Sekmadienis, 2019 m. spalio 20 d.

Mu­šė ir spar­dė žmo­ną – tu­rės teis­tu­mą bei mo­kės jai ne­tur­ti­nę ža­lą

Kumš­čiu – į gal­vą, ko­ja – į nu­ga­rą. Tai vy­ro smū­giai žmo­nai, po ku­rių mo­te­riai diag­no­zuo­tas su­lau­žy­tas stu­bu­ro slanks­te­lis. Plun­giš­kis Va­si­li­jus Ka­li­ni­nas (gim. 1965 m.) dėl ne­sun­kaus su­tuok­ti­nės svei­ka­tos su­trik­dy­mo bu­vo nu­teis­tas ko­vo 21 die­ną, nors sa­vo kal­tės ir ne­pri­pa­ži­no.

Anks­čiau ne­teis­tas, aukš­tes­nį­jį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tis ir vie­no­je įmo­nė­je par­da­vė­ju-kon­sul­tan­tu dir­ban­tis V. Ka­li­ni­nas prieš žmo­ną smur­ta­vo pra­ėju­sių me­tų rug­pjū­čio 17-osios va­ka­rą: bū­da­mas iš­gė­ręs, sa­vo na­muo­se plun­giš­kis vie­ną kar­tą su­tuok­ti­nei kumš­čiu smo­gė į už­pa­ka­li­nę gal­vos sri­tį ir spy­rė į nu­ga­rą. Mo­te­ris pa­ty­rė fi­zi­nį skaus­mą, me­di­kai jai diag­no­za­vo nu­ga­ros juos­me­ni­nės da­lies su­mu­ši­mą su III juos­me­ni­nio stu­bu­ro slanks­te­lio kū­no lū­ži­mu. Tai – ne­sun­kus svei­ka­tos su­trik­dy­mas.
Mu­šei­kai bu­vo iš­kel­ta bau­džia­mo­ji by­la pa­gal BK 138 straips­nio 2 da­lies 3 punk­tą.
Sa­vo kal­tės V. Ka­li­ni­nas teis­me ne­pri­pa­ži­no, ieš­ki­nių at­ly­gin­ti ne­su­ti­ko, no­rė­jo bū­ti iš­tei­sin­tas. Į fak­tą, kad nu­ken­tė­ju­sia­jai me­di­kai nu­sta­tė su­ža­lo­ji­mus, at­sa­kė, jog mo­te­rį esą ga­lė­jo ir kas nors ki­tas su­ža­lo­ti…
Nu­ken­tė­ju­si plun­giš­kė pa­aiš­ki­no, jog tą va­ka­rą abu bu­vo na­muo­se iš­gė­rę, to­dėl tą pa­tį va­ka­rą ji į me­di­kus net ne­si­krei­pė.
Įkau­šęs vy­ras esą iš pra­džių ją pra­dė­jo va­din­ti ne­cen­zū­ri­niais žo­džiais, jie­du su­si­ba­rė ir vy­ras grie­bė­si fi­zi­nio smur­to. Be­je, kon­flik­to me­tu na­muo­se bu­vo ir jų duk­ra, bet ji sė­dė­jo ki­ta­me kam­ba­ry­je, už­si­da­riu­si du­ris, tad vi­so to ne­ma­tė.
Kai nu­ga­ros skaus­mas ne­si­lio­vė, mo­te­ris krei­pė­si į gy­dy­to­jus. Šie nu­sta­tė slanks­te­lio lū­ži­mą.
Teis­mas nu­spren­dė, jog V. Ka­li­ni­nas yra kal­tas ir už apy­sun­kį ty­či­nį nu­si­kal­ti­mą sky­rė jam baus­mę: ter­mi­nuo­tą lais­vės at­ėmi­mą 2 me­tams, baus­mę at­lie­kant pa­tai­sos na­muo­se. Tie­sa, baus­mės vyk­dy­mas ati­dė­tas 1 me­tams, vy­ras įpa­rei­go­tas 3 mė­ne­sius da­ly­vau­ti el­ge­sio pa­tai­sos pro­gra­mo­je.
Be mi­nė­tos baus­mės, smur­tau­to­jui klius ir per ki­še­nę.
Nu­ken­tė­ju­si mo­te­ris pa­pra­šė at­ly­gin­ti ne tik ma­te­ria­li­nę, bet ir mo­ra­li­nę ža­lą: tur­ti­nę ža­lą įver­ti­no 270 eu­rų (me­di­ka­men­tai ir ne­gau­to dar­bo už­mo­kes­čio skir­tu­mas dėl li­gos), o ne­tur­ti­nę ža­lą įver­ti­no 10 tūkst. eu­rų (ža­los pa­sek­mės, pa­tir­ti dva­si­niai iš­gy­ve­ni­mai).
Teis­mas pri­tei­sė vi­są su­mą tur­ti­nei ža­lai at­ly­gin­ti ir, va­do­vau­da­ma­sis są­ži­nin­gu­mo, tei­sin­gu­mo ir pro­tin­gu­mo prin­ci­pais, iš da­lies ten­ki­no ieš­ki­nį ne­tur­ti­nei ža­lai at­ly­gin­ti – pri­tei­sė 2 tūkst. eu­rų. Taip pat V. Ka­li­ni­nas tu­rės ap­mo­kė­ti ieš­ko­vės ad­vo­ka­to pa­slau­gas – 1 tūkst. eu­rų – ir dar tu­rės su­mo­kė­ti „Sod­rai“ 1103 eu­rus so­cia­li­nio drau­di­mo biu­dže­tui pa­da­ry­tos tur­ti­nės ža­los, mat tiek nu­skriaus­ta mo­te­ris ga­vo li­gos iš­mo­kų už jos lai­ki­ną ne­dar­bin­gu­mą dėl su­ža­lo­ji­mų, ku­riuos pa­da­rė smur­tau­to­jas.
Nuo­spren­dis per 20 die­nų dar ga­li bū­ti ap­skųs­tas.

Mo­des­ta LIMONTAITĖ

Komentarai
Kiti straipsniai