Pirmadienis, 2019 m. rugsėjo 16 d.

Su­grį­žę emig­ran­tų vai­kai pui­kiai adap­tuo­ja­si Plun­gės ra­jo­no mo­kyk­lo­se

Ži­niask­lai­dos šal­ti­niai tei­gia, kad Lie­tu­vo­je ren­gia­ma­si kur­ti tin­klą mo­kyk­lų, ku­rios ga­lė­tų pri­im­ti į Lie­tu­vą grįž­tan­čių lie­tu­vių vai­kus. Šiuo me­tu de­šim­ty­je Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių at­rink­ta 21 mo­kyk­la, pri­klau­sy­sian­ti šiam tin­klui. Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis yra pa­brė­žęs, kad ga­li­my­bė su­da­ry­ti są­ly­gas vai­kams tęs­ti moks­lus Lie­tu­vo­je yra svar­bi prie­mo­nė sie­kiant su­si­grą­žin­ti emig­ran­tus.

Kaip ži­no­me, dau­ge­lis tė­vų sten­gia­si su­grįž­ti su iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kais, kad jie ga­lė­tų pra­dė­ti iki­mo­kyk­li­nį ug­dy­mą čia, Lie­tu­vo­je. Ta­čiau yra ir to­kių, ku­rių vai­kai jau yra pra­dė­ję mo­ky­tis už­sie­ny­je, tad juos ri­bo­ja ne­ži­nia, kas bus grį­žus.
Apie į Plun­gės ra­jo­ną iš emig­ra­ci­jos kar­tu su tė­vais grį­žu­sių vai­kų adap­ta­ci­ją lie­tu­viš­ko­se mo­kyk­lo­se pa­klau­sė­me Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tės Vil­mos Ru­gi­ny­tės. Ji sa­kė, kad Plun­gės ra­jo­no ug­dy­mo įstai­go­se šiuo me­tu iš vi­so mo­ko­si 15 iš emig­ra­ci­jos su­grį­žu­sių ar iš už­sie­nio kar­tu su tė­vais gy­ven­ti at­vy­ku­sių vai­kų. O į už­sie­nio ša­lis per me­tus gy­ven­ti iš­vy­ko 24 ra­jo­no vai­kai.
V. Ru­gi­ny­tė pa­sa­ko­jo, kad Pla­te­lių gim­na­zi­jo­je mo­ko­si du iš Ru­si­jos ir vie­nas iš Pran­cū­zi­jos at­vy­kęs mo­ki­nys. Pa­sak vyr. spe­cia­lis­tės, šiems jau ne pir­mus me­tus Pla­te­lių gim­na­zi­jo­je be­si­mo­kan­tiems mo­ki­niams se­ka­si pui­kiai. „Nors at­vy­ku­sie­ji ir ne­mo­kė­jo kal­bė­ti lie­tu­viš­kai, ta­čiau, pa­de­da­mi kom­pe­ten­tin­gų mo­ky­to­jų, kal­bą pra­mo­ko bei sėk­min­gai jos mo­ko­si to­liau. Iš už­sie­nio at­vy­ku­siems mo­ki­niams ski­ria­mos pa­pil­do­mos pa­mo­kos, daug dir­ba­ma in­di­vi­du­a­liai, tad per me­tus jie ne tik iš­mo­ko lie­tu­viš­kai kal­bė­ti, bet ir pui­kiai pri­ta­po drau­giš­ko­je ir ge­ra­no­riš­ko­je gim­na­zi­jos ben­druo­me­nė­je, tad jau­čia­si ge­rai“, – pa­sa­ko­jo Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė V. Ru­gi­ny­tė.
Be to, kaip pa­sa­ko­jo vyr. spe­cia­lis­tė, vi­sų mo­kyk­lų, ku­rio­se mo­ko­si su­grį­žę lie­tu­vių emig­ran­tų ar gy­ven­ti iš už­sie­nio at­va­žia­vę vai­kai, mo­ky­to­jai yra ge­ri spe­cia­lis­tai, at­sa­kin­gi dar­buo­to­jai, nu­si­tei­kę ge­ra­no­riš­kai pa­dė­ti vai­kams. Ypač tiems, ku­riems rei­kia stip­rin­ti lie­tu­vių kal­bos ži­nias. Taip pat daug pa­de­da ir kla­sės drau­gai, no­riai ben­drau­jan­tys su ki­ta­tau­čiais, o jau­ki ir drau­giš­ka mo­kyk­los at­mos­fe­ra taip pat pa­de­da adap­tuo­tis bei ge­rai mo­ky­tis.
„Ži­no­me, kad kais­tant de­ry­boms dėl Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės iš­sto­ji­mo iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, ti­ki­ma­si su­lauk­ti dar dau­giau grįž­tan­čių emig­ran­tų. Jų tik­rai gau­sės, tad ar esa­me pa­si­ren­gę grįž­tan­čių­jų srau­tui?“ – klau­sė­me pa­šne­ko­vės.
Anot jos, grįž­tan­čių vai­kų gal ir pa­dau­gės, ta­čiau Plun­gės ra­jo­ne dar ne­si­ren­gia­ma steig­ti spe­cia­lios emig­ran­tų mo­kyk­los. „Kol kas jo­kių pro­ble­mų – mo­ky­to­jų ar tė­vų nu­si­skun­di­mų dėl mo­ky­mo(-osi) ko­ky­bės, psi­cho­lo­gi­nių da­ly­kų gir­dė­ti ne­te­ko. Tad, ma­nau, pui­kiai su­si­tvar­ko­ma vi­so­se mo­kyk­lo­se, ku­rio­se mo­ko­si emig­ran­tų ar už­sie­nie­čių vai­kai. Jei­gu bus po­rei­kis dar ge­riau iš­mok­ti lie­tu­vių kal­bą, bus ski­ria­mos mo­kyk­lo­se pa­pil­do­mos pa­mo­kos pras­čiau lie­tu­viš­kai kal­ban­tiems mo­ki­niams. Ma­nau, nu­ma­ty­tų lė­šų to­kioms pa­slau­goms pa­kaks. Jei­gu ne, ieš­ko­tu­me pa­pil­do­mų re­sur­sų“, – sa­kė V. Ru­gi­ny­tė ir pri­dū­rė, kad iš­au­gęs grįž­tan­čių šei­mų vai­kų skai­čius ne­su­da­rys pro­ble­mų, vi­siems bus su­teik­tas ko­ky­biš­kas mo­ky­mas bei ki­tos rei­ka­lin­gos pa­slau­gos.
Pa­šne­ko­vė pa­sa­ko­jo, kad šiuo me­tu į Lie­tu­vos mo­kyk­las kas­met at­ei­na ke­li šim­tai vai­kų, ku­riems rei­kia pa­pil­do­mai mo­ky­tis lie­tu­vių kal­bos. Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jo­je ap­tar­ta nuo­to­li­nio mo­ky­mo­si ga­li­my­bių su­da­ry­mo svar­ba, kad grįž­ti be­si­ren­gian­čių šei­mų vai­kai ga­lė­tų pa­si­reng­ti grį­ži­mui ir iš­mok­ti pa­grin­dus. Pa­sak pa­šne­ko­vės, šiuo me­tu tin­klui pri­skir­tos mo­kyk­los jau vyk­do to­kią veik­lą, at­ei­ty­je jos ga­lė­tų sa­va­no­riš­kai pri­si­dė­ti prie tin­klo ar­ba iš jo pa­si­trauk­ti. Šios mo­kyk­los bū­tų re­ko­men­duo­ja­mos grįž­ti pla­nuo­jan­čioms šei­moms. Sten­gia­ma­si, kad jos veik­tų skir­tin­go­se sa­vi­val­dy­bė­se.
Ku­riant tin­klą, pa­sak pa­šne­ko­vės, taip pat sie­kia­ma iš­si­aiš­kin­ti esa­mus po­rei­kius, pa­ska­tin­ti mo­kyk­las da­lin­tis pa­tir­ti­mi ir vyk­dy­ti ben­drus pro­jek­tus. Tin­klui at­rink­tos Vil­niu­je, Kau­ne ir Kau­no ra­jo­ne, Klai­pė­do­je, Šiau­liuo­se, Pa­ne­vė­žy­je, Ma­žei­kiuo­se, Tau­ra­gė­je, Aly­tu­je ir Ma­ri­jam­po­lė­je esan­čios mo­kyk­los, su­ma­ny­mą įgy­ven­di­na Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja kar­tu su pro­gra­ma „Kurk Lie­tu­vai“.
Be to, ar­ti­miau­siu me­tu bus vyk­do­ma ap­klau­sa, koks yra to­kios pa­slau­gos po­rei­kis. Iki ge­gu­žės pa­bai­gos Vy­riau­sy­bė­je tu­rė­tų bū­ti pa­tvir­tin­tas de­ta­lus prie­mo­nių pla­nas vai­kų in­teg­ra­ci­jai. Vė­liau tu­rė­tų vyk­ti se­mi­na­rai, su­da­ry­tas plėt­ros pla­nas, ku­ria­mas mo­ki­nių re­gist­ras. Dau­gu­mą šių prie­mo­nių ke­ti­na­ma įgy­ven­din­ti at­ei­nan­čiais moks­lo me­tais.

 

Edi­ta LUKIENĖ

 

Asociatyvi nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai