Sekmadienis, 2019 m. spalio 20 d.

Plun­gės apy­lin­kės teis­me 2018 me­tais dar­bo už­mo­kes­čiui pa­nau­dota dau­giau kaip mi­li­jo­nas eu­rų

Prieš ke­le­tą die­nų Plun­gės apy­lin­kės teis­mas pa­vie­ši­no 2018 me­tų veik­los ata­skai­tą. Šio­je dar­bo ap­žval­go­je vi­suo­me­nei pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja, kaip dir­bo teis­mas, ap­žvel­gia­mi nu­veik­ti dar­bai, pa­siek­ti re­zul­ta­tai, įvy­kę po­ky­čiai, teis­mo fi­nan­sa­vi­mas ir kt.

Po re­for­mos pri­jung­ti ki­ti teis­mai

Pa­gal teis­mų re­or­ga­ni­za­vi­mo įsta­ty­mą nuo 2018 m. sau­sio 1 d. Lie­tu­vo­je vei­kia 12 apy­lin­kių teis­mų. Re­for­ma at­lik­ta sie­kiant efek­ty­viau iš­nau­do­ti tu­ri­mus re­sur­sus, su­vie­no­din­ti teis­mų dar­bo krū­vį, su­trum­pin­ti by­lų nag­ri­nė­ji­mo ter­mi­nus. Apy­lin­kių teis­mai šiuo me­tu tu­ri po ke­lis pa­da­li­nius, va­di­na­muo­sius teis­mo rū­mus. Teis­mai vei­kia to­se pa­čio­se vie­to­vė­se ir pa­tal­po­se, ta­čiau yra ad­mi­nist­ruo­ja­mi iš cen­tri­nių rū­mų. Po teis­mų re­for­mos prie Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo bu­vo pri­jung­ti Kre­tin­gos ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas, Skuo­do ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas ir Pa­lan­gos mies­to apy­lin­kės teis­mas – vi­si jie ir su­da­ro Plun­gės apy­lin­kės teis­mą.

Fi­nan­sa­vi­mas

Teis­mo vyk­do­ma pro­gra­ma yra fi­nan­suo­ja­ma iš vals­ty­bės biu­dže­to ben­dro­jo fi­nan­sa­vi­mo lė­šų. 2018 me­tais Plun­gės apy­lin­kės teis­mui iš vals­ty­bės biu­dže­to bu­vo skir­ta 1 562 000 eu­rų, ku­rie vi­si bu­vo pa­nau­do­ti. Iš skir­tų asig­na­vi­mų 1 096 000 eu­rų skir­ta ir pa­nau­do­ta dar­bo už­mo­kes­čiui. So­cia­li­nio drau­di­mo įmo­koms skir­ta ir pa­nau­do­ta 335 330 eu­rų, pre­kėms ir pa­slau­goms – 125 380 eu­rų, darb­da­vių so­cia­li­nei pa­ra­mai – 4290 eu­rų. Teis­mo sko­la 2018 m. gruo­džio 31 d. sie­kė 125 300 eu­rų.

Ci­vi­li­nės by­los

Per­nai Plun­gės apy­lin­kės teis­me iš­nag­ri­nė­ta 4651 ci­vi­li­nė by­la, 684 ci­vi­li­nės by­los per­kel­tos iš 2017 me­tų. 2018 me­tais teis­me iš vi­so gau­tos 4474 ci­vi­li­nės by­los. Ly­gi­nant su 2017 me­tais gau­to­mis ir iš­nag­ri­nė­to­mis ci­vi­li­nė­mis by­lo­mis, 2018 m. gau­tų ir iš­nag­ri­nė­tų ci­vi­li­nių by­lų skai­čius su­ma­žė­jo. Kon­kre­čiai Plun­gės apy­lin­kės teis­mo Plun­gės rū­muo­se gau­tos 1703 ci­vi­li­nės by­los, 1772 by­los iš­nag­ri­nė­tos, me­tų pra­džio­je bu­vo 156 ne­baig­tų by­lų li­ku­tis. Taip pat iš­nag­ri­nė­ti 55 pra­šy­mai ci­vi­li­nių by­lų vyk­dy­mo pro­ce­se.
Dau­giau­siai iš­nag­ri­nė­ta by­lų dėl teis­mo įsa­ky­mo iš­da­vi­mo – 1710, o 1535 ci­vi­li­nės by­los iš­nag­ri­nė­tos gin­čo tei­se­nos tvar­ka. Vie­nos ci­vi­li­nės by­los nag­ri­nė­ji­mas Plun­gės apy­lin­kės teis­me 2018 me­tais tru­ko vi­du­ti­niš­kai 1,46 mė­ne­sio. Iš vi­sų iš­nag­ri­nė­tų ci­vi­li­nių by­lų 1027 by­los bu­vo baig­tos pri­imant spren­di­mą, 1243 by­los – pri­imant teis­mo įsa­ky­mą. Taip pat 404 ci­vi­li­nės by­los bu­vo nu­trauk­tos, o 148 – nu­trauk­tos pa­tvir­ti­nus tai­kos su­tar­tį. 2018 me­tais bu­vo ap­skųs­tos 137 iš es­mės iš­nag­ri­nė­tos ci­vi­li­nės by­los. Iš jų 11 spren­di­mų pa­keis­ta, o 14 pa­nai­kin­ta.

Bau­džia­mo­sios by­los

Plun­gės apy­lin­kės teis­me per­nai gau­tos 644 bau­džia­mo­sios by­los, o 97 by­los per­kel­tos iš 2017 me­tų. Iš­nag­ri­nė­ta 660 by­lų, iš ku­rių 619 by­lų (93,8 proc.) bu­vo iš­nag­ri­nė­tos per trum­pes­nį kaip 6 mė­ne­sių lai­ko­tar­pį. Kon­kre­čiai Plun­gės rū­muo­se gau­tos 323 bau­džia­mo­sios by­los.
Iš vi­sų 2018 me­tais iš­nag­ri­nė­tų bau­džia­mų­jų by­lų 272 by­los iš­nag­ri­nė­tos pri­imant nuosp­ren­dį, 3 by­los – pri­imant nu­tar­tį, 353 by­los baig­tos bau­džia­muo­ju įsa­ky­mu, o 8 by­los nu­trauk­tos. Taip pat iš­nag­ri­nė­tos 2 by­los, ku­rios iš­kel­tos pri­va­taus kal­ti­ni­mo tvar­ka, bei 13 bau­džia­mų­jų by­lų, ku­rio­se spręs­tas pri­ver­čia­mo­sios me­di­ci­nos prie­mo­nės tai­ky­mo, pra­tę­si­mo klau­si­mas. Per­nai bu­vo ap­skųs­ta 71 iš es­mės iš­nag­ri­nė­ta bau­džia­mo­ji by­la, iš jų 14 nuosp­ren­džių pa­keis­ti, o 7 nuosp­ren­džiai pa­nai­kin­ti.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų by­los

Dėl pa­si­kei­tu­sio įsta­ty­mi­nio re­gu­lia­vi­mo, įsi­ga­lio­jus Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­sui (ANK), su­tei­ku­sio tei­sę ki­toms ins­ti­tu­ci­joms skir­ti ad­mi­nist­ra­ci­nes nuo­bau­das, dau­giau­sia ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų by­lų bu­vo nag­ri­nė­ja­ma ne teis­mo tvar­ka, to­dėl teis­me žy­miai su­ma­žė­jo gau­tų ir iš­nag­ri­nė­tų ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų by­lų skai­čius. Įta­kos tu­rė­jo ir įsi­ga­lio­ję Lie­tu­vos Res­pub­li­kos bau­džia­mo­jo ko­dek­so pa­kei­ti­mai – už vai­ra­vi­mą vi­du­ti­niš­kai iš­gė­rus tai­ko­ma jau ne ad­mi­nist­ra­ci­nė, o bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė.
Per­nai Plun­gės apy­lin­kės teis­me iš­nag­ri­nė­tos 582 ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų by­los, 47 by­los per­kel­tos iš 2017 me­tų. Taip pat iš­nag­ri­nė­ti 35 pra­šy­mai vyk­dy­mo pro­ce­se. Kon­kre­čiai Plun­gės rū­muo­se gau­tos 263, o iš­nag­ri­nė­tos 258 ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų by­los. By­lų nag­ri­nė­ji­mas dau­giau­siai tru­ko iki 6 mė­ne­sių.
Be mi­nė­tų by­lų, 2018 me­tais Plun­gės apy­lin­kės teis­mo iki­teis­mi­nio ty­ri­mo tei­sė­jai iš­nag­ri­nė­jo 871 iki­teis­mi­nio ty­ri­mo do­ku­men­tą, Plun­gės rū­muo­se – dau­giau­siai (314-ika).

Va­do­vai, per­so­na­las, tiks­lai

2018-uo­sius me­tus Plun­gės apy­lin­kės teis­mas dar­bą pra­dė­jo su lai­ki­nai pir­mi­nin­ko pa­rei­gas ei­nan­čia il­ga­me­te tei­sė­ja Auš­ra Vols­ky­te, o lie­pos 2 d. į Plun­gės apy­lin­kės teis­mo pir­mi­nin­ko pa­rei­gas pa­skir­tas Plun­gės apy­lin­kės teis­mo Kre­tin­gos rū­mų tei­sė­jas Eri­kas Jur­gu­tis, jo pa­va­duo­to­ju – Plun­gės rū­mų tei­sė­jas Vai­das Ga­siū­nas. Pir­mi­nin­kas fak­tiš­kai dir­ba Kre­tin­gos rū­muo­se, o pa­va­duo­to­jas – Plun­gės rū­muo­se. Teis­mo va­do­vai, at­lik­da­mi jiems pa­ves­tas ad­mi­nist­ra­ci­nes funk­ci­jas, taip pat nuo­lat lan­ko­si ir ki­tuo­se teis­mo rū­muo­se.
Efek­ty­viam teis­mo veik­los už­tik­ri­ni­mui Plun­gės apy­lin­kės teis­me nuo 2018 m. sau­sio 1 d. bu­vo įsteig­ti ir vei­kė ke­li sky­riai: Teis­mo raš­ti­nės sky­rius, Raš­ti­nės po­sky­riai, Ar­chy­vo sky­rius, In­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų sky­rius, Ūkio sky­rius bei Fi­nan­sų ir ap­skai­tos sky­rius.
Šiuo me­tu Plun­gės apy­lin­kės teis­me dir­ba 15 tei­sė­jų. Iš jų 5 tei­sė­jai – Plun­gės rū­muo­se, 5 tei­sė­jai – Kre­tin­gos rū­muo­se, 3 tei­sė­jai – Pa­lan­gos rū­muo­se ir 2 tei­sė­jai – Skuo­do rū­muo­se.
Vie­na iš nau­jo­vių Plun­gės apy­lin­kės teis­me – 2018 me­tų pra­džio­je teis­mo dar­buo­to­jai iš­si­rin­ko Dar­bo ta­ry­bą, ku­rios pa­grin­di­nis tiks­las – at­sto­vau­ti dar­buo­to­jams, gin­ti jų in­te­re­sus.
Šiais, 2019 me­tais, Plun­gės apy­lin­kės teis­mas sieks vie­no­din­ti tei­sė­jų dar­bo krū­vius, trum­pin­ti by­lų nag­ri­nė­ji­mo truk­mę ir di­din­ti by­lų nag­ri­nė­ji­mo sta­bi­lu­mą. Taip pat – di­din­ti teis­mo at­vi­ru­mą vi­suo­me­nei, stip­rin­ti veik­los vie­ši­ni­mą bei vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mą teis­mais.

Pa­reng­ta pa­gal Plun­gės apy­lin­kės teis­mo inf.

Komentarai
Kiti straipsniai