Pirmadienis, 2019 m. rugsėjo 16 d.

Plun­gės po­li­ci­jai va­do­vaus klai­pė­diš­kis

Tre­čia­die­nį Po­li­ci­jos de­par­ta­men­te prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos vy­ko at­ran­ka į Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (RPK) vir­ši­nin­ko pa­rei­gas. At­ran­kos nu­ga­lė­to­jų ta­po Gin­tau­tas Po­ce­vi­čius.

No­rą bū­ti Plun­gės RPK vir­ši­nin­ku pa­reiš­kė 7 kan­di­da­tai, ta­čiau Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to at­ran­kos ko­mi­si­jos nuo­mo­ne, ge­riau­siai pa­si­ro­dė 1975 me­tais gi­mi­męs jau 24 me­tus po­li­ci­jo­je tar­nau­jan­tis Klaipėdos apskr. VPK Viešosios tvar­kos tar­ny­bos Pre­ven­ci­jos sky­riaus viršinin­kas G. Po­ce­vi­čius.
Darbą vi­daus rei­kalų sis­te­mo­je pa­rei­gū­nas pradėjo Skuo­de, nuo 2010 m. tar­na­vo Pa­lan­gos po­li­ci­jo­je – bu­vo Pa­lan­gos m. PK Re­a­ga­vi­mo sky­riaus viršinin­kas.
Kaip pra­ne­ša Klai­pė­dos apskr. VP ko­mi­sa­ria­tas, išrink­tas kan­di­da­tas, prieš pra­dėdamas ei­ti pa­rei­gas, dar turės būti pa­tik­rin­tas nu­sta­ty­ta tvar­ka.

Komentarai
Kiti straipsniai