Sekmadienis, 2019 m. spalio 20 d.

Įsi­utę su­gy­ven­ti­niai pri­kū­lė vieš­nią

Kar­tais į sve­čius ei­ti pa­vo­jin­ga. Tą ga­lė­tų pa­tvir­tin­ti rie­ta­viš­kių po­ros Edi­tos Sto­ny­tės (gim. 1992 m.) ir Oli­vi­jus Ru­le­vi­čiaus (gim. 1989 m.) na­muo­se ap­si­lan­kiu­si N. B. – mo­te­ris ga­vo į vei­dą, į ran­ką, bu­vo tam­po­ma už plau­kų ir stum­do­ma, o ne­iš­lai­kiu­si pu­siau­svy­ros griu­vo vei­du į stal­čių ir į grin­dis. Abu smur­tau­to­jus ko­vo 21 die­ną Plun­gės apy­lin­kės teis­mas nu­bau­dė lais­vės ap­ri­bo­ji­mo baus­mė­mis.

Kon­flik­tas E. Sto­ny­tės ir O. Ru­le­vi­čiaus na­muo­se įsi­plies­kė šių me­tų sau­sio 18 die­ną, apie pu­sę tri­jų. Su­gy­ven­ti­niams ne­pa­ti­ko at­ėju­si vieš­nia N. B., tai nu­ta­rė ją šiek tiek „pa­auk­lė­ti“ ir iš­mes­ti pro du­ris.
Vė­liau tei­sė­sau­gi­nin­kai nu­sta­tė, jog veik­da­mi ben­dri­nin­kų gru­pė­je, sa­vo na­mų vir­tu­vė­je ir ko­ri­do­riu­je žo­di­nio kon­flik­to su N.B. me­tu smur­tau­da­mi su­gy­ven­ti­niai ne­žy­miai su­trik­dė mo­ters svei­ka­tą. Tai – ne­sun­kus ty­či­nis nu­si­kal­ti­mas. Dėl to abu bu­vo pa­trauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn pa­gal BK 140 str. 1 da­lį.
Iš pra­džių E. Sto­ny­tė ty­čia tren­kė ran­ka N. B. į vei­dą, ta­da su­grie­bė mo­te­rį už ran­kos ir tem­pė ją lauk iš bu­to. Ta­da pri­si­jun­gė ir O. Ru­le­vi­čius – jis stū­mė N. B. iš nu­ga­ros. Nuo to­kio su­gy­ven­ti­nių stum­dy­mo ir tam­py­mo ko­ri­do­riu­je mo­te­ris par­kri­to ir vei­du at­si­tren­kė į grin­dis.
Ne­ga­na to, at­si­sto­ju­sią vieš­nią O. Ru­le­vi­čius dar kar­tą ty­čia pa­stū­mė, dėl ko nu­ken­tė­ju­sio­ji žan­di­kau­liu at­si­tren­kė į ten bu­vu­sios spin­te­lės stal­čių ir ta­da vėl nu­kri­to ant grin­dų.
Kai N. B. dar kar­tą at­si­sto­jo, pri­šo­ko E. Sto­ny­tė – puo­lė tam­py­ti mo­te­rį už plau­kų ir pa­čiup­tu daik­tu su­da­vė smū­gį ne­lai­mė­lei į kai­ri­ą­ją ran­ką.
Po to­kių su­gy­ven­ti­nių ben­drų veiks­mų nu­ken­tė­ju­sia­jai bu­vo pa­da­ry­tas ne­žy­mus svei­ka­tos su­trik­dy­mas: odos nu­broz­di­ni­mas ir krau­jos­ru­vos vei­do sri­ty­je bei ran­ko­je (kak­to­je, kai­rio­jo skruos­to ir apa­ti­nio žan­di­kau­lio sri­ty­je, taip pat kai­ria­me žas­te ir dil­by­je).
Abu kal­ti­na­mie­ji pri­si­pa­ži­no pa­da­rę nu­si­kals­ta­mą vei­ką ir gai­lė­jo­si. E. Sto­ny­tė sa­kė po kon­flik­to su­si­ti­ku­si su N. B., at­si­pra­šė jos ir su­si­tai­kė.
Bau­džia­mo­ji by­la bu­vo iš­nag­ri­nė­ta ra­šy­ti­nio pro­ce­so tvar­ka, smur­tau­to­jams baus­mės pa­skir­tos teis­mo bau­džia­muo­ju įsa­ky­mu. Tai, kad su­gy­ven­ti­niai pri­si­pa­ži­no ir gai­lė­jo­si, lai­ky­ta at­sa­ko­my­bę leng­vi­nan­čia, o tai, kad nu­si­kal­ti­mą pa­da­rė ben­dri­nin­kų gru­pė­je, – sun­ki­nan­čia ap­lin­ky­be.
Kal­ti­na­mo­ji E. Sto­ny­tė dir­ba vie­no­je įmo­nė­je dar­bi­nin­ke, anks­čiau ne­teis­ta. O. Ru­le­vi­čius dar­buo­ja­si pa­gal in­di­vi­du­a­lią veik­lą, taip pat kol kas ne­teis­tas, ta­čiau vie­na bau­džia­mo­ji by­la dėl ly­ti­nės aist­ros ten­ki­ni­mo pa­žei­džiant ne­pil­na­me­čio as­mens sek­su­a­li­nio ap­si­spren­di­mo lais­vę ir ne­lie­čia­mu­mą, kur jis tei­sia­mas su ki­tu as­me­niu už­da­ruo­se po­sė­džiuo­se, yra nag­ri­nė­ji­ma. Taip pat O. Ru­le­vi­čius me­tų bė­gy­je pen­kis kar­tus baus­tas ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka.
Teis­mas E. Sto­ny­tei sky­rė lais­vės ap­ri­bo­ji­mo baus­mę 4 mė­ne­siams (jau su­ma­ži­nus treč­da­liu) ir įpa­rei­go­jo tęs­ti dar­bą to­kį pa­tį lai­ko­tar­pį. O. Ru­le­vi­čiui skir­ta ana­lo­giš­ka baus­mė.
Nu­teis­tie­ji tu­ri tei­sę per ke­tu­rio­li­ka die­nų pa­duo­ti pra­šy­mą su­reng­ti by­los nag­ri­nė­ji­mą teis­me. Ki­tu at­ve­ju bau­džia­ma­sis įsa­ky­mas įsi­tei­sės ir bus ne­skun­džia­mas.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai