Penktadienis, 2019 m. gruodžio 13 d.

Pa­si­skel­bė Ta­ry­bos na­rių ma­žu­ma

Pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį, kai pri­sie­kė nau­ji Ta­ry­bos na­riai, vy­ko ir ant­ra­sis po­sė­dis, ku­ria­me pa­tvir­tin­ti ke­li klau­si­mai. Po­sė­džio me­tu nu­sta­ty­tas me­ro dar­bo už­mo­kes­tis, pa­tvir­tin­ti ko­mi­te­tai bei jų su­dė­tis, ki­ti svar­būs klau­si­mai.

Dar ne­pra­dė­jus svars­ty­ti dar­bot­var­kės klau­si­mų, Po­vi­las Ba­ta­vi­čius pa­gar­si­no du pa­reiš­ki­mus. Vie­nas jų – kad pa­gal Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų (TS-LKD) są­ra­šą iš­rink­ti Ta­ry­bos na­riai Juo­zas Bars­tei­ga, Vi­li­ja Raz­mie­nė ir P. Ba­ta­vi­čius vie­šai pa­reiš­kia, kad sa­vo veik­lą sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bo­je vyk­dys su­si­jun­gę į TS-LKD frak­ci­ją. Po po­sė­džio na­riai dar­bą Ta­ry­bo­je tęs su­da­ry­da­mi Ta­ry­bos na­rių ma­žu­mą. Po­sė­džio me­tu pa­skir­tas ir sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Kon­tro­lės ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas. Pa­si­skel­bu­si Ta­ry­bos na­rių ma­žu­ma įgi­jo tei­sę į šias pa­rei­gas siū­ly­ti sa­vo kan­di­da­tą. Vien­bal­siai nu­bal­suo­ta už pa­siū­ly­tą J. Bars­tei­gos kan­di­da­tū­rą. Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Kon­tro­lės ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ju pa­skir­tas V. Bla­žai­tis.
No­rint kuo grei­čiau pra­dė­ti dar­bą, bū­ti­na su­da­ry­ti ko­mi­te­tus. Kaip ir anks­čiau, su­da­ry­ti 5 ko­mi­te­tai. Kon­tro­lės ko­mi­te­to su­dė­ty­je bus J. Bars­tei­ga, Vy­tau­tas Bla­žai­tis, Min­dau­gas Lit­vi­nas; Fi­nan­sų ir eko­no­mi­kos ko­mi­te­te – Jo­nas Eu­ge­ni­jus Ba­čins­kas, P. Ba­ta­vi­čius, Eg­lė Fa­bi­jo­na­vi­čie­nė, Al­fre­das Moc­kus, Jo­nas Re­ka­šius; Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės pa­ra­mos ko­mi­te­te – V. Bla­žai­tis, Sau­lius Jo­nu­šas, Vik­to­ras Kra­ji­nas, V. Raz­mie­nė, J. Re­ka­šius; Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­te – E. Fa­bi­jo­na­vi­čie­nė, S. Jo­nu­šas, Al­gi­man­tas Mic­kus, A. Moc­kus, Vir­gi­li­jus Ruš­kys, Au­gus­tas Šli­mas; Ūkio plėt­ros ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­te – J. Bars­tei­ga, Al­bi­nas Bru­žins­kis, V. Kra­ji­nas, M. Lit­vi­nas, Al­bi­nas Mas­laus­kas ir A. Mic­kus.
Ki­tu spren­di­mo pro­jek­tu nu­sta­ty­tas Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ro An­ta­no Čer­nec­kio dar­bo už­mo­kes­tis. Pa­rei­gi­nė me­ro al­ga ap­skai­čiuo­ja­ma pa­gal ko­e­fi­cien­tą, nu­sta­ty­tą sa­vi­val­dy­bėms, ku­rių te­ri­to­ri­jo­je gy­ve­na iki 100 tūkst. gy­ven­to­jų. Taip pat pri­klau­so prie­das už iš­tar­nau­tus Lie­tu­vos vals­ty­bei me­tus, ap­skai­čiuo­tas va­do­vau­jan­tis Tar­ny­bos Lie­tu­vos vals­ty­bei sta­žo skai­čia­vi­mo tai­syk­lė­mis.
Pas­ku­ti­niu dar­bot­var­kės klau­si­mu į Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos su­va­žia­vi­mą de­le­guo­ti šie Ta­ry­bos na­riai – A. Čer­nec­kis, J. E. Ba­čins­kas ir V. Raz­mie­nė. Iš­se­kus dar­bot­var­kės klau­si­mams, me­ras in­for­ma­vo, kad ki­tas Ta­ry­bos po­sė­dis nu­ma­to­mas ba­lan­džio 25-ąją. Jis pa­lin­kė­jo ko­le­goms, kad pir­muo­siuo­se po­sė­džiuo­se ma­ty­tas en­tu­ziaz­mas ne­iš­blės­tų vi­sus ket­ve­rius dar­bo me­tus.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: V. Blažaitis (kairėje) išrinktas Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoju.

Komentarai
Kiti straipsniai