­die­nio šven­tę. Svei­ki­no ir var­žy­bų vy­riau­sias tei­sė­jas, sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis, dai­li­nin­kų ple­ne­ro da­ly­vės.
Pir­ma­sis kon­kū­ras bu­vo skir­tas vai­kams iki 12 m. Kliū­čių aukš­tis sie­kė 5–50 cm. Šia­me kon­kū­re nu­ga­lė­to­jais ta­po vi­si da­ly­viai, jie ap­do­va­no­ti me­da­liais ir di­plo­mais.
Ant­ra­ja­me – „De­biu­tan­tų“ – kon­kū­re kliū­čių aukš­tis sie­kė 60 cm. Ja­me bu­vo dvi įskai­tos – jau­nų žir­gų iki 5 m. ir rai­te­lių iki 16 m. Pir­mo­je įskai­to­je dvi pri­zi­nes vie­tas pel­nė Rie­ta­vo rai­te­liai: 1-ą vie­tą iš­ko­vo­jo Vik­to­ri­ja Tau­rins­ky­tė su Au­ku­ru (Ma­žei­kiai), 2-ąją – Emi­li­ja Po­ciū­tė su Au­ku­ru, o 3-ąją – Ne­rin­ga Lau­ri­nai­ty­tė su Gra­ti­ja. Ant­ro­je įskai­to­je ge­riau­sia pri­pa­žin­ta Eve­li­na Braz­dei­ky­tė su Be­ri­liu (Rus­nės žir­gai), ant­ro­je vie­to­je li­ko Skais­tė Ben­do­riū­tė su Žu­vėd­ra (Juk­nai­čiai), o tre­čio­je – Aus­tė­ja Bum­bliaus­kai­tė su Kad­ri­liu (Rus­nės žir­gai).
Tre­čia­ja­me – „Ma­žo­sios Rie­ta­vo žir­gy­no tau­rės“ – kon­kū­re kliū­čių aukš­tis jau bu­vo 80 cm. Šia­me kon­kū­re pir­mą­ją vie­tą pel­nė Ga­bi­ja Burš­ky­tė su Bram­su (Rus­nės žir­gai), ant­rą­ją – Me­da Pet­ra­šiū­tė su Bab­run­gu (Rus­nės žir­gai) ir tre­či­ą­ją – Do­vi­lė Mei­žy­tė su Her­biu (nuo­sa­vas žir­gas).
Pas­ku­ti­nia­ja­me – „Di­džio­sios Rie­ta­vo žir­gy­no tau­rės“ – at­vi­ros kla­sės kon­kū­re kliū­čių aukš­tis sie­kė iki 100 cm. Šia­me kon­kū­re nu­ga­lė­to­ja ta­po M. Pet­ra­šiū­tė su Kad­ri­liu (Rus­nės žir­gai), ant­rą­ją vie­tą už­ėmė D. Mei­žy­tė su Her­biu ir tre­či­ą­ją – Ie­va Kris­tu­ty­tė su Rum­ba. Dar vie­ną kon­kū­rą įstei­gė par­duo­tu­vė „Kaš­to­nas“, ja­me rei­kė­jo įveik­ti net 120 cm aukš­tį. Nu­ga­lė­to­ju ta­po Vy­kin­tas Mi­ka­laus­kas.
Nu­ga­lė­to­jai bu­vo ap­do­va­no­ti di­plo­mais, me­da­liais ir tau­rė­mis. De­biu­tan­to kon­kū­re vi­siems pir­mą kar­tą star­ta­vu­siems rai­te­liams bu­vo įteik­ti di­plo­mai. Ro­ze­tė­mis ir tau­rė­mis ap­do­va­no­ti vi­sų kon­kū­rų pir­mų­jų tri­jų vie­tų nu­ga­lė­to­jai. Po ap­do­va­no­ji­mų se­kė vai­šės ir gim­ta­die­nio tor­to ska­na­vi­mas.

Nuotraukoje: Apdovanojama Viktorija Taurinskytė.

Komentarai
Kiti straipsniai