Pirmadienis, 2019 m. rugsėjo 16 d.

Pra­ėju­siais me­tais so­cia­li­nių įgū­džių ug­dy­mo ir pa­lai­ky­mo pa­slau­gos teik­tos 87 šei­moms

Ge­gu­žės mė­ne­sį vy­ku­sia­me Ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo pri­sta­ty­tas vi­sas pluoš­tas įstai­gų pra­ėju­sių me­tų veik­los ata­skai­tų. Vie­na iš jų – Rie­ta­vo so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro. Apie jo veik­lą pa­sa­ko­jo įstai­gos di­rek­to­rė Da­nu­tė Ston­čiu­vie­nė.

Ata­skai­to­je nu­ro­dy­ta, kad 2018-ais me­tais pa­gal­ba į na­mus teik­ta 80 as­me­nų: Rie­ta­vo mies­te – 38. Tve­rų sen. – 13, Me­din­gė­nų sen. – 8, Rie­ta­vo sen. – 15, Dau­gė­dų sen. – 6. Skal­bi­mo ir mau­dy­mo­si pa­slau­go­mis nau­do­jo­si Me­din­gė­nų, Tve­rų, Rie­ta­vo mies­to ir se­niū­ni­jų gy­ven­to­jai, ri­zi­ką pa­ti­rian­čių šei­mų as­me­nys – skal­bė­si 51, mau­dė­si 11 as­me­nų. Ne­pa­si­tu­rin­tys gy­ven­to­jai pa­gal po­rei­kį ir ga­li­my­bes bu­vo ap­rū­pin­ti bū­ti­niau­siais daik­tais – dra­bu­žiais, bal­dais, bui­ti­ne tech­ni­ka, pa­ta­ly­ne. Pa­gal­ba į na­mus su­teik­ta už 129 059 Eur, vie­nam as­me­niui per mė­ne­sį būtų už 134,44 Eur. So­cia­li­nių įgū­džių ug­dy­mo ir pa­lai­ky­mo pa­slau­gas ga­vo 87 šei­mos.
Pa­grin­di­nės pro­ble­mos, dėl ku­rių šei­moms teik­tos pa­slau­gos, yra gir­ta­vi­mas, so­cia­li­nių įgū­džių sto­ka – tė­vai ne­re­tai ne­tu­ri su­si­for­ma­vu­sių pa­grin­di­nių tė­vys­tės, hi­gie­nos, ben­dra­vi­mo įgū­džių.
Ata­skai­ti­niais me­tais vy­ko ne vie­nas ap­va­lio­jo sta­lo pa­si­ta­ri­mas su įvai­riais spe­cia­lis­tais, o dar­buo­to­jai kar­tu su pa­rei­gū­nais vyk­dė pre­ven­ci­nius rei­dus. Sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo 8 glo­bė­jai ir 9 glo­bo­ja­mi vai­kai. 2018 m. pa­ruoš­ta vie­na glo­bė­jų šei­ma lau­kia dvie­jų vai­kų, o įtė­viai įsi­vai­ki­no vie­ną vai­ką. Įstai­go­je gy­ve­no 6 vai­kai iš 3 šei­mų. Nuo 2014 m. cen­tre vei­kia vai­kų die­nos gru­pė „Būk ma­no drau­gas“, ku­rios veik­lo­je ata­skai­ti­niais me­tais da­ly­va­vo 75 vai­kai. Kaip ir įpras­ta, cen­tro ben­druo­me­nė da­ly­va­vo LPF „Mais­to ban­kas“ reng­to­se ru­de­ni­nė­je ir pa­va­sa­ri­nė­je ak­ci­jo­se. Cen­tras mie­lai pri­ima prak­ti­ką no­rin­čius at­lik­ti stu­den­tus, stu­di­juo­jan­čius so­cia­li­nį dar­bą. Jų bu­vo 6. Cen­tro ben­druo­me­nė vi­sa­da pa­mi­ni cen­trą lan­kan­čių vai­kų gim­ta­die­nius, įvai­rias ka­len­do­ri­nes šven­tes, ak­ty­viai da­ly­vau­ja ki­tuo­se ren­gi­niuo­se.
Nuo 2017 m. sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jams pra­dė­ta teik­ti in­teg­ra­li pa­gal­ba pa­gal pro­jek­tą. Ją 2018 m. ga­vo 30 pa­slau­gos ga­vė­jų, įdar­bin­ti 5 dar­buo­to­jai. Kas­dien iš par­duo­tu­vės „IKI“, o pir­ma­die­niais, tre­čia­die­niais, penk­ta­die­niais – ir iš par­duo­tu­vės „Ma­xi­ma“ cen­tras gau­na be­si­bai­gian­čio ga­lio­ji­mo pro­duk­tų pa­ra­mą, ku­ria no­rai nau­do­ja­si šei­mos ir jų vai­kai.
Įstai­ga tu­ri 4 tar­ny­bi­nius au­to­mo­bi­lius, vie­nas dar­buo­to­jas pa­gal su­tar­tį dar­bui nau­do­ja sa­vo au­to­mo­bi­lį. Lan­ko­mo­sios prie­žiū­ros dar­buo­to­jai va­ži­nė­ja dvi­ra­čiais, ku­rie bu­vo įsi­gy­ti 2016 m. Kal­bant apie įstai­gos fi­nan­si­nę pa­dė­tį, di­de­lę biu­dže­to da­lį su­da­ro pa­tal­pų iš­lai­ky­mas, ne­ma­žą pi­ni­gų da­lį „su­val­go“ ir tar­ny­bi­nių au­to­mo­bi­lių iš­lai­ky­mas. Pa­sta­tui rei­ka­lin­gas ir iš­orės re­mon­tas.
Cen­tras ieš­ko lė­šų ir fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nių ban­dy­da­mas da­ly­vau­ti įvai­riuo­se pro­jek­tuo­se. Per pra­ėju­sius me­tus įstai­ga ne­ga­vo skun­dų dėl tei­kia­mų pa­slau­gų. Vi­si cen­tro dar­buo­to­jai ata­skai­ti­niais me­tais kė­lė­si kva­li­fi­ka­ci­ją. „Su dar­buo­to­jais da­ly­vau­ja­me iš­vy­ko­se, sie­kia­me už­kirs­ti ke­lią dar­buo­to­jų „per­de­gi­mui“. La­bai džiau­giuo­si, kad tei­kiant pa­slau­gas pa­gel­bė­ja se­niū­nai ir ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vai. Ga­liu pa­si­džiaug­ti, kad į įstai­gą grį­žo dirb­ti trys lie­tu­viai iš emig­ra­ci­jos“, – sa­kė D. Ston­čiu­vie­nė.
„Sa­ko­te, kad rei­kia Rie­ta­ve esan­čiam cen­trui re­mon­to? Pa­žiū­rė­jus į ata­skai­tą, jo­je pa­ra­šy­ta, kad Me­din­gė­nuo­se yra tik 4,5 kv. m pa­tal­pų. Ar pa­kan­ka vie­tos žmo­nėms iš­si­skalb­ti ir nu­si­praus­ti. Ar pa­tal­pos nė­ra per ma­žos?“, – di­rek­to­rės klau­sė Ta­ry­bos na­rys Au­gus­tas Šli­mas. D. Ston­čiu­vie­nė at­sa­kė, kad kai bu­vo ra­šo­mas pro­jek­tas, tiek pa­tal­pų gau­ta, tiek ir įreng­ta. Šiai die­nai jų pa­kan­ka, žmo­nės dėl to ne­si­skun­dė, nes di­džio­ji da­lis pa­slau­gų tei­kia­ma na­muo­se. No­rint tu­rė­ti ir iš­lai­ky­ti di­des­nes pa­tal­pas, rei­kė­tų ir dau­giau lė­šų jų iš­lai­ky­mui.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Apie praėjusių metų socialinių paslaugų centro veiklą kalbėjo įstaigos direktorė D. Stončiuvienė.

Komentarai
Kiti straipsniai