Sekmadienis, 2019 m. spalio 20 d.

Pas­ku­ti­nę ko­vo sa­vai­tę rie­ta­viš­kius džiu­gi­no te­at­ras

Pas­ku­ti­nio­ji ko­vo sa­vai­tė Rie­ta­ve pa­skir­ta te­at­rui. Ko­vo 26-osios ry­tą Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tre iš­kil­min­gai ati­da­ry­tos „Te­at­ro die­nos 2019“. Vi­są sa­vai­tę ma­žie­siems, jau­ni­mui ir su­au­gu­sie­siems bu­vo siū­lo­mi įvairūs spek­tak­liai.

Ko­vo 27-oji – Tarp­tau­ti­nė te­at­ro die­na. Ta pro­ga pa­si­kal­bė­ti apie te­at­ro me­ną vai­kus pir­miau­sia kvie­tė Rie­ta­vo Ire­nė­jaus Ogins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­rius. Apie šią me­no rū­šį, te­at­rų tin­klą Lie­tu­vo­je, dra­ma­tur­gus, re­ži­sie­rius, sce­nog­ra­fus bei ak­to­rius ir jų ku­ria­mą te­at­ro ste­buk­lą jau­nie­siems skai­ty­to­jams pa­pa­sa­ko­jo vyr. bib­lio­te­ki­nin­kė Ro­mu­al­da Dur­kie­nė. Vai­kai sma­giai at­li­ko etiu­dus, mė­gi­no su­vai­din­ti pa­sa­kų per­so­na­žus.
Pir­mo­ji fes­ti­va­lio die­na, kaip vi­sa­da, pa­skir­ta ma­žie­siems te­at­ro mė­gė­jams. Jų pri­gu­žė­jo pil­nu­tė­lė sa­lė. Vai­ku­čius iš pra­džių links­mi­no iš užuo­lai­dų iš­lin­du­si var­na Al­ber­ti­na, o ne­tru­kus sce­no­je pa­si­ro­dė ir ra­ga­na. Ma­ty­da­ma pil­ną sa­lę žiū­ro­vų, nau­do­da­ma įvai­riau­sius bur­ta­žo­džius, ra­ga­na vis ban­dė at­ver­ti sce­ną sle­pian­čias užuo­lai­das. Kai ga­liau­siai pa­vy­ko tai pa­da­ry­ti, iš­kil­min­gai pa­skelb­tas Te­at­ro die­nų ati­da­ry­mas. Vai­kams tą die­ną pa­ro­dy­ti net trys spek­tak­liai. Pir­ma­sis – Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos mu­zi­ki­nio te­at­ro bū­re­lio ir dai­na­vi­mo stu­di­jos „Vy­tu­rė­lis“ mu­zi­ki­nis spek­tak­lis „Ak­muo ir plaš­ta­kė“ (rež. Aud­ro­nė Bal­čiū­nie­nė). Ant­rą­jį do­va­no­jo gim­na­zi­jos pra­di­nio ug­dy­mo dra­mos bū­re­lis, pa­ren­gę spek­tak­lį „Dai­na­vi­mo pa­mo­ka“ (rež. Bi­ru­tė But­ku­vie­nė). Pas­ku­ti­ny­sis spek­tak­lis pa­ro­dy­tas va­ka­re, jį pa­sta­tė kul­tū­ros cen­tro dra­mos stu­di­ja „Di­džio­ji T“ pa­gal H. K. An­der­se­no pa­sa­ką „Mer­gai­tė su deg­tu­kais“ (rež. Bi­ru­tė Ged­mi­nai­tė).
Ant­ro­ji fes­ti­va­lio die­na bu­vo skir­ta pa­aug­liams ir su­au­gu­siems. Dra­mos stu­di­ja „Di­džio­ji T“ žiū­ro­vams pa­ruo­šė spek­tak­lį pa­gal D. Če­paus­kai­tės pje­sę „Mu­sė“ – „At­vi­ras lū­žis“. Spek­tak­lį re­ži­sa­vo B. Ged­mi­nai­tė.
Ket­vir­ta­die­nį su­lauk­ta ir sve­čių. Į Rie­ta­vą at­vy­ko spek­tak­lis iš Vil­niaus, ku­rį pa­ro­dė „Kny­gos te­at­ras“ pa­gal Si­gi­to Ge­dos ei­les „Bal­tas nie­kas ar­ba drau­gys­tė ty­liai“ (rež. Re­di­ta Do­mi­nai­ty­tė). In­te­rak­ty­vus spek­tak­lis ma­žie­siems, su­kur­tas ben­dra­dar­biau­jant su Ker­na­gio fon­du, iš­si­sky­rė pa­sa­ko­ja­muo­ju skai­to­vi­niu žan­ru bei spe­cia­lio­mis prie­mo­nė­mis, ža­di­nan­čio­mis jus­les bei fan­ta­zi­ją. Žiū­ro­vai su­pa­žin­din­ti su ypa­tin­ga ko­mu­ni­ka­ci­jos prie­mo­ne – ges­tų kal­ba, in­teg­ruo­jant še­šė­lio te­at­ro prin­ci­pus bei pa­si­tel­kiant Vy­tau­to Ker­na­gio ir „Te­le-bim-bam“ va­do­vės Ne­rin­gos Če­reš­ke­vi­čie­nės mu­zi­ką.
Penk­ta­die­nį, pas­ku­ti­ni­ą­ją fes­ti­va­lio die­ną, su­si­rin­ku­si pil­nu­tė­lė žiū­ro­vų sa­lė pa­ty­rė ne­iš­dil­do­mų įspū­džių, įsi­klau­sė į bū­ties pras­mę, li­ki­mo žen­klus kar­tu su Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės te­at­ru „Ruo­da“. Ty­los mi­nu­te pa­gerb­tas ir vi­sų my­li­mas bei ger­bi­mas Že­mai­čių ku­ni­gaikš­tis Pet­ras Leng­ve­nis, jau iš­ėjęs Am­ži­ny­bėn. Jis Rie­ta­vo kul­tū­ros cen­tro te­at­rui bu­vo ypač svar­bus ne tik kaip il­ga­me­tis ar­tis­tas, bet ir kaip te­at­ro veik­los vyk­dy­to­jas.
Žiū­ro­vų tą va­ka­rą lau­kė net du spek­tak­liai, ku­riuos paruošė my­li­mi Rie­ta­vo ak­to­riai. Pir­mo­ji kom­po­zi­ci­ja – „Že­mai­čių že­mė“, pa­reng­ta pa­gal po­etų Jus­ti­no Ku­bi­liaus, Juo­za­po Jan­kaus­ko ei­lė­raš­čius, o ant­ra­sis spek­tak­lis – „Pi­nigā, pi­nigā“, pa­sta­ty­tas pa­gal Ka­zio Bin­kio „De­šimt li­tų ir gy­vy­bė“. Abu spek­tak­lius re­ži­sa­vo Vin­cas An­driuš­ka.
Po prem­je­rų dė­ko­ta ak­to­riams ir re­ži­sie­riui už ta­len­tą. Pa­si­džiaug­ta ypa­tin­gu įvy­kiu Rie­ta­vo te­at­ro pa­dan­gė­je – ko­vo 23 d. Va­rė­nos kul­tū­ros cen­tre vy­ku­sia 14-a Lie­tu­vos mė­gė­jų te­at­ro šven­te „Te­gy­vuo­ja te­at­ras“. Jo­je no­mi­nuo­ti 75 ryš­kiau­si mė­gė­jų te­at­ro kū­rė­jai ir 50 spek­tak­lių, 2018-ais me­tais da­ly­va­vę 24-ojo­je Lie­tu­vos su­au­gu­sių mė­gė­jų te­at­ro ap­žiū­ro­je-šven­tė­je „At­spin­džiai“ ir Dai­nų šven­tės te­at­ro die­no­je. Tarp pre­ten­den­tų į no­mi­na­ci­jas – ir du rie­ta­viš­kiai. Tarp pre­ten­den­čių į no­mi­na­ci­ją už ryš­kiau­sią mo­ters epi­zo­di­nį vaid­me­nį – Ade­lė Ba­ta­vi­čie­nė (už mo­ti­nos vaid­me­nį spek­tak­ly­je „Ne sau žmo­nės“). Tarp pre­ten­den­tų į no­mi­na­ci­ją už ryš­kiau­sią vy­ro epi­zo­di­nį vaid­me­nį – Re­gi­man­tas Dro­man­tas (už tė­vo vaid­me­nį spek­tak­ly­je „Ne­pri­eš­ta­rauk“). Nors sta­tu­lė­lės iš­ke­lia­vo į ki­tų ak­to­rių ran­kas, šie ar­tis­tai bu­vo pa­ste­bė­ti ša­lies mas­tu.
Svei­ki­ni­mo žo­dį ta­rė Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Li­di­ja Rė­ka­šie­nė. Ji džiau­gė­si, kad kiek­vie­ną pa­va­sa­rį į Rie­ta­vo pa­dan­gę at­skren­da Te­at­ro die­nos. „Mes vi­si tų die­nų ne­kan­triai lau­kia­me. Di­džiuo­ja­mės vi­sais ar­tis­tais, dė­ko­ja­me, jog esa­te, vai­di­na­te, au­ko­ja­te sa­vo lais­va­lai­kį, kad tu­rė­tu­me gra­žią šven­tę. Lin­kiu, kad nie­ka­da ne­iš­blės­tų jū­sų kū­ry­bi­nė ener­gi­ja. Džiu­gu ma­ty­ti ir nau­jų vei­dų, jau­ni­mo. Tai yra kar­tų te­at­ras, nuo ma­žiau­sių iki di­džiau­sių te­at­ro my­lė­to­jų“, – kal­bė­jo sky­riaus ve­dė­ja.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Akimirka iš Rietavo kultūros centro dramos studijos „Didžioji T“ spektaklio „Atviras lūžis“.

Komentarai
Kiti straipsniai