Sekmadienis, 2019 m. spalio 20 d.

Kaip nie­kur ne­dir­bant gau­ti per 20 tūkst. eu­rų ir nie­ko ne­su­mo­kė­ti vals­ty­bei? (I da­lis)

Gy­ven­to­jai iš­si­rin­ko nau­ją val­džią, ku­ri jau vi­sai ne­tru­kus – ba­lan­džio 11 d. – su­si­rinks į pir­mą­jį po­sė­dį ir pra­dės mums va­do­vau­ti. At­ro­do, po­li­ti­kai, sie­kian­tys va­do­vau­ti tau­tai, tu­rė­tų bū­ti at­vi­ri. Bet, žvel­giant į nau­jo­sios Ta­ry­bos na­rių pa­vie­šin­tas an­ke­tas, pa­ja­mų ir tur­to de­kla­ra­ci­jas bei ga­li­mus in­te­re­sų kon­flik­tus, aki­vaiz­du, kad ne vi­si lin­kę at­skleis­ti apie sa­ve vi­są in­for­ma­ci­ją: ne­ma­žai jų ne­pa­no­ro pa­teik­ti sa­vo biog­ra­fi­jos, ki­ti ap­si­ri­bo­jo sau­sa in­for­ma­ci­ja.
Ge­ras mū­sų po­li­ti­kų gy­ve­ni­mas: ga­li bū­ti vi­suo­me­ni­niu pa­ta­rė­ju, nie­kur ne­dirb­ti ir pra­gy­ven­ti iš nie­ko. Dar dau­giau – su­ge­bi gau­ti per 20 tūkst. Eur pa­ja­mų – o vals­ty­bei at­sei­kė­ti… 0 Eur pa­ja­mų mo­kes­čio. Įdo­miau­sia, kad vis­kas tei­sė­ta ir tei­sin­gai su­rai­ty­ta pa­ja­mų de­kla­ra­ci­jo­se (ne vel­tui kla­si­kas Juo­zas Er­lic­kas Lie­tu­vos gy­ven­to­jus su­skirs­tė į tris ti­pus: „cha­riz­ma­tus“, „ma­raz­ma­tus“ ir „jop­tvai­ma­tus“).
Mū­sų po­li­ti­kų po­mė­giai ne­la­bai iš­skir­ti­niai: mėgs­ta ke­lio­nes, skai­ty­ti, spor­tuo­ti. Bet yra ir to­kių, ku­riems pa­tin­ka kal­nų sli­di­nė­ji­mas ar… dirb­ti pir­ti­nin­ku. Yra ir ne­pa­no­ru­sių pa­sa­ko­ti apie po­mė­gius.
Tu­ri­me ir teis­tų, ir daug pa­si­sko­li­nu­sių, ir pa­sko­li­nu­sių pi­ni­gų ki­tiems… Yra ir to­kių, ku­rie per trum­pą dar­bo lai­ką su­ge­bė­jo su­si­krau­ti ne­blo­gą tur­tą, nors, ver­ti­nant de­kla­ruo­tą at­ly­gi­ni­mą, rei­kė­tų dirb­ti ne de­šimt me­te­lių…
Tai ko­kie gi mū­sų tau­tos iš­rink­tie­ji, ir ko­kius lo­bius jiems su­kro­vė ait­va­rai 2017-ai­siais (de­kla­ra­ci­jos pa­teik­tos už mi­nė­tus me­tus).

Nau­jo­jo­je Ta­ry­bo­je, be jau ge­rai ži­no­mų po­li­ti­kų, šmė­žuos ir nau­ji vei­dai. Vie­nas jų – iki šiol Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas ėjęs, ky­šį pa­ė­męs, bet ne­teis­tas (nes už jį kaž­kas lai­da­vo) bei gar­bę ir oru­mą iš­sau­go­jęs Gin­ta­ras Ba­gu­žis. Sa­vo an­ke­to­je po­li­ti­kas nu­ro­dė gi­męs Plun­gė­je, yra ve­dęs. Ki­tų biog­ra­fi­nių de­ta­lių ne­nu­ro­do. Po­li­ti­nio da­ri­nio „Vie­nin­ga Plun­gė“ at­sto­vas taip pat ne­at­sklei­dė sa­vo po­mė­gių (gal jų ir ne­tu­ri?)…
G. Ba­gu­žis me­ti­nė­je 2017 m. gy­ven­to­jų (šei­mos) tur­to de­kla­ra­ci­jo­je nu­ro­dė tu­rin­tis 141 tūkst. Eur tur­to bei 3476 Eur gry­nų­jų. Tais me­tais po­li­ti­kas tei­gia ga­vęs 11 467,53 Eur ap­mo­kes­ti­na­mų­jų ir ne­ap­mo­kes­ti­na­mų­jų pa­ja­mų, o vals­ty­bei „at­sei­kė­jo“ 289 Eur pa­ja­mų mo­kes­čio…
Kar­tu su su­tuok­ti­ne Lin­gai­le, dir­ban­čia Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jo­je, yra VšĮ „At­ei­ties kon­tū­rai“ da­li­nin­kai. De­kla­ra­ci­ją pa­tei­kęs po­li­ti­kas taip pat nu­ro­dė, kad 2014 m. ga­vo 10 tūkst. Eur pa­sko­lą, ku­rios grą­ži­ni­mo ter­mi­nas bai­gia­si šie­met.
Nie­kur ofi­cia­liai ne­dir­ban­ti Sei­mo na­rio Gab­rie­liaus Land­sber­gio vi­suo­me­ni­nė kon­sul­tan­tė As­ta Bei­er­le Ei­gir­die­nė yra ki­lu­si iš Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Gi­rė­nų kai­mo. Sa­vo pa­teik­to­je biog­ra­fi­jo­je po­li­ti­kė nu­ro­do dir­bu­si teis­mo sek­re­to­re, teis­mo ant­sto­le bei da­lį gy­ve­ni­mo pra­lei­du­si Vo­kie­ti­jo­je, kur bai­gė En­ne­pe-Ruhr Wit­ten ko­le­gi­ją, įgi­jo pra­mo­nės va­dy­bi­nin­ko spe­cia­ly­bę. Do­mi­si po­li­ti­ka, me­nu, lais­va­lai­kiu ak­ty­viai spor­tuo­ja, mėgs­ta gam­tą, ke­liau­ti.
Tė­vy­nės są­jun­gai-Lie­tu­vos krikš­čio­nims de­mok­ra­tams pri­klau­san­ti Ta­ry­bos na­rė – vie­na iš tur­tin­giau­sių bū­si­mos val­džios at­sto­vų: jos 2017 m. pri­va­lo­mas re­gist­ruo­ti tur­tas ver­ti­na­mas 248 tūkst. Eur, o gry­no­sios lė­šos su­da­ro 5500 Eur. A. Bei­er­le Ei­gir­die­nė yra ga­vu­si 15 460 Eur pa­sko­lą.
Įdo­mu tai, kad bū­da­ma vi­suo­me­ni­ne kon­sul­tan­te, po­li­ti­kė ga­vo 21 651,16 Eur ap­mo­kes­ti­na­mų­jų ir ne­ap­mo­kes­ti­na­mų­jų pa­ja­mų, o vals­ty­bei pa­ja­mų mo­kes­čio su­mo­kė­jo… 0 Eur.
Po­li­ti­kė taip pat nu­ro­do, kad 2016 m. su­tei­kė 26 500 Eur pa­sko­lą už­sie­nio fi­zi­niam ir ju­ri­di­niam as­me­niui, tą pa­čią die­ną ly­giai to­kią pat su­mą ga­vo iš fi­zi­nio as­mens. 2018 m. Ta­ry­bos na­rė su­tei­kė 800 Eur ver­tės do­va­ną fi­zi­niams as­me­nims bei už 7000 Eur iš už­sie­nio fi­zi­nio ir ju­ri­di­nio as­mens įsi­gi­jo daik­tą, ku­rio duo­me­nis skelb­ti drau­džia įsta­ty­mai.
Tris už­sie­nio kal­bas mo­kan­ti Se­na­mies­čio mo­kyk­los mo­ky­to­ja, bu­vu­si kan­di­da­tė į me­rus Vi­da Bon­daus­kie­nė yra gi­mu­si Plun­gė­je. Nau­jai iš­kep­ta Ta­ry­bos na­rė yra bai­gu­si du aukš­tuo­sius ir įgi­ju­si bib­lio­te­ki­nin­ko/bib­liog­ra­fo bei is­to­ri­jos ir po­li­to­lo­gi­jos mo­ky­to­jo spe­cia­ly­bes. V. Bon­daus­kie­nei pa­tin­ka is­to­ri­nės ir fi­lo­so­fi­nės kny­gos, pro­tų mū­šiai, pa­žin­ti­nės ke­lio­nės, mez­gi­mas.
Po­li­ti­kė 2017 m. su su­tuok­ti­niu val­dė 60 tūkst. Eur pri­va­lo­mą re­gist­ruo­ti tur­tą, tu­rė­jo 9143 Eur gry­nų­jų. Pe­da­go­gė tais me­tais už­dir­bo 22 120,05 Eur, vals­ty­bei su­mo­kė­jo 1740 Eur pa­ja­mų mo­kes­čio.
Nau­jo­sios Ta­ry­bos na­rės su­tuok­ti­nis Va­le­ri­jo­nas dir­ba UAB „Plun­gės ko­o­pe­ra­ti­nė pre­ky­ba“. V. Bon­daus­kie­nė taip pat nu­ro­do, kad ga­li kil­ti in­te­re­sų kon­flik­tas dėl to, kad dirb­da­ma mo­kyk­lo­je mo­ky­to­ja, ji taip pat yra ir LMŠMPS Plun­gės su­si­vie­ni­ji­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja bei dar­bo­vie­tės pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kė.

Taip pat Plun­gė­je gi­męs Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos Plun­gės sky­riaus pir­mi­nin­kas Man­tas Čes­naus­kas bus nau­jo­kas Ta­ry­bo­je. Ta­čiau pa­tir­ties jam ne­tu­rė­tų trūk­ti, nes iki šiol jis bu­vo me­ro pa­ta­rė­jas, tad po­li­ti­nė vir­tu­vė Man­tui ge­rai ži­no­ma.
Be­si­ku­rian­čios aso­cia­ci­jos „Plun­gės ini­cia­ty­vi­nė gru­pė“ bū­si­ma­sis na­rys yra su­si­ža­dė­jęs ir jau de­vy­ne­rius me­tus yra kar­tu su Rū­ta, dir­ban­čia UAB „LHM Step“. Yra teis­tas dėl ava­ri­jos. Lais­va­lai­kiu Ta­ry­bos na­rys mėgs­ta skai­ty­ti kny­gas (la­biau­siai do­mi­na biog­ra­fi­jos), klau­sy­tis mu­zi­kos, žiū­rė­ti se­ria­lus, ste­bė­ti Kau­no „Žal­gi­rio“ ir Lie­tu­vos vy­rų krep­ši­nio rink­ti­nės var­žy­bas, lan­ky­tis spor­to klu­be.
Jau­nas po­li­ti­kas nė­ra tur­tin­gas – pri­va­lo­mas re­gist­ruo­ti tur­tas ver­tas 2000 Eur. 2017 m. me­ro pa­ta­rė­jas už­dir­bo 15 243,06 Eur, vals­ty­bei at­sei­kė­jo 2 286 pa­ja­mų mo­kes­čio.
M. Čes­nau­sas taip pat yra Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vie­tos veik­los gru­pės val­dy­mo na­rys.
Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bo­je nuo 2011 me­tų da­ly­vau­jan­tis „Vie­nin­gos Plun­gės“ at­sto­vas Rai­mon­das Do­vil­tis yra gi­męs Bai­so­ga­lo­je, Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne. Gy­dy­to­jo spe­cia­ly­bę tu­rin­ti po­li­ti­kas nu­ro­do ak­ty­viai da­ly­vau­jan­tis Var­ka­lių ben­druo­me­nės veik­lo­je, dai­nuo­ja Kul­tū­ros cen­tro ka­me­ri­nia­me cho­re, yra įvai­rių gy­dy­to­jų moks­li­nių drau­gi­jų ir aso­cia­ci­jų na­rys. R. Do­vil­čiui pa­tin­ka spor­tas, gam­ta, tu­riz­mas, dai­na­vi­mas.
Me­di­ko šei­mos 2017 m. tur­to de­kla­ra­ci­jo­je nu­ro­do­ma, kad tu­ri 51 654 Eur pri­va­lo­mą re­gist­ruo­ti tur­tą, 65 300 Eur gry­nų­jų lė­šų, 2900 Eur ver­tės ver­ty­bi­nių po­pie­rių, me­no kū­ri­nių, ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių.
2017 m. po­li­ti­kas už­dir­bo 49 708,83 Eur, vals­ty­bei su­mo­kė­jo 4502 Eur pa­ja­mų mo­kes­čio.
Dar vie­nas nau­jas vei­das Ta­ry­bo­je – Prū­sa­liuo­se gi­męs Ri­mas Du­žins­kas – sa­vo biog­ra­fi­jos at­skleis­ti taip pat ne­pa­no­ro. Nau­jai iš­kep­tas po­li­ti­kas tik nu­ro­do, kad pri­klau­so „Vie­nin­gai Plun­gei“, mėgs­ta li­te­ra­tū­rą, krep­ši­nį, so­di­nin­kys­tę.
R. Du­žins­kas de­kla­ra­vo 2017 m. su su­tuok­ti­ne val­dęs 74 700 Eur pri­va­lo­mą re­gist­ruo­ti tur­tą, tu­rė­jo 13 440 Eur gry­nai­siais.
Už­tat mi­nė­tais me­tais ge­rai už­dir­bo – net 65 004,25 Eur (ap­mo­kes­ti­na­mų­jų ir ne­ap­mo­kes­ti­na­mų­jų pa­ja­mų su­ma), taip pat ga­vo 3249 Eur iš in­di­vi­du­a­lios veik­los, su­mo­kė­jo 3014 Eur pa­ja­mų mo­kes­čio. Taip pat R. Du­žins­kas de­kla­ra­vo ne in­di­vi­du­a­lios veik­los tur­to par­da­vi­mo ar ki­to­kio per­lei­di­mo nuo­sa­vy­bėn pa­ja­mų su­mą – 45 tūkst. Eur. Tur­to įsi­gi­ji­mo kai­na ir su jos par­da­vi­mu (ki­to­kiu per­lei­di­mu nuo­sa­vy­bėn) su­si­ju­sių pri­va­lo­mų mo­kė­ji­mų su­ma – 44 286,25 Eur.
Nau­ja­sis Ta­ry­bos na­rys nu­ro­dė, kad ga­li kil­ti in­te­re­sų kon­flik­tas dėl UAB „Kau­no sau­lė­te­kis“ (po­li­ti­ko dar­bo­vie­tė) ir UAB „Nor­fos maž­me­na“ (su­tuok­ti­nės dar­bo­vie­tė).
Vie­nas iš Ta­ry­bos sen­bu­vių, „Vie­nin­gos Plun­gės“ vei­das Ro­ber­tas En­dri­kas ir­gi ki­lęs iš Plun­gės ra­jo­no – Plun­kė­nų kai­mo. Kaip ir dau­ge­lis ki­tų ra­jo­no po­li­ti­kų, biog­ra­fi­jos fak­tų Ro­ber­tas at­skleis­ti ne­pa­no­ro. Nu­ro­dė tik, kad do­mi­si spor­tu, pa­tin­ka miš­ki­nin­kys­tė ir dar­ži­nin­kys­tė. Dir­ba jau tik vie­no­je dar­bo­vie­tė­je (anks­čiau nu­ro­dy­da­vo dir­ban­tis tri­jo­se). Be­je, pa­pra­šy­tas dar ką nors apie sa­ve pa­ra­šy­ti, spir­gan­čiu po­li­ti­ku va­di­na­mas „Vie­nin­gos Plun­gės“ at­sto­vas pa­žy­mė­jo: „Vie­šu­mas – de­mok­ra­ti­jos va­liu­ta“. Gal tai su­si­ję su po­li­ti­ko nuo­la­ti­niu ko­men­ta­rų ra­šy­mu ir tro­li­ni­mu so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se?
Ta­ry­bos na­rys taip pat nė­ra iš „bied­nų­jų“: jo šei­mos tur­to de­kla­ra­ci­jo­je nu­ro­dy­ta, kad 2017 m. val­dė 135 250 Eur tur­tą, tu­rė­jo 7000 Eur gry­nų­jų. R. En­dri­kas ne­ma­žai ga­vo ir pa­ja­mų – 32 178,02 Eur, o už par­duo­tą tur­tą dar pa­pil­do­mai – 1368,06 Eur. Vals­ty­bei su­mo­kė­jo 4180 Eur.
Po­li­ti­kas nu­ro­dė, kad ga­li­mi in­te­re­sų kon­flik­tai dėl UAB „Plun­gės ko­o­pe­ra­ti­nė pre­ky­ba“, „Plun­gės pre­ky­ba“, „Vi­čiū­nai ir part­ne­riai“, „Bal­tic fo­od part­ners“, „Plun­gės duo­na“…
Prie tur­tin­gų­jų po­li­ti­kų ga­li­ma pri­skir­ti Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos na­rį, ūki­nin­ką Ma­ri­jų Kak­tį. Puo­kės kai­me, Bars­ty­čių sen., Skuo­do ra­jo­ne, gi­męs ūki­nin­kas sa­vo biog­ra­fi­jos taip pat ne­at­sklei­džia. Pa­žy­mė­jo, kad ve­dęs, tu­ri 4 vai­kus, 1995 m. teis­tas (už na­mi­nės deg­ti­nės ga­be­ni­mą). Po­li­ti­kui pa­tin­ka spor­tas, ke­lio­nės ir… pir­ti­nin­ko dar­bas.
M. Kak­tys de­kla­ra­vo, kad 2017 m. jo šei­ma tu­rė­jo 144 885 Eur tur­to, ver­ty­bi­nių po­pie­rių, me­no kū­ri­nių, ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių už 39 130 Eur bei 7000 Eur gry­nų­jų.
Gau­ta pa­sko­lų net 255 tūkst. Eur.
De­kla­ruo­ta M. Kak­čio ap­mo­kes­ti­na­mų­jų ir ne­ap­mo­kes­ti­na­mų­jų pa­ja­mų su­ma 2017 me­tais bu­vo 340 181,58 Eur, in­di­vi­du­a­lios veik­los pa­ja­mų su­ma – 305 260,3 Eur, vals­ty­bei su­mo­kė­ta 2791 Eur.
Ūki­nin­kas yra ŽŪK „Pie­nas Lt“, Že­mai­ti­jos vals­tie­čių kre­di­to uni­jos na­rys, Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas, LŪS Plun­gės sky­riaus pir­mi­nin­kas, ŽŪK „Ag­ro­lan­ka“ di­rek­to­rius.
M. Kak­tys nu­ro­do, jog yra pa­ė­męs pa­sko­lų iš Že­mai­ti­jos vals­tie­čių kre­di­to uni­jos ir AB Šiau­lių ban­ko.
Li­be­ra­lų są­jū­džiui pri­klau­san­tis Čes­lo­vas Ker­paus­kas po­li­ti­ko­je ir­gi nė­ra nau­jo­kas. Po­li­ti­kas, iki šiol dir­bęs Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju, biog­ra­fi­jos fak­tų at­skleis­ti taip pat ne­lin­kęs. Ap­si­ri­bo­jo tik „sau­sa“ in­for­ma­ci­ja: gi­mė Plun­gė­je, yra Lie­tu­vos me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos na­rys, mėgs­ta ke­lio­nes, kny­gas ir, ži­no­ma, me­džiok­lę.
Po­li­ti­ko šei­mos tur­to de­kla­ra­ci­ja taip pat nėra ­ypa­tin­ga: pri­va­lo­mo re­gist­ruo­ti tur­to tu­ri už 20 130 Eur, gry­nų­jų lė­šų ne­tu­ri, yra pa­ė­męs 8100 Eur pa­sko­lą.
2017 m. už­dir­bo 19 446,84 Eur, vals­ty­bei su­mo­kė­jo 2767 Eur.
Žmo­na Dai­va dir­ba Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je.
Ket­vir­tą kar­tą į Ta­ry­bą iš­ren­ka­mas li­be­ra­las Ai­das Kė­sas – vie­nas iš la­biau pa­ty­ru­sių po­li­ti­kų. Plun­gė­je gi­męs po­li­ti­kas ir­gi ne­pa­no­ro da­ly­tis biog­ra­fi­jos fak­tais – nu­ro­dė, kad pri­klau­so „Lions“ klu­bui, mėgs­ta fo­to­gra­fuo­ti, sli­di­nė­ti, va­ži­nė­ti dvi­ra­čiais ir vaikš­čio­ti (hi­king).
A. Kė­so šei­mos tur­tas įver­tin­tas 64 970 Eur, ver­ty­bi­niai po­pie­riai, me­no kū­ri­niai, ju­ve­ly­ri­niai dir­bi­niai – 5792 Eur, o gry­nų­jų 2017 m. po­li­ti­kas tu­rė­jo 30 000 Eur.
Mi­nė­tais me­tais po­li­ti­kas už­dir­bo 37 747,07 Eur, vals­ty­bei su­mo­kė­jo 5237 Eur.
Po­li­ti­kas nu­ro­do, jog yra UAB „Stra­te­gas“ ir „Plun­gės ži­nių“ ak­ci­nin­kas.

Bus daugiau.

„Plungės žinių“ inf.

Komentarai
Kiti straipsniai