Penktadienis, 2019 m. spalio 18 d.

Po­sū­ky­je ne­su­val­dė au­to­mo­bi­lio ir at­si­tren­kė į me­dį

Pir­ma­die­nį, apie 11.05 val., Rie­ta­vo mies­te, Auš­ros alė­jo­je, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams pra­neš­ta apie eis­mo įvy­kį. In­for­muo­ta, kad į me­dį at­si­tren­kė au­to­mo­bi­lis „Au­di A3“, ku­riuo va­žia­vo ke­tu­ri 2001 m. gi­mę vai­ki­nai.

Tik prieš ke­lias die­nas vai­ra­vi­mo pa­žy­mė­ji­mą įgi­jęs rie­ta­viš­kis au­to­mo­bi­liu „Au­di A3“ va­žia­vo nuo ga­ra­žų pu­sės. Ke­lio dan­ga bu­vo šla­pia, o grei­tis di­de­lis, tad jam po­sū­ky­je ne­pa­vy­ko su­val­dy­ti vai­ruo­ja­mo au­to­mo­bi­lio – at­si­tren­kė į pa­ke­lės me­dį. Įvy­kio me­tu iš­si­sklei­dė oro pa­gal­vės, to­dėl vai­ruo­to­jas at­si­pir­ko nu­broz­di­ni­mais. Vie­nas jo ben­dra­am­žis gy­do­mas am­bu­la­to­riš­kai, jam nu­sta­ty­ta kai­rio ant­akio kirs­ti­nė žaiz­da. Ga­le sė­dė­ju­siam jau­nuo­liui diag­no­zuo­tas kai­rės plaš­ta­kos del­na­kau­lio lū­ži­mas su dis­lo­ka­ci­ja, jis pa­gul­dy­tas į li­go­ni­nę.

Nuotraukoje: Neseniai teises įgijęs vairuotojas posūkyje nesuvaldė automobilio ir trenkėsi į medį.

Komentarai
Kiti straipsniai