Pirmadienis, 2019 m. rugsėjo 16 d.

Nu­tar­ta da­ly­vau­ti pro­jek­te, ku­rio lau­kia­mas re­zul­ta­tas – IT įran­kis sa­vi­val­dy­bė­je

Pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­tvir­tin­tas spren­di­mas leis­ti Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai kaip part­ne­rei da­ly­vau­ti tarp­tau­ti­nia­me pro­jek­te „Da­ly­vau­ja­mo­jo biu­dže­to (PB) įga­li­ni­mas Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne“. Prie pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo sa­vi­val­dy­bei teks pri­si­dė­ti 15 proc. ski­ria­mo ben­dro part­ne­rio biu­dže­to.

Kaip pa­sa­ko­jo Rie­ta­vo tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tro di­rek­to­rė Lai­ma Doc­ke­vi­čie­nė, šio pro­jek­to tiks­las – iš­si­aiš­kin­ti, kaip pi­lie­čių da­ly­va­vi­mas biu­dže­to pla­na­vi­me ga­lė­tų in­teg­ruo­tis į ad­mi­nist­ra­vi­mo ir spren­di­mų pri­ėmi­mo pro­ce­sus sa­vi­val­dy­bė­se. Pro­jek­tas pa­dės su­si­pa­žin­ti su da­ly­vau­ja­mo­jo biu­dže­to mo­de­liais, tai­ko­mais Bal­ti­jos re­gio­no ša­lių sa­vi­val­dy­bė­se, iš­vys­ty­ti ir iš­ban­dy­ti da­ly­vau­ja­mo­jo biu­dže­to mo­de­lį Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je. Pro­jek­to me­tu mū­sų sa­vi­val­dy­bė kar­tu su ki­to­mis sa­vi­val­dy­bė­mis iš Bal­ti­jos jū­ros re­gio­no at­liks ana­li­zę, kaip gy­ven­to­jai da­ly­vau­ja biu­dže­to su­da­ry­me ir jo įgy­ven­di­ni­me. Re­mian­tis ana­li­zės re­zul­ta­tais ir kei­čian­tis pa­tir­ti­mi su part­ne­riais, bus for­muo­ja­ma kon­cep­ci­ja ga­li­mos prie­mo­nės da­ly­vau­ja­ma­jam biu­dže­tui įgy­ven­din­ti.
Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė įgy­ven­dins ban­do­mą­ją da­ly­vau­ja­mo­jo biu­dže­to (PB) prie­mo­nę prak­tiš­kai, pa­si­telk­da­ma in­for­ma­ci­nės tech­no­lo­gi­jos (IT) įran­kius. Pa­vyz­dys ga­lė­tų bū­ti ek­ra­nas su „bė­gan­čia“ ei­lu­te, sve­tai­nė, skait­me­ni­nė plat­for­ma ar bet koks ki­tas IT įran­kis, tar­nau­jan­tis Sa­vi­val­dy­bei biu­dže­to ir ki­tiems Sa­vi­val­dy­bės vie­šu­mo/ in­for­ma­vi­mo/ po­pu­lia­ri­ni­mo tiks­lams. Šia­me pro­jek­te da­ly­vaus 5 ša­lys: Suo­mi­ja, Vo­kie­ti­ja, Lie­tu­va, Len­ki­ja ir Lat­vi­ja. Iš Lie­tu­vos, be mū­sų, dar da­ly­vaus Tel­šių r. sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja.
Pla­nuo­ja­ma pro­jek­to pa­bai­ga – 2021 m. pir­ma­sis pus­me­tis. „Šiuo me­tu vis dau­giau gir­di­si kal­bų apie ino­va­ci­jas ir nau­jo­ves, vi­suo­me­nė kvie­čia­ma kuo dau­giau įsi­lie­ti į biu­dže­to for­ma­vi­mą, pri­im­ti kar­tu spren­di­mus, teik­ti pa­siū­ly­mus. Tu­rė­jo­me Veik.Rie­ta­ve.lt plat­for­mą, per ku­rią žmo­nės su­au­ko­jo lė­šas ro­žy­no įren­gi­mui. Tai bū­tų pa­vyz­dys, kai pa­tys žmo­nės ke­lia pro­ble­mas ir pri­si­de­da prie jų spren­di­mo. Ži­no­ma, da­ly­va­vi­mas to­kia­me tarp­tau­ti­nia­me pro­jek­te pri­si­de­da prie Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės po­pu­lia­ri­ni­mo, nes part­ne­rių bū­rys di­de­lis, jie ne kar­tą pas mus ap­si­lan­kys“, – kal­bė­jo L. Doc­ke­vi­čie­nė.
Apy­tiks­lis ben­dras part­ne­rių biu­dže­tas sie­kia 61 120 Eur, sa­vas pri­si­dė­ji­mas – 9168 Eur (15 proc.), ta­čiau iš jų 7,5 proc. kom­pen­suo­ja Vi­daus Rei­ka­lų Mi­nis­te­ri­ja, tad gry­na­sis Sa­vi­val­dy­bės pri­si­dė­ji­mas bus dar ma­žes­nis – 4584 Eur. Trys Ta­ry­bos na­riai šiam spren­di­mo pro­jek­tui ne­pri­ta­rė bal­suo­da­mi prieš, ta­čiau 12-ai pa­si­sa­kius už, spren­di­mas bu­vo pa­tvir­tin­tas.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: L. Dockevičienė Tarybos nariams pristatė projekto tikslą, finansavimą ir laukiamus rezultatus.

Komentarai
Kiti straipsniai