Pirmadienis, 2019 m. rugsėjo 16 d.

Eu­ro­pos die­no­se – sriu­ba iš Ogins­kių dva­ro vir­tu­vės me­niu

Rie­ta­vo sav. Ire­nė­jaus Ogins­kio vie­šo­ji bib­lio­te­ka kar­tu su part­ne­riais – Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, mies­to se­niū­ni­ja, mo­kyk­lo­mis ir kai­mo ben­druo­me­nė­mis – iš­kil­min­gai at­šven­tė Eu­ro­pos die­ną.

Rie­ta­ve pra­ūžė nuo­tai­kin­gas ren­gi­nys, skir­tas pa­mi­nė­ti Eu­ro­pos die­ną bei ypa­tin­gą pro­gą – 15-ąsias Lie­tu­vos įsto­ji­mo į Eu­ro­pos Są­jun­gą me­ti­nes. Vi­są ge­gu­žės mė­ne­sį bib­lio­te­ko­je veiks Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los dai­lės kla­sės mo­ki­nių kū­ry­bi­nių dirb­tu­vių me­tu su­kur­tų dar­bų pa­ro­da „Eu­ro­pos vi­du­ry“. Ren­gi­nių me­tų Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos pra­di­nių ir prieš­mo­kyk­li­nės kla­sės mo­ki­nių pie­ši­niai pa­puo­šė ne tik bib­lio­te­kos, bet ir kul­tū­ros cen­tro erd­ves.
Vie­nai die­nai ati­da­ry­to­je bib­lio­te­ko­je-ka­vi­nė­je bu­vo ga­li­ma su­ži­no­ti ir pri­si­dė­ti prie pi­lie­ti­nių ini­cia­ty­vų ska­ti­ni­mo plat­for­mos šį­kar­tą­bal­suo­siu.eu bei su­da­ly­vau­ti ži­nių pa­si­tik­ri­ni­mo veik­lo­se.
Dau­gu­ma jau ži­no, kad ge­gu­žės 9-oji vi­sa­da ku­pi­na ne­ti­kė­tu­mų ir džiaugs­mo. Šven­tės die­ną mies­to aikš­tė­je vy­ko šo­kių fies­ta su kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­ja Gied­re Žli­bi­nie­ne. Vi­du­die­nį mies­to aikš­tė­je mu­zi­kos ir šo­kio fies­tos da­ly­vius bei žiū­ro­vus su Eu­ro­pos die­na pa­svei­ki­no sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis.
Ge­gu­žės 9 die­ną, tę­siant Eu­ro­pos die­nos veik­las, bib­lio­te­ko­je vy­ko pro­jek­to „Eu­ro­we­ek“ pri­sta­ty­mas. Rie­ta­vo gim­na­zi­jos moks­lei­viai ir mo­ky­to­jos Aud­ro­nė Rup­šie­nė bei Ni­jo­lė Do­vi­daus­kie­nė ren­gi­nio sve­čiams pa­pa­sa­ko­jo, kas tai per pro­jek­tas, kaip vyk­do­mas, ko­kie jo tiks­lai. Mo­ki­niai da­li­jo­si pro­jek­to me­tu su­kaup­ta pa­tir­ti­mi ir įspū­džiais.
Tos pa­čios die­nos po­pie­tę bib­lio­te­ka vėl su­lau­kė sve­čių – čia lan­kė­si gim­na­zi­jos moks­lei­viai su mo­ky­to­ja Ra­sa Bud­rec­kie­ne. Vai­kai klau­sė­si bib­lio­te­ki­nin­kės Ie­vos Kim­tie­nės pa­sa­ko­ji­mo apie jos stu­di­jas už­sie­ny­je pa­gal Eras­mus mai­nų pro­gra­mą bei trum­pos Jau­ni­mo rei­ka­lų ko­or­di­na­to­riaus Egi­di­jaus Gri­ciaus pa­skai­tos apie moks­lo, stu­di­jų, dar­bo, trum­pų mai­nų pro­gra­mų ir da­ly­va­vi­mo tarp­tau­ti­niuo­se jau­ni­mo pro­jek­tuo­se ga­li­my­bes.
Šiais me­tais sa­vi­val­dy­bės ben­druo­me­nę kvie­tė­me su­si­bur­ti ir ben­dra­dar­biau­jant ga­min­ti bei jung­tis į Eu­ro­pos sko­nio ra­ga­vi­mo ke­lio­nę. Iš­šū­kį pri­ėmė ir kaip ren­gi­nio part­ne­riai Eu­ro­pos ša­lių pa­tie­ka­lų pa­ruo­šė Sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­rius, gim­na­zi­ja, Rie­ta­vo lop­še­lis-dar­že­lis, me­no mo­kyk­la, kul­tū­ros cen­tras, Rie­ta­vo so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tras, Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los Rie­ta­vo fi­lia­las, Lio­lių ben­druo­me­nė, La­bar­džių kai­mo ben­druo­me­nė „Mū­sų La­bar­džiai“. Ak­ty­viai da­ly­va­vo ir net ke­tu­rias ša­lis pri­sta­tė Pe­lai­čių kai­mo ben­druo­me­nė. Kiek­vie­nas da­ly­vis ga­lė­jo pa­ra­gau­ti ir įver­tin­ti, ku­rios Eu­ro­pos ša­lies pa­tie­ka­las pa­tin­ka la­biau­siai. Ren­gi­nio ve­dė­ja Eg­lė Fa­bi­jo­na­vi­čie­nė su­ren­gė šven­tės pri­sta­ty­mą-vik­to­ri­ną, o ak­ty­viau­si da­ly­viai ap­do­va­no­ti pri­zais. Sve­čiai tu­rė­jo pui­kią pro­gą pa­ra­gau­ti sriu­bos iš Ogins­kių dva­ro vir­tu­vės me­niu, ku­rią pa­gal už­sa­ky­mą pa­ruo­šė „Na­mų Res­to­ra­nas Pa­sau­lio Pa­kraš­ty“. Ren­gi­nį vai­ni­ka­vo pro­jek­to „X Fak­to­rius“ da­ly­vių Ro­ko ir Lau­ry­no kon­cer­tas.

Bib­liog­ra­fė Vil­ma Pi­liu­vie­nė

Nuotraukoje: Miesto aikštėje vykusi šokių fiesta.

Komentarai
Kiti straipsniai