Penktadienis, 2019 m. spalio 18 d.

Nu­baus­tas ant­sto­lės kon­to­ro­je chu­li­ga­niš­kai pa­si­el­gęs ir pa­dė­jė­jai tren­kęs vy­ras

Vie­ną pra­ėju­sių me­tų ru­dens die­ną į ant­sto­lės Ilo­nos Gir­de­nie­nės kon­to­rą, esan­čią Plun­gė­je, Tel­šių gat­vė­je, už­ėjo pik­tai nu­si­tei­kęs Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Va­tu­šių kai­mo gy­ven­to­jas An­drius Mar­či­naus­kis (gim. 1983 m.). Vy­riš­kis bu­vo la­bai įsi­utęs ant ant­sto­lių ir ne­be­nu­lai­kė ran­kų – tren­kė ant­sto­lės pa­dė­jė­jai. Už to­kius dar­bus jam bu­vo iš­kel­ta bau­džia­mo­ji by­la dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo (BK 284 str.), ir ba­lan­džio 1 die­ną pa­skelb­tas nuosp­ren­dis.

Apie įvy­kį mi­nė­tos ant­sto­lės kon­to­ro­je ra­šė­me 2018-ųjų lap­kri­čio vi­du­ry­je, straips­ny­je „Nuo pik­to klien­to nu­ken­tė­jo ant­sto­lės pa­dė­jė­ja“.
Pra­ėju­sių me­tų lap­kri­čio 13 die­ną Va­tu­šių kai­mo gy­ven­to­jas A. Mar­či­naus­kis at­vy­ko į Plun­gę ir apie 11 va­lan­dą už­ėjo į I. Gir­de­nie­nės kon­to­rą. Jis pra­dė­jo rei­ka­lau­ti, kad bū­tų pa­nai­kin­tas jo au­to­mo­bi­lio areš­tas, skir­tas ge­gu­žės mė­ne­sį.
Ant­sto­lės pa­dė­jė­ja I. G. (gim. 1991 m.) vy­riš­kiui kan­triai aiš­ki­no, jog pir­miau­sia vy­ras tu­ri iš­si­mo­kė­ti sko­las. Kol ne­su­mo­kės sko­lų, areš­to nie­kas ne­pa­nai­kins.
Ta­čiau klien­tui to­kia si­tu­a­ci­ja ne­pa­ti­ko – įsi­utęs vy­ras at­si­sto­jo ir, pra­ei­da­mas pro ant­sto­lės pa­dė­jė­ją, ty­čia tren­kė ran­ka jai į gal­vos sri­tį. Vis­kas vy­ko vie­šo­je vie­to­je, ki­tų as­me­nų – L. A. ir N. J. – aki­vaiz­do­je.
Pro du­ris nė­ręs A. Mar­či­naus­kis ne­tru­kus su­lau­kė pa­rei­gū­nų dė­me­sio, nes fi­zi­nį skaus­mą pa­ty­ru­si mer­gi­na krei­pė­si į po­li­ci­ją.
Tei­sė­sau­gi­nin­kai nu­sta­tė, jog įžū­liais veiks­mais, pa­si­reiš­ku­siais fi­zi­nio smur­to pa­nau­do­ji­mu, mi­nė­tas vy­riš­kis de­monst­ra­vo ne­pa­gar­bą ap­lin­ki­niams bei su­trik­dė vi­suo­me­nės rim­tį ir tvar­ką. To­dėl bu­vo pa­trauk­tas bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo. Už to­kį nu­si­kal­ti­mą nu­ma­to­mi vie­šie­ji dar­bai ar­ba bau­da, ar­ba lais­vės ap­ri­bo­ji­mas, ar­ba areš­tas, ar­ba lais­vės at­ėmi­mas iki dve­jų me­tų.
Kal­ti­na­ma­sis A. Mar­či­naus­kis teis­me pri­si­pa­ži­no kal­tu, tad jam pa­skir­ta baus­mė iš­kart su­ma­žin­ta treč­da­liu.
Anks­čiau vy­ras ne­bu­vo teis­tas, tu­ri dar­bą – yra vie­nos už­da­ro­sios ak­ci­nės ben­dro­vės eks­ka­va­to­ri­nin­kas.
Teis­mas nu­spren­dė Va­tu­šių kai­mo gy­ven­to­ją pri­pa­žin­ti kal­tu ir pa­skir­ti (jau su­ma­žin­tą) lais­vės ap­ri­bo­ji­mo baus­mę 4 mė­ne­siams. To­kį pa­tį lai­ko­tar­pį jam pa­skir­tas įpa­rei­go­ji­mas tęs­ti dar­bą.
Taip pat A. Mar­či­naus­kis nu­baus­tas ir fi­nan­siš­kai, t. y. teis­mas nu­spren­dė iš da­lies ten­kin­ti nu­ken­tė­ju­sio­sios I. G. ci­vi­li­nį ieš­ki­nį ir pri­teis­ti iš chu­li­ga­niš­kai pa­si­el­gu­sio vy­ro de­vy­nis šim­tus eu­rų ne­tur­ti­nei ža­lai at­ly­gin­ti.
Nuosp­ren­dis per 20 die­nų dar ga­li bū­ti ap­skųs­tas Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mui.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Vatušių kaimo gyventojas A. Marčinauskis šioje antstolės kontoroje trenkė padėjėjai į galvą.

Komentarai
Kiti straipsniai