Sekmadienis, 2019 m. spalio 20 d.

Ar galima iš patarėjo tunelio statybos klausimais virsti… psichologu? (II da­lis)

Praėjusiame numeryje, straipsnyje „Kaip nie­kur ne­dir­bant gau­ti per 20 tūkst. eu­rų ir nie­ko ne­su­mo­kė­ti vals­ty­bei? (I da­lis)“, skaitytojus pradėjome supažindinti su naujosios Tarybos narių turto, pajamų deklaracijomis, galimais interesų konfliktais bei jų pačių (ne)atskleistais biografiniais faktais. Šiame numeryje – dar 4 politikų dosjė.
Ar žinojote, kad naujai iškeptas konservatorius, buvęs mero Albino Klimo patarėjas tunelio statybos klausimais, studijavo ne kokią inžineriją, o… psichologiją? Ir tai jam netrukdė „kompetentingai“ patarinėti merui inžinerijos klausimais. Taigi, susipažinkime su dar keliais tautos išrinktaisiais.

Se­niau­sias vil­kas ra­jo­no po­li­ti­ko­je – me­ras Aud­rius Kli­šo­nis (į Ta­ry­bą iš­ren­ka­mas nuo 1990 m.). An­trą ka­den­ci­ją me­rau­ti pra­dė­sian­tis A. Kli­šo­nis yra ki­lęs iš Ro­kiš­kio, tu­ri pro­vi­zo­riaus spe­cia­ly­bę, bu­vo Sei­mo na­rys, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Svei­ka­tos ap­sau­gos vi­ce­mi­nist­ras, „Ro­ta­ry“ klu­bo na­rys. Po­li­ti­kas ga­li pa­si­gir­ti mo­kan­tis 3 už­sie­nio kal­bas, jam pa­tin­ka skai­ty­ti, van­dens tu­riz­mas, kal­nų sli­di­nė­ji­mas, krep­ši­nis ir bi­ti­nin­kys­tė.
Me­ro šei­mos pri­va­lo­mas re­gist­ruo­ti tur­tas 2017 me­tais bu­vo ver­tas 130 526 Eur, ver­ty­bi­niai po­pie­riai, me­no kū­ri­niai, ju­ve­ly­ri­niai dir­bi­niai – 2786 Eur, tu­ri­mos pi­ni­gi­nės lė­šos su­da­rė 31 338 Eur.
A. Kli­šo­nis yra ant­ras pa­gal gau­tų pa­sko­lų su­mą. Ji su­da­ro 241 790 Eur, pats yra su­tei­kęs 32 100 Eur pa­sko­lų.
Po­li­ti­kas 2017 m. už­dir­bo 53 926,65 Eur, vals­ty­bei su­mo­kė­jo 7423 Eur.
Me­ras yra A. Kli­šo­nio ko­mer­ci­nės fir­mos „Ine­sa“ ben­dra­tur­tis, UAB „Al­sė­džių vais­ti­nė“ ak­ci­nin­kas, taip pat – ūki­nin­kas, MB „Vais­ti­nin­kas pa­ta­ria“ stei­gė­jas.
An­trą kar­tą į Ta­ry­bą iš­ren­ka­ma Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vė Dai­na Mar­ti­šie­nė ir­gi ne­nu­ro­do sa­vo biog­ra­fi­jos fak­tų. Iš Anykš­čių ki­lu­si po­li­ti­kė ne­pa­sa­ko­ja ir apie sa­vo po­mė­gius.
Šei­mos tur­to de­kla­ra­ci­jo­je nu­ro­do­ma, kad pri­va­lo­mas re­gist­ruo­ti tur­tas ver­tas 69 073 Eur, tu­ri­mos po­li­ti­kės gry­no­sios lė­šos – 2171 Eur.
2017 m. D. Mar­ti­šie­nė ga­vo 8468,4 Eur pa­ja­mų, vals­ty­bei su­mo­kė­jo 1005 Eur.
Po­li­ti­kė nu­ro­do, kad yra Sei­mo na­rio pa­dė­jė­ja, Lie­tu­vos gal­vi­jų vei­sė­jų aso­cia­ci­jos na­rė, ŽŪK „Pie­nas Lt“ ir Že­mės ūkio ko­o­pe­ra­ty­vo „Ag­ro­lan­ka“ da­li­nin­kė, Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­gos na­rė.
Po­li­ti­kės su­tuok­ti­nis yra pa­ė­męs įvai­rių pa­sko­lų, pir­kęs že­mės, įvai­rios že­mės ūkio tech­ni­kos.

Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas Aud­rius Mi­siū­nas į ra­jo­no Ta­ry­bą iš­ren­ka­mas tre­čią kar­tą. Iš Ši­mo­nių, Ku­piš­kio ra­jo­no, ki­lęs A. Mi­siū­nas mo­ka tris kal­bas, mėgs­ta spor­tą, tu­riz­mą, ke­lio­nes. Pla­tes­nių biog­ra­fi­jos fak­tų po­li­ti­kas taip pat ne­lin­kęs at­skleis­ti.
Ta­ry­bos na­rio šei­mos de­kla­ra­ci­jo­je 2017 m. pri­va­lo­mas de­kla­ruo­ti tur­tas įver­tin­tas 171 tūkst. Eur, pi­ni­gi­nių lė­šų tu­rė­jo 9600 Eur, bu­vo pa­ė­męs 12 668 Eur pa­sko­lą.
2017 m. už­dir­bo 22 410 Eur, vals­ty­bei su­mo­kė­jo 3182 Eur pa­ja­mų mo­kes­čio.
A. Mi­siū­nas yra „Lions“ klu­bo na­rys, VšĮ „Pra­mo­gų lai­kas“ da­li­nin­kas.

Ne­se­niai į kon­ser­va­to­rius per­si­krikš­ti­jęs Ju­lius Ne­kra­šas, kaip ir ne­ma­žai Ta­ry­bos na­rių, apie sa­vo biog­ra­fi­ją nu­ty­lė­jo: ap­si­ri­bo­jo sau­sa in­for­ma­ci­ja, jog gi­mė Plun­gė­je, ve­dęs, tu­ri du vai­kus. Įdo­mus fak­tas: me­rau­jant Al­bi­nui Kli­mui (prieš 6–7 me­tus), šis po­li­ti­kas bu­vo jo pa­ta­rė­jas Tu­ne­lio sta­ty­bos klau­si­mais ir tuo pa­čiu me­tu stu­di­ja­vo Klai­pė­dos uni­ver­si­te­te… psi­cho­lo­gi­ją. Jau­nam po­li­ti­kui, pa­su­ku­siam tė­vo pė­do­mis, mi­nė­tų stu­di­jų bu­vo ma­ža, tad 2017 m. bai­gė ant­rą­ją aukš­tą­ją mo­kyk­lą – Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tą, kur įgi­jo me­di­ci­nos psi­cho­lo­go spe­cia­ly­bę. Šiuo me­tu J. Ne­kra­šas dir­ba pas tė­vus – UAB Plun­gės svei­ka­tos cen­tre.
Tai – vie­nas tur­tin­giau­sių (ne­žiū­rint jau­no am­žiaus ir kuk­laus dar­bo sta­žo) po­li­ti­kų Ta­ry­bo­je: jo šei­mos pri­va­lo­mas re­gist­ruo­ti tur­tas įver­tin­tas 231 142 Eur, ver­ty­bi­niai po­pie­riai, me­no kū­ri­niai, ju­ve­ly­ri­niai dir­bi­niai – 2027 Eur, o gry­nų­jų jau­na­sis kon­ser­va­to­rius tu­ri 68 457 Eur. Tie­sa, yra pa­ė­męs 78 362 Eur pa­sko­lą.
Tur­tu pa­si­žy­min­tis po­li­ti­kas 2017 m. už­dir­bo 20 289,06 Eur, iš in­di­vi­du­a­lios veik­los ga­vo 10 209,86 Eur, vals­ty­bei su­mo­kė­jo 1365 Eur pa­ja­mų mo­kes­čio.
J. Ne­kra­šas yra UAB „Eko­vol­tas“ ak­ci­nin­kas ir „Eco so­lis“ va­do­vas. Tie­sa, ši įmo­nė jau iš­re­gist­ruo­ta ir veik­los ne­vyk­do.

Bus daugiau.

„Plungės žinių“ inf.

Komentarai
Kiti straipsniai