Pirmadienis, 2019 m. rugsėjo 16 d.

Ky­la van­dens kai­na

Ūkio plėt­ros ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­dy­je da­ly­va­vo UAB „Rie­ta­vo ko­mu­na­li­nis ūkis“ di­rek­to­rius Al­vy­das Ro­jus. Jei­gu jo pa­teik­tą spren­di­mo pro­jek­tą pa­tvir­tins Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba, aukš­tyn šok­tels van­dens kai­na: bu­tų gy­ven­to­jams – apie 4,6 proc., in­di­vi­du­a­lių na­mų – apie 4,9 proc.

A. Ro­jus sa­kė, kad ba­zi­nės ši­lu­mos ir van­dens kai­nos bu­vo pa­tvir­tin­tos pra­ėju­siais me­tais, o šiais me­tais jos tik per­skai­čiuo­tos at­si­žvel­giant į nuo įmo­nės ne­pri­klau­san­čius fak­to­rius, to­kius kaip in­flia­ci­ja, pa­slau­gų par­da­vi­mo re­a­li­za­ci­ja, nu­si­dė­vė­ji­mas, elek­tros są­nau­dos, gam­tos iš­tek­lių mo­kes­čiai ir ki­ta. Ak­cen­tuo­ta, jog pa­ties van­dens kai­na lie­ka to­kia pa­ti, kaip ir bu­vo, ky­la nuo­te­kų tvar­ky­mo kai­na 12 cen­tų už ku­bi­nį met­rą. Ši nau­jie­na ak­tu­a­li tik Rie­ta­vo, Tve­rų ir Me­din­gė­nų gy­ven­to­jams.
Ta­ry­bos na­rys Al­gi­man­tas Mic­kus klau­sė di­rek­to­riaus, ko­dėl bu­tų gy­ven­to­jai už van­de­nį tu­ri mo­kė­ti dau­giau ne­gu gy­ve­nan­tys in­di­vi­du­a­liuo­se na­muo­se. Ko­mu­na­li­nio ūkio di­rek­to­rius at­sa­kė, kad gy­ve­nan­tiems dau­gia­bu­čiuo­se 6,5 pro­cen­tus kai­nos su­da­ro ko­mer­ci­niai nuos­to­liai, ku­riuos lei­džia­ma įskai­čiuo­ti į ta­ri­fą. Kai­nų ko­mi­si­ja yra at­li­ku­si ty­ri­mus, anks­čiau nuos­to­liai bu­vo di­des­ni, da­bar jie yra su­ma­žin­ti.
Pa­tvir­ti­nus nau­jus įkai­nius, bu­tų gy­ven­to­jai mo­kės 2,75 Eur/m³ (be PVM), jei­gu nuo­te­kos ne­su­ren­ka­mos, vien tik van­dens kai­na bus 1,20 Eur/m³. Bu­tuo­se su įreng­ta nuo­to­li­nio duo­me­nų nu­skai­ty­mo sis­te­ma įkai­nis sieks 2,70 Eur/m³, vien tik už van­de­nį – 1,19 Eur/m³.
In­di­vi­du­a­lių na­mų sa­vi­nin­kai mo­kės 2,58 Eur/m³, vien už van­de­nį – 1,12 Eur/m³. Įmo­nės ir or­ga­ni­za­ci­jos už van­de­nį ir nuo­te­kas mo­kės 2,67 Eur/m³, tik už van­de­nį – 1,22 Eur/m³. Ky­la ir nuo­te­kų iš­ve­ži­mo pa­slau­gos kaina, ji sieks 8,15 Eur už ku­bi­nį met­rą. Anot di­rek­to­riaus, šia pa­slau­ga ne­daug kas nau­do­ja­si, ta­čiau ti­ki­ma­si, kad dau­giau gy­ven­to­jų pri­si­jungs prie ben­drų nuo­te­kų tvar­ky­mo tin­klų, ne­no­rė­da­mi bran­giau mo­kė­ti už nuo­te­kų iš­ve­ži­mą.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Apie šoktelėjusią vandens kainą komiteto nariams pasakojo UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ direktorius A. Rojus.

Komentarai
Kiti straipsniai