Sekmadienis, 2019 m. spalio 20 d.

Žie­ma vėl pa­ro­dė na­gus – dėl sli­daus ke­lio su­si­dū­rė au­to­mo­bi­liai

Ko­vo 26-ąją vi­sus nu­ste­bi­no trum­pam į Lie­tu­vą grį­žu­si žie­ma. Kaip ir bu­vo ga­li­ma ti­kė­tis, pra­dė­jus gau­siai snig­ti, ne­bu­vo iš­veng­ta ir eis­mo įvy­kių.

Vie­nuo­lik­tą va­lan­dą ry­to du au­to­mo­bi­liai su­si­dū­rė Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je esan­čia­me Ka­la­ku­tiš­kės kai­me. Ke­ly­je Rietavas–Žadvainiai–Judrėnai, gau­siai snin­gant ir esant sli­džiai ke­lio dan­gai, au­to­mo­bi­lio ne­su­val­dė 67 me­tų vy­ras. Jo vai­ruo­ja­mas „Ford Ga­la­xy“ ke­lio vin­gy­je iš­va­žia­vo į prieš­prie­ši­nio eis­mo juos­tą ir su­si­dū­rė su sunk­ve­ži­miu „Mer­ce­des-Benz Ate­go 815“. Pas­ta­rą­ją ma­ši­ną vai­ra­vo 40-ies me­tų vy­ras. Jis eis­mo įvy­kio me­tu nu­ken­tė­jo.

Komentarai
Kiti straipsniai