Pirmadienis, 2019 m. rugsėjo 16 d.

Olim­pi­nė die­na Plun­gė­je – su gar­siais spor­ti­nin­kais

Jau tam­pa tra­di­ci­ja kas­met Plun­gė­je or­ga­ni­zuo­ti di­de­lį spor­to ren­gi­nį – Olim­pi­nę die­ną. Ge­gu­žės 15-ąją Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tras (SRC) vėl su­ren­gė Olim­pi­nės die­nos šven­tę „Ju­dėk, su­ži­nok, at­rask“, ku­rios pa­grin­di­nis tiks­las – su­teik­ti ga­li­my­bę vi­siems Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jams, o ypač – vai­kams, su­si­pa­žin­ti ir iš­ban­dy­ti vi­sas spor­to ša­kas, ku­rios kul­ti­vuo­ja­mos mū­sų mies­te. Taip pat šie­met į Plun­gę bu­vo pa­kvies­ti du gar­sūs spor­ti­nin­kai – šach­ma­ti­nin­kė Vik­to­ri­ja Čmi­ly­tė-Niel­sen bei iš Plun­gės ki­lęs ir čia mo­kyk­lą lan­kęs ir­kluo­to­jas Hen­ri­kas Žus­tau­tas.

Sau­lė­tą pra­ėju­sios sa­vai­tės tre­čia­die­nį į Ogins­kių dva­ro par­ką, prie žir­gy­no, nuo pat ry­to rin­ko­si spor­to mė­gė­jai. Ypač daug bu­vo vai­kų ir jau­ni­mo.
Iš­kil­min­gas ati­da­ry­mas pra­si­dė­jo vi­sų da­ly­vių ei­se­na kar­tu su Pla­te­lių me­no mo­kyk­los or­kest­ru (va­do­vas Vir­gi­ni­jus Va­lan­čius).
Į ren­gi­nį pa­svei­kin­ti spor­to mė­gė­jų bu­vo at­vy­kęs Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, vi­ce­me­rė As­ta Bei­er­le-Ei­gir­die­nė, Ta­ry­bos na­rys Al­gir­das Pe­čiu­lis, Sei­mo na­rys Jo­nas Var­ka­lys, Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Vi­ta­li­ja Po­ciu­tė, sky­riaus spe­cia­lis­tė Ju­li­ja Čiu­že­lie­nė ir ki­ti sve­čiai.
Lau­kia­miau­si, ko ge­ro, bu­vo du gar­sūs spor­ti­nin­kai – tarp­tau­ti­nė šach­ma­tų did­meist­rė, par­la­men­ta­rė Vik­to­ri­ja Čmi­ly­tė-Niel­sen ir bu­vęs plun­giš­kis, Rio olim­pi­nių žai­dy­nių da­ly­vis, Eu­ro­pos čem­pio­nas ka­no­ji­nin­kas Hen­ri­kas Žus­tau­tas.
Olim­pi­nė­je die­no­je bu­vo su­pla­nuo­tų įvai­rių spor­to rung­čių. Sma­gu bu­vo, kai vi­sas bū­rys da­rė ap­ši­li­mą su Re­gi­nos Ši­lens­kie­nės spor­to klu­bo tre­ne­re In­dre ir pri­ėmė iš­šū­kį įveik­ti olim­pi­nę my­lią (1,6 km). Tai bu­vo ma­siš­kiau­sias bė­gi­mas-ėji­mas Plun­gė­je, pa­si­kar­to­jan­tis ant­rus me­tus iš ei­lės. Šach­ma­ti­nin­kai tu­rė­jo pro­gą su­žais­ti šach­ma­tų si­mul­ta­ną su tarp­tau­ti­ne did­meist­re V. Čmi­ly­te-Niel­sen. Ma­žiau­siems ren­gi­nio da­ly­viams bu­vo pa­reng­ta už­duo­tis-la­bi­rin­tas, ku­rį įvei­kę bu­vo ap­do­va­no­ti sal­dai­niais ir le­dais.
Da­ly­viai ga­lė­jo su­si­pa­žin­ti su kiek­vie­na spor­to ša­ka at­ski­rai, pa­si­kal­bė­ti su jų tre­ne­riais, pa­ma­ty­ti ar iš­ban­dy­ti spor­ti­nį in­ven­to­rių. Ren­gi­ny­je da­ly­va­vę ka­ro prie­vo­lės ir kom­plek­ta­vi­mo tar­ny­bos atstovai pa­sa­ko­jo jau­ni­mui ir apie ga­li­my­bę at­ei­tį sie­ti su tar­ny­ba.
At­ski­rų spor­to ša­kų su­reng­to­se at­rak­ci­jo­se da­ly­va­vę spor­ti­nin­kai ga­lė­jo da­ly­vau­ti lo­te­ri­jo­je, ku­rios me­tu dvi­de­šimt lai­min­gų­jų lai­mė­jo šau­nius pri­zus. Di­džiau­sias lai­mė­ji­mas – 3 do­va­nų če­kiai po 100 eu­rų.
Po šven­tės vai­kai, tre­ne­riai ir sve­čiai rin­ko­si į po­pie­tę su V. Čmi­ly­te-Niel­sen ir H. Žus­tau­tu vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je, dau­gu­ma no­rė­jo su gar­siais spor­ti­nin­kais nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti, pa­si­ka­lbė­ti.

Pa­reng­ta pa­gal Plun­gės SRC inf.

Nuotraukoje: Masiškas olimpinės mylios (1,6 km) bėgimas sutraukė itin daug jaunimo.

Komentarai
Kiti straipsniai