Pirmadienis, 2019 m. rugsėjo 16 d.

Iš­va­ry­tą na­mi­nu­kę pen­si­nin­kas slė­pė lau­ko tu­a­le­te

Ne kar­tą pra­ei­ty­je teis­tas Plun­gės ra­jo­no Gri­gai­čių kai­mo gy­ven­to­jas Al­fon­sas Srė­ba­lius (gim. 1953 m.) vėl at­si­dū­rė tei­sė­sau­gi­nin­kų aki­ra­ty­je – ge­gu­žės 8 die­ną Plun­gės apy­lin­kės teis­me jam bu­vo pa­skelb­tas nuosp­ren­dis dėl dau­giau nei pen­kias­de­šimt lit­rų na­mi­nės deg­ti­nės pa­ga­mi­ni­mo.

Tu­rė­da­ma in­for­ma­ci­jos, po­li­ci­ja į Gri­gai­čių kai­mą at­vy­ko šių me­tų ba­lan­džio 12-osios va­ka­re, apie 23 va­lan­dą. Ir pa­tai­kė į pa­tį dar­bo įkarš­tį – so­dy­bo­je, ūki­nia­me pa­sta­te, pa­rei­gū­nai ap­ti­ko šei­mi­nin­ką, ga­mi­nan­tį na­mi­nę deg­ti­nę. Bu­vo ras­ti 54 lit­rai jau pa­ga­min­tos „pik­to­sios“. Be­je, svai­ga­lai bu­vo ap­tik­ti už ke­lių met­rų nuo ūki­nio pa­sta­to esan­čia­me lau­ko tu­a­le­te, su­pils­ty­ti į de­šim­tį tal­pų.
A. Srė­ba­liui bu­vo iš­kel­ta bau­džia­mo­ji by­la pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 201 straips­nio 2 da­lį.
Nu­sta­ty­ta, jog 2019 me­tų ba­lan­džio pra­džio­je gri­gai­tiš­kis sa­vo gy­ve­na­mo­sios so­dy­bos ūki­nia­me pa­sta­te ne­tei­sė­tai su­si­konst­ra­vo apa­ra­tą na­mi­nei deg­ti­nei ga­min­ti ir už­rau­gė rū­gi­mė­lį, iš ku­rio iš­var­vė­jo 54 lit­rai gan stip­rios na­mi­nu­kės. Spe­cia­lis­to iš­va­do­se nu­ro­do­ma, jog eti­lo al­ko­ho­lio kon­cen­tra­ci­ja at­ski­ro­se tal­po­se svy­ra­vo nuo 51 iki 68 pro­cen­tų.
Kal­ti­na­ma­sis A. Srė­ba­lius sa­vo kal­tę pri­pa­ži­no. Pen­si­nio am­žiaus vy­ras ti­ki­no, jog apa­ra­tą na­mi­nei deg­ti­nei ga­min­ti iš so­dy­bo­je tu­rė­tų me­ta­li­nių įren­gi­nių ir tal­pų su­si­konst­ra­vo pats ir vi­sus ki­tus na­mi­nu­kės ga­my­bos dar­bus at­li­ko vie­nas. Dar­ba­vo­si sa­vo ūki­nia­me pa­sta­te, už­rau­gė maž­daug tris šim­tus lit­rų bro­gos, ti­kė­jo­si iš­si­vir­ti apie pus­šim­tį lit­rų. Vis­kas taip ir klos­tė­si, bet pa­si­ro­dė po­li­ci­ja ir, kaip sa­ko­ma, vis­kas nu­ė­jo šu­niui ant uo­de­gos.
Bu­vo jau pa­ga­mi­nęs apie 50 lit­rų ir svai­ga­lus pils­tė į ma­žes­nes tal­pas, ku­rias ne­šė slėp­ti. Ti­ki­no, jog na­mi­nę deg­ti­nę va­rė tik sa­vo reik­mėms – esą bū­tų pa­vai­ši­nęs pa­gal­bi­nin­kus, ku­rie jam pri­kib­da­vo ūkio dar­buo­se. Jei kai­me ne­tu­ri deg­ti­nės, tai pri­sip­ra­šy­ti į pa­gal­bą ką nors yra su­dė­tin­ga. Par­da­vi­nė­ti svai­ga­lų sa­kė ne­ke­ti­nęs.
Vy­ras jau nie­kur ne­be­dir­ba, yra naš­lys, pen­si­nin­kas. Pra­ei­ty­je teis­tas net pen­kis kar­tus. Pas­ku­ti­nį kar­tą prieš teis­mą sto­jo 2016 me­tų ru­de­nį – bu­vo nu­teis­tas pa­gal BK 140 straips­nio 2 da­lį (fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mas sa­vo ar­ti­ma­jam) ir ga­vo lyg­ti­nę baus­mę, ku­rią 2017 m. ru­de­nį bu­vęs at­li­kęs. Tie­sa, teis­tu­mas ne­iš­ny­ko.
Na­mi­nės deg­ti­nės ga­mi­ni­mas šiuo at­ve­ju reiš­kia ty­či­nį apy­sun­kį nu­si­kal­ti­mą. A. Srė­ba­lius nu­si­kal­to bū­da­mas anks­čiau ne kar­tą teis­tas už ty­či­nes nu­si­kals­ta­mas vei­kas, tu­rė­da­mas ne­iš­ny­ku­sį teis­tu­mą, to­dėl yra lai­ko­mas nu­si­kal­ti­mų re­ci­dy­vas – o tai jau sun­ki­nan­ti ap­lin­ky­bė.
Ka­dan­gi A. Srė­ba­lius dėl nu­si­kal­ti­mo pri­si­pa­ži­no, by­la iš­nag­ri­nė­ta pa­grei­tin­to pro­ce­so tvar­ka ir ski­ria­ma baus­mė iš­kart ma­ži­na­ma treč­da­liu.
Teis­mas nu­spren­dė kal­ti­na­ma­jam skir­ti lais­vės at­ėmi­mo baus­mę 1 m. 6 mė­ne­siams, baus­mę at­lie­kant pa­tai­sos na­muo­se, ta­čiau baus­mės vyk­dy­mą ati­dė­jo vie­ne­riems me­tams. Nu­teis­ta­sis pus­me­tį įpa­rei­go­tas ne­var­to­ti al­ko­ho­lio ar ki­tų psi­chi­ką vei­kian­čių me­džia­gų.
Daik­ti­niai įro­dy­mai – 10 plas­ti­ki­nių tal­pų su 54-iais lit­rais na­mi­nu­kės, taip pat me­ta­li­niai vamz­džiai, au­šin­tu­vas ir du­jų ba­lio­nas su de­gik­liu – teis­mo spren­di­mu tu­rės bū­ti su­nai­kin­ti, kai tik nuosp­ren­dis įsi­tei­sės. Kol kas (per 20 die­nų) šį nuosp­ren­dį ga­li­ma ap­skųs­ti aukš­tes­nei teis­mo ins­tan­ci­jai.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai