Sekmadienis, 2019 m. spalio 20 d.

Miš­ke ant dar­bi­nin­ko už­griu­vo me­dis

Ket­vir­ta­die­nį 10.52 val. į ben­drą­jį pa­gal­bos te­le­fo­ną su­lauk­ta skam­bu­čio, kad me­dis pri­spau­dė žmo­gų, jo būk­lė sun­ki, ga­li­mai su­lau­žy­tos abi ko­jos. Apie šį įvy­kį iš­kart in­for­muo­ti ug­nia­ge­siai, ku­rie tuoj pat iš­sku­bė­jo į įvy­kio vie­tą Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je esan­čia­me Lau­žų kai­me.

Pa­aiš­kė­jo, kad Lau­žų kai­me esan­čia­me miš­ke, at­lie­kant kir­ti­mo dar­bus, ant žmogaus už­vir­to me­dis. Prieš at­vyks­tant ug­nia­ge­siams, me­dį nu­kė­lė ki­ti darbininkai.
Ug­nia­ge­siams ne­pa­vy­ko pri­va­žiuo­ti iki įvy­kio vie­tos, to­dėl 1 km jie ėjo pės­čio­mis, o ta­da nu­ken­tė­ju­sį­jį (gim. 1973 m.) neš­tu­vais ne­šė iki grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos au­to­mo­bi­lio. In­for­muo­ta, kad vy­ras bu­vo są­mo­nin­gas.
Kaip sa­kė Plun­gės r. sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Dan­guo­lė Luo­tie­nė, vy­ras pa­ty­rė po­lit­rau­mą. At­ve­žus į li­go­ni­nę, jam bu­vo už­tik­rin­tos gy­vy­bi­nės funk­ci­jos ir iš­kvies­tas re­a­ni­mo­bi­lis, ku­riuo nu­ken­tė­ju­sy­sis iš­ga­ben­tas į Klai­pė­dos li­go­ni­nę. Vy­ro būk­lė sun­ki, ne­lai­mės me­tu su­ža­lo­ta krū­ti­nė, ko­jos.

Asociatyvi nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai