Sekmadienis, 2019 m. spalio 20 d.

Po dau­ge­lio me­tų ty­mai at­ėjo ir į Plun­gę: su­sir­go ma­žy­lis ir stu­den­tė

Pa­mirš­ta už­kre­čia­ma li­ga – ty­mai – vėl su­grį­žo į Lie­tu­vą ir ki­tas Eu­ro­pos ša­lis, o tai vis la­biau ne­ra­mi­na gy­ven­to­jus. Nors di­džiau­sias ser­ga­mu­mas ty­mais fik­suo­ja­mas Kau­ne, šie­met vi­ru­sas jau bu­vo „įsi­tai­sęs“ ir dvie­jų plun­giš­kių or­ga­niz­muo­se. Kaip sa­kė Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro (NVSC) Tel­šių de­par­ta­men­to Už­kre­čia­mų­jų li­gų val­dy­mo sky­riaus ve­dė­ja, lai­ki­nai vyk­dan­ti Plun­gės sky­riaus ve­dė­jo funk­ci­jas Ri­ma Raz­gu­vie­nė, su­sir­gi­mų ty­mais pas mus ne­bu­vo jau de­šimt me­tų.

Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tras (ULAC) sa­vo in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je kas­dien pa­pil­do 2019 m. ty­mų že­mė­la­pį Lie­tu­vo­je. Ko­vo 29-osios duo­me­ni­mis, įvai­riuo­se ša­lies mies­tuo­se už­re­gist­ruo­ta 310 at­ve­jų. Prieš die­ną bu­vo tik 284 at­ve­jai. Tuo tar­pu pra­ėju­siais me­tais ty­mais vi­so­je Lie­tu­vo­je sir­go tik 30 žmo­nių.
Mi­nė­to že­mė­la­pio da­ly­je, kur yra Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, pa­ra­šy­tas skai­čius 2. Tiek pat – jau ir pas kai­my­nus tel­šiš­kius. Ma­žei­kiš­kiai ir rie­ta­viš­kiai ty­mais dar neuž­si­krė­tė.
Pa­pra­šy­ta pa­pa­sa­ko­ti apie kon­kre­čius at­ve­jus, NVSC Tel­šių de­par­ta­men­to Plun­gės sky­riaus ve­dė­ja R. Raz­gu­vie­nė sa­kė, jog abu su­sir­gi­mai ty­mais re­gist­ruo­ti ko­vo mė­ne­sį: su­sir­go 19 me­tų stu­den­tė ir 1 me­tų vai­kas. Spe­cia­lis­tė pa­ti­ki­no, jog šia vi­ru­si­ne li­ga Plun­gės žmo­nės ne­sir­go jau de­šimt me­tų, o da­bar per vie­ną mė­ne­sį – net du at­ve­jai!
Su­sir­gu­si 19-me­tė – Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­ja, ta­čiau stu­di­juo­ja Kau­ne, tad ti­kė­ti­na, jog ten ir už­si­krė­tė. Ar bu­vo vai­kys­tė­je skie­py­ta nuo šios li­gos, pa­sak R. Raz­gu­vie­nės, duo­me­nų ras­ti ne­pa­vy­ko.
Ty­mais už­si­krė­tęs 1 m. ma­žy­lis – plun­giš­kis. Ma­no­ma, jog vai­kas su­sir­go, kai ma­ma ve­žė jį kon­sul­tuo­ti pas gy­dy­to­jus į vie­ną uos­ta­mies­čio me­di­ci­nos įstai­gą. Jis dar ne­bu­vo skie­py­tas, nes pa­gal vai­kų skie­pų ka­len­do­rių pir­mas skie­pas nuo ty­mų at­lie­ka­mas su­lau­kus 15 mė­ne­sių.
Abu šie at­ve­jai bai­gė­si lai­min­gai, pa­cien­tai pa­svei­ko. Tie­sa, jiems te­ko pa­gu­lė­ti in­fek­ci­nių li­gų de­par­ta­men­te Klai­pė­dos li­go­ni­nė­je.
Kaip sa­kė R. Raz­gu­vie­nė, po są­ly­čio su ser­gan­čiuo­ju ty­mais as­me­niu re­ko­men­duo­ja­ma pa­si­skie­py­ti per 72 val. po kon­tak­to. To­kiais at­ve­jais skie­pi­ja­ma ne­mo­ka­mai. Ne­su­spė­jus pa­si­skie­py­ti per nu­ro­dy­tą lai­ko­tar­pį, bū­ti­na iš­lauk­ti vi­są in­ku­ba­ci­nį lai­ko­tar­pį (21 d.) ir, jei ne­su­ser­ga­ma, – ta­da pa­si­skie­py­ti. Per­sir­gus įgy­ja­mas imu­ni­te­tas, ir žmo­gus šia li­ga nie­ka­da ne­be­ser­ga.
As­me­nys, tu­rė­ję są­ly­tį su ser­gan­čiu ty­mais, ga­li kon­sul­tuo­tis te­le­fo­nu su NVSC de­par­ta­men­tų spe­cia­lis­tais. Tel­šių de­par­ta­men­to Plun­gės sky­riaus tel. (8 448) 71 420.
Lie­tu­vo­je kom­bi­nuo­ta ty­mų-epi­de­mi­nio pa­ro­ti­to-rau­do­nu­kės vak­ci­na vai­kai skie­pi­ja­mi du kar­tus: 15–16 mėn. ir 6–7 m. am­žiaus. Taip su­si­da­ro il­ga­lai­kis imu­ni­te­tas. Se­niau šiuos skie­pus, ko ge­ro, gau­da­vo dau­gu­ma (lie­tu­viai skie­py­ti pra­dė­ti dar 1964 me­tais), bet pas­ta­rai­siais me­tais dau­gė­ja žmo­nių, ku­rie į skie­pus žiū­ri skep­tiš­kai ir jų ven­gia.
Ne­ži­nan­tys, ar yra skie­py­ti, – ga­li iš­si­aiš­kin­ti at­li­kę krau­jo ty­ri­mą, ku­ris pa­ro­do, ar žmo­gus tu­ri ap­sau­gą nuo ty­mų vi­ru­so.
Ty­mų vi­ru­sas yra la­bai la­kus, o tai reiš­kia, kad jei­gu ser­gan­ty­sis su­tin­ka žmo­gų, ku­ris nepa­si­skie­pi­jęs nuo šios li­gos, yra apie 90 proc. ti­ki­my­bė, kad jis taip pat su­sirgs. Ty­mų vi­ru­sas plin­ta oro la­še­li­niu bū­du.
Su­sir­gus ty­mais, pir­mie­ji simp­to­mai pa­jun­ta­mi pra­ėjus ke­lioms die­noms, jie pa­na­šūs į ūmią vi­ru­si­nę in­fek­ci­ją: karš­čia­vi­mas, bė­ri­mai, ku­rie eta­piš­kai plin­ta nuo gal­vos že­myn, ko­su­lys. Ga­li­mos ir sun­kios kom­pli­ka­ci­jos: la­rin­gi­tas, oti­tas, plau­čių ar net sme­ge­nų už­de­gi­mas.
Vais­tų nuo ty­mų nė­ra, iš­veng­ti ligos ga­li­ma tik pa­si­skie­pi­jus. Ser­gant ty­mais, vais­tai var­to­ja­mi nuo to, kas la­biau­siai kan­ki­na, – nuo tem­pe­ra­tū­ros ar nuo ko­su­lio.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Susirgus tymais, simptomai panašūs į ūmią virusinę infekciją, tačiau išskirtinis požymis yra kūno bėrimas.

Asociatyvi nuotr. Shutterstock nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai