Pirmadienis, 2019 m. rugsėjo 16 d.

Įmo­nė­je „Plun­gės šal­tis“ dar­buo­to­jai pri­spaus­ta ran­ka

Ge­gu­žės 9-osios va­ka­re po­li­ci­ja ir grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba sku­bė­jo į už­da­rą­ją ak­ci­nę ben­dro­vę „Plun­gės šal­tis“, esan­čią Sto­ties g. 9. Pra­neš­ta, jog čia nu­ken­tė­jo dir­bu­si pus­am­žė mo­te­ris.

Ne­lai­mė mi­nė­to­je žu­vies per­dir­bi­mo įmo­nė­je įvy­ko pra­ėju­sios sa­vai­tės ket­vir­ta­die­nį, prieš pat pu­sę pen­kių. Kaip sa­kė Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Re­a­ga­vi­mo sky­riaus vir­ši­nin­kė In­gri­da Juš­kai­tė, jie apie įvy­kį bu­vo in­for­muo­ti 16.20 va­lan­dą. Iš įmo­nės skam­bi­nu­si mo­te­ris pra­ne­šė, jog vie­na jų dar­buo­to­ja įki­šo ran­ką į ag­re­ga­tus.
Pa­rei­gū­nai nu­vy­ko į įmo­nę. Juos pa­si­ti­ko už dar­bų sau­gą at­sa­kin­gas as­muo, pa­si­kal­bė­jo prie įė­ji­mo. Pa­aiš­ki­no, jog dar­buo­to­ja (gim. 1965 m.) pa­ti ne­ty­čia įki­šo ran­ką į įren­gi­nį ir su­si­ža­lo­jo pirš­tus. Nu­ken­tė­ju­sio­ji bu­vo iš­vež­ta į li­go­ni­nę, apie įvy­kį pra­neš­ta Vals­ty­bi­nei dar­bo ins­pek­ci­jai, ku­ri ir im­sis ty­ri­mo.
Sa­vo ruož­tu po­li­ci­ja dėl šio įvy­kio ty­ri­mo ne­pra­dė­jo. Pa­sak pa­rei­gū­nės I. Juš­kai­tės, iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pra­de­da­mas tik esant sun­kiam su­ža­lo­ji­mui.
Plun­gės ra­jo­no grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos di­rek­to­rė Ra­sa Mon­čie­nė apie įvy­kį pa­sa­ko­jo pa­na­šiai – me­di­kai iš­vy­ko į „Plun­gės šal­tį“ ga­vę pra­ne­ši­mą apie nu­ken­tė­ju­sią mo­te­rį, ku­ri įki­šo ran­ką į įren­gi­nį, o jo pre­sas pri­spau­dė del­ną.
Pa­sak R. Mon­čie­nės, po ne­lai­mės mo­ters ran­ka iš­kart dar įmo­nė­je bu­vo šal­do­ma. Į li­go­ni­nės pri­ėmi­mo sky­rių bū­tent taip ji ir nu­vež­ta – su šal­dančiu ap­vy­nio­ji­mu. Me­di­kai kon­sta­ta­vo, jog yra plaš­ta­kos de­for­ma­ci­ja, ta­čiau su­ža­lo­ji­mas nė­ra la­bai sun­kus. Nu­ken­tė­ju­sio­ji bu­vo są­mo­nin­ga.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Žuvies perdirbimo įmonėje „Plungės šaltis“ nukentėjo pusamžė moteris.

Komentarai
Kiti straipsniai