Pirmadienis, 2019 m. rugsėjo 16 d.

Dvie­juo­se „taš­kuo­se“ Plun­gė­je kon­fis­kuo­ta ne­ma­žai kon­tra­ban­di­nių ci­ga­re­čių

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Pre­ven­ci­jos sky­riaus pa­rei­gū­nai, tu­rė­da­mi in­for­ma­ci­jos apie tai, jog ga­li­mai Plun­gės mies­te pre­kiau­ja­ma ak­ci­zais ne­ap­mo­kes­tin­to­mis ci­ga­re­tė­mis, vyk­dė pre­ven­ci­nę prie­mo­nę, ku­rios me­tu nu­sta­ty­ti du pa­žei­di­mai.

Vie­nu at­ve­ju pas 1942 m. gi­mu­sią, pra­ei­ty­je už ana­lo­giš­ką nu­si­žen­gi­mą jau baus­tą plun­giš­kę po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ap­ti­ko 225 pa­ke­lius ci­ga­re­čių su Bal­ta­ru­si­jos Res­pub­li­kos ban­de­ro­lė­mis, ku­rių mui­ti­nės ver­tė apie 672 eu­rai. Už šį nu­si­žen­gi­mą mo­te­riai gre­sia bau­da nuo 2000 iki 5550 eu­rų.
Tuo tar­pu pas 1955 m. gi­mu­sią mo­te­rį Pre­ven­ci­jos sky­riaus pa­rei­gū­nai ap­ti­ko net 2239 pa­ke­lius kon­tra­ban­di­nių ci­ga­re­čių su Bal­ta­ru­si­jos Res­pub­li­kos ban­de­ro­lė­mis, iš­slaps­ty­tus įvai­rio­se so­dy­bos vie­to­se. Šių ci­ga­re­čių mui­ti­nė ver­tė sie­kia dau­giau nei 6700 eu­rų. Ka­dan­gi mo­te­ris pra­ei­ty­je taip pat jau baus­ta už ana­lo­giš­ką nu­si­žen­gi­mą, bau­da ga­li siek­ti nuo 5200 iki 6000 eu­rų.

Pa­reng­ta pa­gal Klai­pė­dos ap­skri­ties VPK inf.

Nuotraukoje: Už kontrabandinių rūkalų laikymą plungiškiams gresia net kelių tūkstančių eurų bauda.

Komentarai
Kiti straipsniai