Pirmadienis, 2019 m. rugsėjo 16 d.

Spar­dė ir kumš­čiais tal­žė su­gy­ven­ti­nę

Kai al­ko­ho­lis už­pi­la akis ir sme­ge­nis, pa­sek­mės ga­li bū­ti ne­prog­no­zuo­ja­mos. Plun­giš­kis Va­len­ti­nas Bud­rys (gim. 1990 m.) taip šven­tė 29-ąjį gim­ta­die­nį, kad ne­la­bai be­pri­si­mi­nė, kaip pri­kū­lė sa­vo mo­te­rį.

Ge­gu­žės 13 die­ną Plun­gės apy­lin­kės teis­me bu­vo iš­nag­ri­nė­ta bau­džia­mo­ji by­la V. Bud­rio at­žvil­giu – vy­ras kal­tin­tas pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 140 str. 2 da­lį (fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mas ar ne­žy­mus svei­ka­tos su­trik­dy­mas ar­ti­ma­jam).
Anks­čiau ne­teis­tas, pa­grin­di­nį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tis, in­di­vi­du­a­lią veik­lą pa­gal ver­slo liu­di­ji­mą vyk­dan­tis vy­ras ne­ma­lo­nu­mų pri­si­da­rė per Me­la­gių die­ną – šių me­tų ba­lan­džio 1-osios va­ka­re.
Apie 18 va­lan­dą, bū­da­mas sun­kiai ap­gir­tęs, V. Bud­rys ėmė siau­tė­ti sa­vo na­muo­se. Iš pra­džių, ki­lus žo­di­niam kon­flik­tui, del­nu tren­kė į gal­vos sri­tį su­gy­ven­ti­nei, ta­da spy­rė ne ma­žiau kaip pen­kis kar­tus nu­ken­tė­ju­sia­jai į ran­kas ir į šon­kau­lius, o ga­liau­siai dar ap­tal­žė ir kumš­čiais – ne ma­žiau kaip pen­kis kar­tus su­da­vė į gal­vą.
Mo­te­ris pa­ty­rė ne­žy­mų svei­ka­tos su­trik­dy­mą: krū­ti­nės ląs­tos de­ši­nės pu­sės su­mu­ši­mą, taip pat jai nu­sta­ty­tos po­odi­nės krau­jos­ru­vos ant pe­ties, žas­tuo­se, dil­biuo­se, plaš­ta­ko­je.
Kal­ti­na­ma­sis V. Bud­rys sa­vo kal­tę pri­pa­ži­no, tik ma­žai ką pri­si­mi­nė. Tei­gė, jog nuo ko­vo 30-osios va­ka­ro šven­tė su su­gy­ven­ti­ne, var­to­da­mi al­ko­ho­lį na­muo­se. Ger­da­vo ir „smig­da­vo“. Pra­bu­dęs vėl ger­da­vo. Kaip per mig­lą pri­si­mi­nė, jog kaž­ko­dėl su­da­vė sa­vo mo­te­riš­kei ke­lis kar­tus kumš­čiu. Dėl to la­bai ap­gai­les­ta­vo, ža­dė­jo ne­be­ger­ti.
Tik pus­me­tį su V. Bud­riu gy­ve­nan­ti mo­te­ris pa­tvir­ti­no, kad ko­vo 30-ąją bu­vo su­gy­ven­ti­nio gim­ta­die­nis, ir jie šven­tė ne vie­ną die­ną. Tie­sa, ba­lan­džio 1-ąją ti­ki­no ne­be­gė­ru­si – esą V. Bud­rys iš dar­bo jau par­ėjo įkau­šęs ir ėmė žer­ti jai prie­kaiš­tus apie mei­lu­žius, ku­rie ne­va vaikš­to apie lan­gus, o kai jo nė­ra – at­ei­na ir į na­mus!
Su­gy­ven­ti­niai ge­ro­kai ap­si­žo­džia­vo, ap­rė­kė vie­nas ki­tą, ir V. Bud­rys ne­be­iš­lai­kė – pri­puo­lęs tren­kė į gal­vos sri­tį. Mo­te­ris už­si­den­gė vei­dą ran­ko­mis, ta­da jis  pra­dė­jo spar­dy­ti į šo­nus, į ran­kas. Nu­ken­tė­ju­sio­ji ban­dė prie­šin­tis, na­gais su­brai­žė su­gy­ven­ti­niui vei­dą, pas­kui pa­bė­go iš na­mų pas drau­gę. Į me­di­kus ta­da ne­si­krei­pė.
Ba­lan­džio 2-ąją pas drau­gę jos var­to­jo al­ko­ho­lį, bu­vo ir drau­gės su­gy­ven­ti­nis. Pas­ta­ra­sis jau ba­lan­džio 3-iąją pa­si­kvie­tė ir V. Bud­rį, tad gė­rė jie­du vie­na­me kam­ba­ry­je, o mo­te­rys – ki­ta­me. Tą­dien bu­vo iš­kvies­ti pa­rei­gū­nai, ku­rie ir pa­ma­tė su­muš­tą mo­te­rį. Mu­šei­ka bu­vo iš­vež­tas į da­bok­lę, o nu­ken­tė­ju­sio­ji pa­te­ko į li­go­ni­nę. Tie­sa, iš Pri­ėmi­mo sky­riaus ji pa­bė­go. Ne­tru­kus su su­gy­ven­ti­niu su­si­tai­kė ir to­liau gra­žiai gy­ve­na, jo­kių prie­kaiš­tų jam ne­tu­ri….
V. Bud­riui teis­mas sky­rė (jau su­ma­žin­tą treč­da­liu) lais­vės ap­ri­bo­ji­mo baus­mę ke­tu­riems mė­ne­siams – vi­są tą lai­ko­tar­pį smur­tau­to­jas įpa­rei­go­tas ne­var­to­ti al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų ar ki­tų psi­chi­ką vei­kian­čių me­džia­gų. Taip pat tris mė­ne­sius tu­rės da­ly­vau­ti smur­ti­nį el­ge­sį kei­čian­čio­se pro­gra­mo­se.
Tie­sa, per 14 die­nų nu­teis­ta­sis dar ga­li pra­šy­ti teis­mo, kad bū­tų su­reng­tas by­los nag­ri­nė­ji­mas teis­me, nes dabar nubaustas rašytiniu baudžiamuoju įsakymu.

Mo­des­ta LIMONTAITĖ

Komentarai
Kiti straipsniai