Pirmadienis, 2019 m. rugsėjo 16 d.

Lietuva turi naują Prezidentą. Ką rinko Plungė ir Rietavas?

Sek­ma­die­nį Lie­tu­vos pi­lie­čiai ant­ra­ja­me rin­ki­mų tu­re iš­si­rin­ko nau­ją Pre­zi­den­tą. Juo ta­po ne­pri­klau­so­mas kan­di­da­tas – eko­no­mis­tas Gi­ta­nas Nau­sė­da, su­rin­kęs dvi­gu­bai dau­giau bal­sų (65,86 proc.) už sa­vo kon­ku­ren­tę kon­ser­va­to­rę In­gri­dą Ši­mo­ny­tę (32,86 proc.).

Ant­ra­ja­me Pre­zi­den­to rin­ki­mų tu­re sa­vo va­lią iš­reiš­kė 53,44 proc. bal­sa­vi­mo tei­sę tu­rin­čių Lie­tu­vos pi­lie­čių. Ne­ga­lio­jan­čiais pri­pa­žin­ti 1,28 proc. biu­le­te­nių.
Į vie­nus var­tus

Kaip ir pir­ma­ja­me rin­ki­mų tu­re, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je žmo­nės dau­giau­sia bal­sa­vo už G. Nau­sė­dą. Iš 49,07 proc. rin­ki­mų tei­se pa­si­nau­do­ju­sių mū­sų gy­ven­to­jų net 73,62 proc. pa­si­sa­kė už ne­pri­klau­so­mą kan­di­da­tą, 25,06 proc. – už Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų kan­di­da­tę.
Ne­ga­lio­jan­čių biu­le­te­nių ap­tik­ta 1,33 proc.
Be­veik iden­tiš­ki re­zul­ta­tai ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je: iš 49,56 proc. rin­ki­muo­se da­ly­va­vu­sių šios sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jų 72,82 proc. pa­si­sa­kė už G. Nau­sė­dą, 25,83 – už I. Ši­mo­ny­tę. Ne­ga­lio­jan­čių biu­le­te­nių ras­ta 1,34 proc.

Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mai

Tą pa­čią die­ną vy­ko rin­ki­mai ir į Eu­ro­pos Par­la­men­tą.
Iš vi­so į Eu­ro­pos Par­la­men­tą ban­dė pra­si­brau­ti 16 są­ra­šų. O rin­kė­jai į Briu­se­lį iš­siun­tė 11 eu­ro­par­la­men­ta­rų. Pa­skelb­ti rin­ki­mų re­zul­ta­tai iš vi­sų 1972 apy­lin­kių. Nau­jau­siais duo­me­ni­mis, lai­mė­jo šie są­ra­šai:
Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai (TS-LKD) – 3 man­da­tai, 18,55 proc.
Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja (LSDP) – 2 man­da­tai, 15,12 proc.
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS) – 2 man­da­tai, 11,97 proc.
Dar­bo par­ti­ja (DP) – 1 man­da­tas, 8,58 proc.
Li­be­ra­lų są­jū­dis (LS) – 1 man­da­tas, 6,16 proc.
Vi­suo­me­ni­nis rin­ki­mų ko­mi­te­tas „Auš­ros Mal­dei­kie­nės trau­ki­nys“ – 1 man­da­tas, 6,03 proc.
„Val­de­ma­ro To­ma­šev­skio“ blo­kas – Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos ir Ru­sų al­jan­so ko­a­li­ci­ja – 1 man­da­tas, 5,28 proc.
Pir­mi­niais duo­me­ni­mis į Eu­ro­pos Par­la­men­tą iš­rink­ti TS-LKD at­sto­vai Liu­das Ma­žy­lis, An­drius Ku­bi­lius ir Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė, du so­cial­de­mok­ra­tai – Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė ir Juo­zas Ole­kas, du LVŽS kan­di­da­tai – Bro­nis Ro­pė ir Ša­rū­nas Mar­čiu­lio­nis, Dar­bo par­ti­jos ly­de­ris Vik­to­ras Us­pas­ki­chas ir Li­be­ra­lų są­jū­džio kan­di­da­tas Pet­ras Aušt­re­vi­čius, Vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Auš­ros Mal­dei­kie­nės trau­ki­nys“ ly­de­rė A. Mal­dei­kie­nė ir „Val­de­ma­ro To­ma­šev­skio blo­ko“ – Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos ir Ru­sų al­jan­so ko­a­li­ci­jos ly­de­ris V. To­ma­šev­skis.
Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je TS-LKD ga­vo 19,67 proc. bal­sų (iš rin­ki­muo­se da­ly­va­vu­sių 48,53 proc. rin­kė­jų), LSDP – 15,93 proc., LVŽS – 12,60 proc., DP – 9,04 proc., LS – 6,55 proc., Vi­suo­me­ni­nis rin­ki­mų ko­mi­te­tas „Auš­ros Mal­dei­kie­nės trau­ki­nys“ – 6,45 proc., „Val­de­ma­ro To­ma­šev­skio“ blo­kas – Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos ir Ru­sų al­jan­so ko­a­li­ci­ja – 5,54 proc.
Ne­ga­lio­jan­čių biu­le­te­nių – 6,15 proc.
Vi­siš­kai to­kie pat re­zul­ta­tai ir Rie­ta­ve: TS-LKD ga­vo 19,67 proc. bal­sų (iš rin­ki­muo­se da­ly­va­vu­sių 49,52 proc. rin­kė­jų), LSDP – 15,93 proc., LVŽS – 12,60 proc., DP – 9,04 proc., LS – 6,55 proc., Vi­suo­me­ni­nis rin­ki­mų ko­mi­te­tas „Auš­ros Mal­dei­kie­nės trau­ki­nys“ – 6,45 proc., „Val­de­ma­ro To­ma­šev­skio“ blo­kas – Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos ir Ru­sų al­jan­so ko­a­li­ci­ja – 5,54 proc.
Ne­ga­lio­jan­čių biu­le­te­nių – 6 proc.
Du­rys į Eu­ro­pos Par­la­men­tą už­si­tren­kė esa­miems, dar kar­tą kan­di­da­ta­vu­siems ir ne­iš­rink­tiems eu­ro­par­la­men­ta­rams An­ta­nui Guo­gai, Lai­mai Liu­ci­jai An­dri­kie­nei, Va­len­ti­nui Ma­zu­ro­niui bei nau­jai ne­kan­di­da­ta­vu­siems Zig­mui Bal­čy­čiui ir Al­gir­dui Sau­dar­gui.

Nuotraukoje: Plungės ir Rietavo savivaldybių gyventojai, kaip ir visos Lietuvos, savo balsus Prezidento rinkimuose daugiausia skyrė nepriklausomam kandidatui G. Nausėdai.

www.delfi.lt (Luko Bartkaus) nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai