Pirmadienis, 2019 m. rugsėjo 16 d.

Pas­ku­ti­nio skam­bu­čio šven­tė sa­vi­val­dy­bės abi­tu­rien­tams

Ge­gu­žei skai­čiuo­jant pas­ku­ti­nes die­nas, vi­so­se mo­kyk­lo­se nu­ai­di pas­ku­ti­nio skam­bu­čio gar­sas, pa­ro­dan­tis, kad ar­tė­ja ne tik gra­ži šven­tė abi­tu­rien­tams, bet ir sun­kus eta­pas – eg­za­mi­nų lai­ky­mas. Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį pas­ku­ti­nio skam­bu­čio šven­tė su­reng­ta ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės gim­na­zi­jo­se.

Anks­čiau, nei įpras­tai, penk­ta­die­nio ry­tas pra­si­dė­jo Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos dvy­lik­to­kams. Nuo pu­sės sep­tin­tos abi­tu­rien­tai pra­dė­jo šur­mu­liuo­ti mies­to gat­vė­mis jį ža­din­da­mi.
Au­to­bu­siu­ku, pa­puoš­tu ka­rū­na ir už­ra­šu „Gi­mę bū­ti mo­ky­to­jais“, at­ke­lia­vo dvy­lik­to­kų auk­lė­to­jos ir pir­mo­sios mo­ky­to­jos, ku­rias su gė­lė­mis pa­si­ti­ko auk­lė­ti­niai. Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los or­kest­rui už­gro­jus iš­kil­min­gą mar­šą, su­sto­ję į ei­se­ną, ly­di­mi kla­sės auk­lė­to­jų ir pir­mų­jų mo­ky­to­jų, abi­tu­rien­tai pa­trau­kė ten, iš kur skli­do mo­kyk­li­nio skam­bu­čio gar­sas. Su­sto­ję prie gim­na­zi­jos, abi­tu­rien­tai bu­vo pa­puoš­ti var­pe­liais bei ga­vo vo­kus, į ku­riuos su­dė­jo už­ra­šy­tas sa­vo sva­jo­nes, pri­ka­bi­no prie ba­lio­nų ir pa­lei­do į dan­gų. Gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Al­ma Leng­ve­nie­nė pa­svei­ki­no abi­tu­rien­tus su­lau­kus gra­žios šven­tės, lin­kė­jo sėk­mės ir sva­jo­nių iš­si­pil­dy­mo.
Svar­biau­sias pas­ku­ti­nio skam­bu­čio ak­cen­tas, prieš žen­giant į to­li­mes­nį gy­ve­ni­mo eta­pą, – pa­si­rū­pin­ti ke­lia­la­piu, t. y. bran­dos ates­ta­tu, vai­ni­kuo­jan­čiu il­gų me­tų dar­bą. No­rint jį gau­ti, rei­kia įveik­ti eg­za­mi­nų ruo­žą. Prie star­to li­ni­jos šie­met sto­jo 45 abi­tu­rien­tai – mo­ky­to­jų Vil­mos Ku­čins­kie­nės ir Rai­mon­dos Ka­taus­kie­nės auk­lė­ti­niai. Šie­met eg­za­mi­nus leis­ta lai­ky­ti vi­siems gim­na­zi­jos moks­lei­viams. Kai ku­rie eg­za­mi­nai jau pra­ei­ty­je, o da­lis dar lau­kia. Dai­lės mo­kyk­li­nį eg­za­mi­ną ko­vo 26-ąją lai­kė 2 mo­ki­niai, ge­gu­žės 11-ąją vy­ku­sį an­glų kal­bos eg­za­mi­ną – 43 moks­lei­viai, ge­gu­žės 30 d. in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų eg­za­mi­ną – 1 mo­ki­nys. Šeš­ta­die­nį vyk­sian­tį lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros vals­ty­bi­nį eg­za­mi­ną pa­si­rin­ko 40 mo­ki­nių, mo­kyk­li­nį – 5, bir­že­lio 4-ąją vyks bio­lo­gi­jos eg­za­mi­nas, ja­me sa­vo ži­nias pa­si­ren­gę tik­rin­tis 13 mo­ki­nių, bir­že­lio 6-ąją fi­zi­kos eg­za­mi­ną lai­kys 3 mo­ki­niai, bir­že­lio 14-ąją ma­te­ma­ti­kos – 43 mo­ki­niai, bir­že­lio 18-ąją is­to­ri­jos – 26 mo­ki­niai ir bir­že­lio 20-ąją ge­og­ra­fi­jos – 3 mo­ki­niai.

Tve­rų gim­na­zi­ja

Pas­ku­ti­nis skam­bu­tis penk­ta­die­nį bu­di­no sen­ti­men­tus ir 50-tos lai­dos Tve­rų gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tams. Jiems skam­bė­jo gra­žiau­si mo­kyk­los di­rek­to­rės Gi­ta­nos Kuž­mars­ky­tės, kla­sės va­do­vo Kęs­tu­čio Ma­čer­nio, pir­mo­sios mo­ky­to­jos Lo­re­tos Li­de­kaus­kie­nės ir vi­sos ben­druo­me­nės svei­ki­ni­mai. Prie svei­ki­ni­mų pri­si­dė­jo Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Li­di­ja Rė­ka­šie­nė bei sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis. Abi­tu­rien­tams jų vai­kys­tę pri­­mi­nė mo­ky­to­jai, ro­dy­tos tai me­nan­čios nuo­trau­kos, vaiz­do įra­šai.
Tra­di­ciš­kai Tve­rų gim­na­zi­jos dvy­lik­to­kai po šven­tės pa­so­di­no pri­si­mi­ni­mo me­de­lį. Pa­si­rin­ki­mo kryž­ke­lę pri­ėju­siems 11 abi­tu­rien­tų, prieš pa­lie­kant gim­tą­jį mies­te­lį, dar rei­kia per­ženg­ti eg­za­mi­nų slenks­tį. Juos šie­met leis­ta lai­ky­ti vi­siems moks­lei­viams. Tve­riš­kiai, siek­da­mi bran­dos ates­ta­to, lai­kys pri­va­lo­mą­jį lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros eg­za­mi­ną: mo­kyk­li­nį – 5, vals­ty­bi­nį – 6. Is­to­ri­jos vals­ty­bi­nia­me eg­za­mi­ne ži­nias tik­rin­sis 8 mo­ki­niai, ma­te­ma­ti­kos – 8, bio­lo­gi­jos – 5, ge­og­ra­fi­jos – 4. Ke­tu­riems tve­riš­kiams jau te­ko lai­ky­ti mo­kyk­li­nį tech­no­lo­gi­jų eg­za­mi­ną (vi­si iš­lai­kė), mo­kyk­li­nį me­nų eg­za­mi­ną pa­si­rin­ko 1 mo­ki­nys. Jam eg­za­mi­nas taip pat bu­vo sėk­min­gas. Vals­ty­bi­nį an­glų kal­bos eg­za­mi­ną lai­kė 8 Tve­rų gim­na­zi­jos moks­lei­viai, o vals­ty­bi­nį che­mi­jos eg­za­mi­ną – 1 mo­ki­nys.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Rietavo gimnazistų originaliai papuoštas automobilis.

Komentarai
Kiti straipsniai