Sekmadienis, 2019 m. lapkričio 17 d.

Pa­te­ko tarp de­šim­ties ge­riau­sių­jų

Sek­ma­die­nį Klai­pė­do­je vy­ko kas­me­ti­nis „Vil­ties bė­gi­mas“, skir­tas pa­dė­ti on­ko­lo­gi­nė­mis li­go­mis ser­gan­tiems li­go­niams bei jų ar­ti­mie­siems, ne­įga­liems, ypa­tin­gus po­rei­kius tu­rin­tiems vai­kams.

Šia­me so­li­da­ru­mo bė­gi­me da­ly­va­vo ir Plun­gės „Ver­smė Run“ ko­man­dos na­rys Min­dau­gas Šalt­me­ris. Min­dau­gas 21 ki­lo­met­ro tra­są įvei­kė itin grei­tai ir pa­te­ko į ge­riau­sių­jų „pus­ma­ra­to­ni­nin­kų“ de­šim­tu­ką – fi­ni­šo tie­si­ą­ją kir­to aš­tun­tas!
Var­žy­bo­se bu­vo ga­li­ma rink­tis bėg­ti tris, pen­kis, de­šimt, dvi­de­šimt vie­ną ar net ke­tu­rias­de­šimt du ki­lo­met­rus. Jau tre­čius me­tus be­si­tre­ni­ruo­jan­tis M. Šalt­me­ris, nu­ta­ręs bėg­ti vie­ną il­giau­sių tra­sų, ją įvei­kė per itin trum­pą lai­ką – 1 va­lan­dą 27 mi­nu­tes ir 37 se­kun­des! Var­žy­tis jam te­ko net su 84 bė­gi­kais. Be­je, pus­ma­ra­to­nį var­žy­bų me­tu plun­giš­kis bė­go pir­mą kar­tą.
Da­bar plun­giš­kio pla­nuo­se – ki­ti bė­gi­mai, tarp ku­rių svar­biau­sias – ma­ra­to­no.

Klu­bo „Ver­smė“ inf.

Komentarai
Kiti straipsniai