Sekmadienis, 2019 m. spalio 20 d.

Pa­va­sa­ri­nė „Mais­to ban­ko“ ak­ci­ja Rie­ta­ve

Sa­va­no­rys­tė – tai pa­ti ge­riau­sia ga­li­my­bė pa­dė­ti ki­tiems, kar­tu re­a­li­zuo­jant sa­vo ga­bu­mus, ta­len­tus ir įgy­jant nau­jos pa­tir­ties. Pa­va­sa­ri­nė­je „Mais­to ban­ko“ ak­ci­jo­je dar­ba­vo­si Tve­rų die­nos cen­tras (par­duo­tu­vė­je „Iki“) ir so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro sa­va­no­riai (par­duo­tu­vė­je „Ma­xi­ma“).

Šio­je ak­ci­jo­je par­duo­tu­vė­je „Iki“ tal­ki­no Tve­rų gim­na­zi­jos die­nos cen­tro vai­kai. Cen­tro di­rek­to­rė Vio­le­ta Baub­ku­vie­nė ypa­tin­gai dė­ko­ja Ni­jo­lei Saus­dra­vie­nei, ku­ri ma­lo­niai nu­ste­bi­no pa­klau­su­si, ar ne­rei­kia pa­gal­bos, prak­ti­kan­tei Ka­ro­li­nai Šniau­kai­tei, so­cia­li­nei pe­da­go­gei Lau­rai Auž­bi­ka­vi­čie­nei, cen­tro dar­buo­to­joms, ku­rios ne tik sa­va­no­ria­vo, bet ir sa­vo au­to­mo­bi­liais at­ve­žė ir par­ve­žė sa­va­no­rius. Pa­gal­bos su­lauk­ta ir iš Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos moks­lei­vių. Ak­ci­jos me­tu pa­au­ko­ta 451 vnt. įvai­rių mais­to pro­duk­tų, hi­gie­nos prie­mo­nių.
Par­duo­tu­vė­je „Ma­xi­ma“ sa­va­no­riau­da­mi tal­ki­no skau­tai, Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos mo­ki­niai, so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro dar­buo­to­jai. Iš vi­so – 52 sa­va­no­riai. Ak­ci­jos me­tu pa­au­ko­ti 998 pro­duk­tai. Do­mi­na­vo ma­ka­ro­nai, alie­jus, cuk­rus, ry­žiai, kon­ser­vai, šo­ko­la­das, sau­sai­niai, hi­gie­nos reik­me­nys.

Nuotraukoje: Parduotuvėje „IKI“ Tverų dienos centrui akcijos metu paaukota 451 vnt. įvairių maisto produktų.

Komentarai
Kiti straipsniai