Pirmadienis, 2019 m. rugsėjo 16 d.

Švie­ti­mo spe­cia­lis­tai įgy­ven­di­na pro­jek­tą „Ly­de­rių lai­kas 3“

Dau­giau kaip prieš me­tus, 2018-ųjų va­sa­rio 8 die­ną, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pra­dė­jo da­ly­vau­ti pro­jek­te „Ly­de­rių lai­kas 3“ (LL3). Tą­dien šis pro­jek­tas bu­vo pri­sta­ty­tas Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to spe­cia­lis­tams, Švie­ti­mo cen­tro dar­buo­to­jams bei vi­sų Plun­gės ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gų dar­buo­to­jams.

Kaip pa­sa­ko­jo Plun­gės pa­slau­gų ir švie­ti­mo pa­gal­bos cen­tro Ne­for­ma­lio­jo su­au­gu­sių­jų švie­ti­mo ir kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo sky­riaus ve­dė­ja Lai­ma Gal­va­naus­kie­nė, pro­jek­tas „Ly­de­rių lai­kas“ skir­tas vi­sos Lie­tu­vos švie­ti­mo spe­cia­lis­tams, su­in­te­re­suo­tiems tva­riais švie­ti­mo po­ky­čiais: mo­kyk­lų (nuo iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų iki pro­fe­si­nio mo­ky­mo cen­trų) ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jams, mo­ky­to­jams, sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jų dar­buo­to­jams, Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos ir jai pa­val­džių ins­ti­tu­ci­jų dar­buo­to­jams, aukš­tų­jų mo­kyk­lų dės­ty­to­jams, švie­ti­mo kon­sul­tan­tams, švie­ti­mo sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­jų ir aso­cia­ci­jų va­do­vams ir da­ly­viams, už­sie­nio lie­tu­vių ben­druo­me­nių ly­de­riams, ne švie­ti­mo sis­te­mos dar­buo­to­jams – švie­ti­mo ben­druo­me­nės na­riams, jau­niems žmo­nėms, ke­ti­nan­tiems sa­vo kar­je­ros siek­ti švie­ti­mo sis­te­mo­je.
L. Gal­va­naus­kie­nė sa­kė, kad šio pro­jek­to tiks­las – Lie­tu­vo­je su­kur­ti pa­ra­mos švie­ti­mo ly­de­riams in­fra­struk­tū­rą, ku­ri ska­tin­tų ini­cia­ty­vių švie­ti­mo da­ly­vių veik­lą, leis­tų įgy­ven­din­ti pa­žan­gias idė­jas ir nau­jo­ves švie­ti­mo sis­te­mo­je.
Sky­riaus ve­dė­ja pri­mi­nė, kad 2018 m. ko­vo 15 d. Plun­gės su­au­gu­sių­jų švie­ti­mo cen­tre vy­ko įžan­gi­nis pro­jek­to LL3 ren­gi­nys, ku­rio tiks­las – pri­sta­ty­ti pro­jek­to idė­jas ir nau­dą sa­vi­val­dy­bei, bur­ti ben­druo­me­nę bei pra­dė­ti dis­ku­si­jas dėl sie­kia­mo po­ky­čio ir jo įgy­ven­di­ni­mo.
Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­rius tą pa­čią 2018-ųjų ko­vo 15-ąją su­for­ma­vo pro­jek­to ,,Ly­de­rių lai­kas 3“ Plun­gės ra­jo­no pro­jek­to kū­ry­bi­nę ko­man­dą (KK), ku­ri pri­va­lė­jo ini­ci­juo­ti ir įgy­ven­din­ti po­ky­čius sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je esan­čio­se švie­ti­mo įstai­go­se. Ko­man­dą su­da­rė net 15 na­rių: Plun­gės vys­ku­po Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus pra­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui Dan­guo­lė Al­čaus­kie­nė, „Sau­lės“ gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Al­gi­man­tas Bud­rys, lop­še­lio-dar­že­lio „Pa­sa­ka“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Lo­re­ta Čiu­že­lie­nė, lop­še­lio-dar­že­lio „Nykš­tu­kas“ di­rek­to­rė Vio­le­ta Ei­ni­kie­nė, Se­na­mies­čio mo­kyk­los an­glų kal­bos mo­ky­to­ja San­dra Jan­kaus­kie­nė, Pa­slau­gų ir švie­ti­mo pa­gal­bos cen­tro (PPT) sky­riaus va­do­vė Jū­ra­tė Ka­ra­lie­nė, Pla­te­lių uni­ver­sa­laus dau­gia­funk­cio cen­tro di­rek­to­rė As­ta Pla­tau­nie­nė, Pa­slau­gų ir švie­ti­mo pa­gal­bos cen­tro vyr. spe­cia­lis­tė me­to­di­nei veik­lai Vi­da My­li­mie­nė, Tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui Ri­gon­da Pe­re­ver­ze­va, lai­ki­nai Al­sė­džių lop­še­lio-dar­že­lio di­rek­to­riaus pa­rei­gas ei­nan­ti Vai­da Sil­kaus­kie­nė, My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los di­rek­to­rė Ri­ta Ur­nie­žie­nė, jos pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui Da­lia Sta­si­kė­lie­nė, Se­na­mies­čio mo­kyk­los di­rek­to­rius Pau­lius Za­kals­kis, lop­še­lio-dar­že­lio „Rū­te­lė“ di­rek­to­rė Kris­ti­na Va­lie­nė. O kū­ry­bi­nės ko­man­dos va­do­ve pa­skir­ta Plun­gės pa­slau­gų ir švie­ti­mo pa­gal­bos cen­tro Ne­for­ma­lio­jo su­au­gu­sių­jų švie­ti­mo ir kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo sky­riaus ve­dė­ja L. Gal­va­naus­kie­nė.
Iš­ti­sus me­tus įvai­rių kon­sul­ta­ci­jų me­tu Plun­gės KK ieš­ko­jo po­ky­čio pro­jek­to kryp­ties, ana­li­za­vo pro­ble­mi­nius klau­si­mus ir taip bu­vo iš­gry­nin­ta pro­jek­to te­ma: „Įtrau­ki ir emo­ciš­kai sau­gi ug­dy­mo­si ap­lin­ka įstai­gos ben­druo­me­nei“. KK na­riai per pra­ėju­sius me­tus sa­vo or­ga­ni­za­ci­jo­se tu­rė­jo su­si­kur­ti dar­bo gru­pe­les, ku­rios ana­li­za­vo įvai­rias ug­dy­mo įstai­go­se iš­ki­lu­sias pro­ble­mas ir ieš­ko­jo spren­di­mo bū­dų. Ra­jo­no pe­da­go­gams per me­tus įvy­ko de­vy­ni mo­kyk­li­niai ren­gi­niai (se­mi­na­rai), ku­riuo­se da­ly­va­vo 336 pe­da­go­gai. L. Gal­va­naus­kie­nė džiau­gė­si, kad pro­fe­si­nio ka­pi­ta­lo ty­ri­me da­ly­va­vo vi­sos ra­jo­no ug­dy­mo įstai­gos. Šis ty­ri­mas pa­ro­dė, koks yra mū­sų ra­jo­no pe­da­go­gų spren­di­mų pri­ėmi­mo, žmo­giš­ka­sis ir so­cia­li­nis ka­pi­ta­las.
Kū­ry­bi­nės ko­man­dos (KK), ku­riai va­do­va­vo Ne­for­ma­lio­jo su­au­gu­sių­jų švie­ti­mo ir kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo sky­riaus ve­dė­ja L. Gal­va­naus­kie­nė, sta­žuo­tės (pro­jek­to pri­sta­ty­mas, įvai­rūs me­to­di­niai pa­si­ta­ri­mai mo­ky­to­jams) vy­ko ir Lie­tu­vo­je, ir už­sie­ny­je (Suo­mi­jo­je, Len­ki­jo­je, Če­ki­jo­je).
Ko­man­dos na­riai, kaip pa­sa­ko­jo jos va­do­vė, grį­žę iš įvai­rių pri­sta­ty­mų, se­mi­na­rų, me­to­di­nių pa­si­ta­ri­mų, su ra­jo­no pe­da­go­gais da­li­jo­si įgy­ta pa­tir­ti­mi bei nau­jo­mis idė­jo­mis.

Te­gu ba­lan­džio
23-iąją Plun­gė AIDI
(At­eik – Iš­girsk –
Dis­ku­tuok –
Įveik­link)

Plun­gės ra­jo­no
pe­da­go­gų me­to­di­nė die­na

Ba­lan­džio 23 die­ną Plun­gės kul­tū­ros cen­tre vy­ko švie­ti­mo ren­gi­nys – ra­jo­no pe­da­go­gų me­to­di­nė die­na. Ją ini­ci­ja­vo Plun­gės KK ir ra­jo­no me­to­di­nių bū­re­lių pir­mi­nin­kai. Rė­mė­jais ta­po Plun­gės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis bei ki­ti švie­ti­mo sri­ties spe­cia­lis­tai. Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, švie­ti­mo įstai­gų di­rek­to­riai, pa­va­duo­to­jai, mo­ky­to­jai, auk­lė­to­jai bei pro­jek­to „Ly­de­rių lai­kas 3“ KK ku­ra­to­rė Ane­lė Rau­gie­nė ir ant­ro­ji kon­sul­tan­tė Si­gi­ta Jo­nai­tie­nė. Iš vi­so į re­gi­nį su­si­rin­ko apie 420 ra­jo­no pe­da­go­gų.
Šis ren­gi­nys, vy­kęs ba­lan­džio 23-iąją, bu­vo skir­tas ra­jo­no pe­da­go­gų ben­druo­me­nei (tai vie­nas iš pro­jek­to ,,Ly­de­rių lai­kas 3“) ren­gi­nių. Kaip pa­sa­ko­jo kū­ry­bi­nės ko­man­dos va­do­vė, prieš ren­gi­nį KK pa­ren­gė an­ke­tą ir iš­siun­ti­nė­jo į ug­dy­mo įstai­gas. Iš­ana­li­za­vus už­pil­dy­tas an­ke­tas, kū­ry­bi­nės ko­man­dos na­riai kar­tu su va­do­ve nu­sta­tė, kad pe­da­go­gai pa­gei­dau­ja at­si­pa­lai­da­vi­mo už­si­ė­mi­mų ir veik­lų ki­to­se erd­vė­se. Ir KK jiems pa­siū­lė net 20 veik­lų.
Pa­gal Plun­gės ra­jo­no pe­da­go­gų pa­gei­da­vi­mus, į me­to­di­nį ren­gi­nį bu­vo pa­kvies­ta 4 ROOMS – fo­ru­mo te­at­ro gru­pė. Te­at­ro ak­to­riai Man­tas Ce­gels­kas, Rai­mon­da Ag­nė Me­dei­šie­nė, Va­len­ti­nas Kru­li­kov­skis, Eg­lė Skro­ly­tė, Ire­na Jon­ku­tė su­vai­di­no ke­le­tą sce­nų, ku­rio­se aki­vaiz­džiai bu­vo pa­ro­dy­ti kon­flik­tai tarp di­rek­to­riaus ir mo­ky­to­jo, tarp mo­ky­to­jo ir mo­ki­nių tė­vų, tarp mo­kyk­los di­rek­to­riaus ir tė­vų. Šias iš­ki­lu­sias pro­ble­mas kar­tu su vai­di­nan­čiais ak­to­riais spren­dė vi­sa su­si­rin­ku­si į me­to­di­nį ren­gi­nį Plun­gės ra­jo­no pe­da­go­gų ben­druo­me­nė: siū­lė įvai­rius kon­flik­ti­nių si­tu­a­ci­jų spren­di­mų bū­dus, iš­sa­kė sa­vo nuo­mo­nę, kaip kiek­vie­nas elg­tų­si tam tik­ro­je si­tu­a­ci­jo­je.
Kaip sa­kė 4ROOMS ak­to­riai, jie no­rė­jo pa­siū­ly­ti nau­ją pe­da­go­gų kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo­si for­mą. Pa­sak jų, fo­ru­mo te­at­ro pa­si­ro­dy­mai – itin po­pu­lia­rūs pa­sau­ly­je, bet Lie­tu­vo­je tai – vis dar nau­jas bū­das ap­tar­ti au­di­to­ri­jai svar­bias te­mas. Svar­biau­sia, kad žiū­ro­vas šia­me te­at­re yra ak­ty­vus da­ly­vis, o ne pa­sy­vus ste­bė­to­jas.
Be to, fo­ru­mo te­at­ro pa­si­ro­dy­mai ypa­tin­gi ir tuo, kad vai­di­ni­mų me­tu veiks­mas sce­no­je stab­do­mas ke­lis kar­tus, kad ak­to­riai, tie­sio­giai ben­drau­da­mi su žiū­ro­vais, gau­tų pa­siū­ly­mų sce­na­ri­jaus vys­ty­mui. Rem­da­mie­si sa­vo pa­tir­ti­mi, žiū­ro­vai ak­ty­viai įsi­trau­kia ir tam­pa dra­mos vys­ty­to­jais. Šis uni­ka­lus me­to­das ga­ran­tuo­ja pui­kiai ir pra­smin­gai pra­leis­tą lai­ką, daug juo­ko, o kar­tu lei­džia pa­ma­ty­ti sa­ve veid­ro­dy­je, kar­tais gal kiek krei­va­me. Tai tar­si leng­va te­ra­pi­ja su links­ma sa­vik­ri­ti­ka bei ga­li­my­be to­bu­lin­ti sa­vo kas­die­nio gy­ve­ni­mo ko­ky­bę.
Sėk­min­gai dir­bant šiuo me­to­du, pa­vyks­ta pa­sy­vų žiū­ro­vą pa­vers­ti ak­ty­viu vei­kė­ju, dis­ku­tuo­jan­čiu ir spren­džian­čiu sce­no­je ma­to­mą pro­ble­mą, su­teik­ti vil­tį ir įtvir­tin­ti nuo­sta­tą, kad po­ky­tis įma­no­mas, su­teik­ti džiaugs­mo bū­ti ak­ty­viu da­ly­viu spren­džiant ak­tu­a­lias pro­ble­mas, pa­dė­ti pa­ma­ty­ti žiū­ro­vui sa­ve ir si­tu­a­ci­ją iš ša­lies, at­ran­dant ir ki­tas per­spek­ty­vas.
Ren­gi­nio me­tu Plun­gės ra­jo­no pe­da­go­gų ben­druo­me­nė ak­ty­viai įsi­trau­kė į ak­to­rių su­vai­din­tų si­tu­a­ci­jų veiks­mą bei kar­tu spren­dė iš­ki­lu­sias pro­ble­mas. Šiam pa­si­ro­dy­mui sce­na­ri­jus bu­vo ku­ria­mas spe­cia­liai, jis vie­nin­te­lis ir uni­ka­lus. Spren­džiant pro­ble­mas, bu­vo re­mia­ma­si iš­gry­nin­to­mis į šį ren­gi­nį su­si­rin­ku­sios au­di­to­ri­jos ak­tu­a­li­jo­mis. Jos vi­sa­da kal­ba apie ver­ty­bes – žmo­giš­kų­jų san­ty­kių, bu­vi­mo kar­tu svar­bą, bū­ti­ny­bę pri­im­ti spren­di­mus ir at­sa­ko­my­bes už ga­li­mus pa­da­ri­nius. Pa­gei­dau­ja­mas spręs­ti pro­ble­mas iš anks­to bu­vo iš­sa­kę KK na­riai ir mo­kyk­los.

Pa­reng­ta pa­gal L. Gal­va­naus­kie­nės me­džia­gą

Nuotraukoje: Projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinės komandos nariai su vadove L. Galvanauskiene (dešinėje).

Komentarai
Kiti straipsniai