Sekmadienis, 2019 m. spalio 20 d.

Mais­tą ne­pa­si­tu­rin­tiems pir­ko ir plun­giš­kiai, dau­giau­siai – ma­ka­ro­nų

Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį – ko­vo 22 ir 23 die­no­mis – lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­das „Mais­to ban­kas“ įvai­riuo­se ša­lies mies­tuo­se or­ga­ni­za­vo pa­va­sa­ri­nę mais­to rin­ki­mo ak­ci­ją. Plun­giš­kiai taip pat ga­lė­jo pri­si­jung­ti prie šio ge­ro dar­bo lan­ky­da­mie­si ke­tu­riuo­se pre­ky­bos cen­truo­se. Už ko­kią su­mą mū­sų žmo­nės pri­pir­ko mais­to sun­kiau gy­ve­nan­tiems as­me­nims ir ko­kių pro­duk­tų – apie tai duo­me­nis pa­tei­kė šio fon­do Klai­pė­dos pa­da­li­nio va­do­vas Rai­mon­das Da­nu­pas.

Plun­gė­je abi die­nas mais­to ne­pa­si­tu­rin­tiems bu­vo ga­li­ma nu­pirk­ti „Lidl“ pre­ky­bos cen­tre, esan­čia­me J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė­je (čia dir­bo 19-ika sa­va­no­rių iš Že­mai­čių Kal­va­ri­jos se­niū­ni­jos ben­druo­me­nės „Gar­dai“); to­je pa­čio­je gat­vė­je esan­čia­me pre­ky­bos cen­tre „Ma­xi­ma XX“ (dir­bo Plun­gės so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro sa­va­no­riai); Lais­vės gat­vė­je esan­čia­me pre­ky­bos cen­tre „Iki“ (taip pat dir­bo Plun­gės so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tras, jų sa­va­no­rių per abi vie­tas bu­vo 38) ir Se­na­mies­čio aikš­tė­je esan­čia­me pre­ky­bos cen­tre „Iki“ (čia sa­va­no­ria­vo 12 as­me­nų iš Skuo­do r. sav. Bars­ty­čių vai­kų glo­bos na­mų). Dėl pas­ta­ro­jo at­ve­jo R. Da­nu­pas pa­aiš­ki­no, jog „Mais­to ban­kas“ ben­dra­dar­biau­jan­čias or­ga­ni­za­ci­jas siun­čia ir į ki­tus ar­ti­miau­sius mies­tus, t. y. kur yra „lais­vų“ pre­ky­bos cen­trų.
Plun­gės so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tras su­skai­čia­vo, jog „Ma­xi­mo­je“ ir „Iki“, kur jie sa­va­no­ria­vo, bu­vo pa­au­ko­ta 747 kar­tus: nu­pirk­ti 2226 įvai­rūs pro­duk­tai už 2568,65 eu­ro. Šio­se par­duo­tu­vė­se vie­nas au­ko­to­jas vi­du­ti­niš­kai iš­lei­do 3,44 eu­rus. Ben­druo­me­nė „Gar­dai“, sa­va­no­ria­vu­si „Lidl“-e, su­lau­kė 500 au­ko­to­jų, čia žmo­nės nu­pir­ko 1493 pro­duk­tus už 1779, 96 eu­ro. Vi­du­ti­nis au­ko­to­jo krep­še­lis – 3,56 eu­rai. Bars­ty­čių vai­kų glo­bos na­mų sa­va­no­riai, pa­dir­bė­ję „Iki“ pre­ky­bos cen­tre Se­na­mies­čio aikš­tė­je, su­lau­kė 304 au­ko­to­jų, ku­rie nu­pir­ko 703 pro­duk­tus už 822,89 eu­ro. Čia vi­du­ti­nis au­ko­to­jo krep­še­lis sie­kė 2,71 eu­ro.
Tai­gi, iš vi­so Plun­gė­je bu­vo nu­pirk­ti 4422 pro­duk­tai už 5171 eu­rą. Be­je, žmo­nės pir­ko ne vien mais­to pro­duk­tus, bet ir hi­gie­nos prie­mo­nes.
Ver­ti­nant pa­gal tai, ko plun­giš­kiai ne­pa­si­tu­rin­tiems dau­giau­siai au­ko­jo, pir­mo­je vie­to­je yra ma­ka­ro­nai – nu­pirk­ti net 942 pa­ke­liai. To­liau – įvai­rios kruo­pos (631 pa­ke­lis), cuk­rus (417 ki­log­ra­mų), alie­jus (390 bu­te­lių), mil­tai (297 pa­ke­liai), ry­žiai (275 pa­ke­liai), ar­ba­ta (246 pa­ke­liai), mė­sos kon­ser­vai (155 dė­žu­tės), sul­ti­niai (124 pa­ke­liai), šo­ko­la­das (111 vnt.), sau­sai­niai (95 pa­ke­liai), hi­gie­nos prie­mo­nės (71 vnt). Dar žmo­nės pir­ko mar­ga­ri­no, žu­vies kon­ser­vų, ka­vos, sau­sų pus­ry­čių, uo­gie­nės ir ki­to­kių pro­duk­tų.
„Mais­to ban­ko“ duo­me­ni­mis, vi­so­je Lie­tu­vo­je jų sa­va­no­riai ak­ci­jos me­tu ne­pa­si­tu­rin­čių­jų mai­ti­ni­mui su­rin­ko 415 tūkst. vnt. il­gai ne­gen­dan­čių pro­duk­tų už 479 tūkst. eu­rų, ak­ci­jo­je da­ly­va­vo 74 mies­tai. Su­rink­tas mais­tas dar iki Ve­ly­kų bus da­li­ja­mas pa­ke­tais la­biau­siai ne­pa­si­tu­rin­čioms šei­moms bei nau­do­ja­mas or­ga­ni­zuo­jant mai­ti­ni­mą so­cia­li­nė­se įstai­go­se. Taip pat nu­ma­to­ma da­lį pro­duk­tų pa­lik­ti re­zer­ve, kad bū­tų ga­li­ma nau­do­ti vai­kų va­sa­ros sto­vyk­lų mai­ti­ni­mui ar pa­gel­bė­ja­ma kri­zės iš­tik­toms šei­moms.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Apie akcijos rezultatus Plungėje papasakojo fondo „Maisto bankas“ Klaipėdos padalinio vadovas R. Danupas.

Komentarai
Kiti straipsniai