Sekmadienis, 2019 m. spalio 20 d.

Lieps­na ap­ga­di­no se­nu­tę „Au­di“

Ant­ra­die­nio, ko­vo 26-osios va­ka­rą, Plun­gės prieš­gais­ri­nei gel­bė­ji­mo tar­ny­bai bu­vo pra­neš­ta apie gais­rą Men­de­no gat­vė­je. Pa­aiš­kė­jo, jog šios gat­vės skers­gat­vy­je, prie 8-uo­ju nu­me­riu pa­žy­mė­to dau­gia­bu­čio, de­gė 27 me­tų se­nu­mo „Au­di 80“ mar­kės au­to­mo­bi­lis.

Apie lieps­no­jan­čią trans­por­to prie­mo­nę ug­nia­ge­siams pra­neš­ta ne­tru­kus po 18 va­lan­dos. At­vy­kus gel­bė­to­jams, 1992 m. ga­my­bos „Au­di“ jau sken­do dū­muo­se, iš po ka­po­to ver­žė­si ug­nis.
Kaip sa­kė Plun­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­kas My­ko­las Pronc­kus, „Au­di 80“ vai­ra­vo sa­vi­nin­kė K. K., trans­por­to prie­mo­nė už­si­de­gė be­va­žiuo­jant. Gais­ro me­tu iš­de­gė va­rik­lio sky­riaus de­gios da­lys. Mo­te­ris ne­nu­ken­tė­jo.
Pa­si­do­mė­jus, dėl ko už­si­de­gė au­to­mo­bi­lis, M. Pronc­kus sa­kė, jog ben­zi­nu ir du­jo­mis va­ro­mo­je trans­por­to prie­mo­nė­je ki­lo ku­ro tie­ki­mo pro­ble­mų.

Komentarai
Kiti straipsniai