Pirmadienis, 2019 m. rugsėjo 16 d.

Sun­kiai su­si­ža­lo­jo UAB „Po­li­ko­ra“ dar­buo­to­jas

Vals­ty­bi­nė dar­bo ins­pek­ci­ja pra­ne­ša, jog prieš po­rą sa­vai­čių sun­kų su­ža­lo­ji­mą pa­ty­rė už­da­ro­sios ak­ci­nės ben­dro­vės „Po­li­ko­ra“ dar­buo­to­jas R. S.

Pa­gal Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos (VDI) ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dar­be ap­ra­šy­tus įvy­kius, ši ne­lai­mė įvy­ko ba­lan­džio 25 die­ną Plun­gė­je, už­da­ro­sios ak­ci­nės ben­dro­vės „Po­li­ko­ra“ įmo­nė­je. Pra­ne­ša­ma, jog ne­lai­min­go at­si­ti­ki­mo at­ve­jis yra sun­kus.
Sa­lan­tų g. 1 esan­ti UAB „Po­li­ko­ra“ už­si­i­ma funk­ci­nių lo­vų ir ki­to­kių bal­dų ga­my­ba bei pro­jek­ta­vi­mu. Ne­lai­mė at­si­ti­ko šio­je įmo­nė­je dir­bu­siam R. S.
Pra­ne­ša­ma, jog skau­dus įvy­kis už­fik­suo­tas bal­dų ga­my­bos įmo­nės san­dė­ly­je, kur san­dė­liuo­ja­mi sun­kūs po­ro­lo­no blo­kai (2,02 x 2,12 x 1,25 m), sve­rian­tys apie 130 kg. Šie po­ro­lo­nai bū­na su­dė­ti tri­mis aukš­tais, po tris blo­kus.
Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, ne­lai­min­gas at­si­ti­ki­mas įvy­ko dviem įmo­nės dar­buo­to­jams už­li­pus ant po­ro­lo­no blo­ko ir ran­ki­niu bū­du ke­liant nuo vir­šaus an­trą po­ro­lo­no blo­ką, ku­ris, slys­da­mas nuo vir­šaus, kliu­dė vie­ną iš dar­buo­to­jų – R. S.
Mi­nė­tas dar­buo­to­jas ne­be­iš­lai­kė pu­siau­svy­ros ir kri­to ant be­to­ni­nių grin­dų maž­daug iš 1,25 m aukš­čio. Vy­ras pa­ty­rė lū­žius, sun­kiai su­si­ža­lo­jo.
Ne­nu­sta­ty­ta, kad nu­ken­tė­ju­sy­sis bū­tų var­to­jęs al­ko­ho­lio. Įvy­kis ti­ria­mas.

Nuotraukoje: Šioje įmonėje dirbęs žmogus susižeidė nukritęs nuo porolono bloko.

Komentarai
Kiti straipsniai