Sekmadienis, 2019 m. spalio 20 d.

Iš­ty­rė 28 šu­li­nių van­de­nį: 4 ras­tas pa­di­dė­jęs nit­ra­tų kie­kis

Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (NVSC) Tel­šių de­par­ta­men­to Plun­gės sky­rius 2018 m. suor­ga­ni­za­vo 28 šach­ti­nių šu­li­nių, ku­rių van­de­nį mais­tui nau­do­ja nėš­čio­sios ar kū­di­kiai iki 6 mė­ne­sių am­žiaus, van­dens ty­ri­mus.

4 šach­ti­nių šu­li­nių van­duo pa­gal tir­tus che­mi­nius ro­dik­lius ne­ati­ti­ko Lie­tu­vos hi­gie­nos nor­mo­je nu­sta­ty­tų rei­ka­la­vi­mų ge­ria­mam van­de­niui (nit­ra­tai – 50 mg/l, nit­ri­tai – 0,5 mg/l). Vi­sų šu­li­nių van­de­ny­je nu­sta­ty­tas pa­di­dė­jęs nit­ra­tų kie­kis (di­džiau­sia kon­cen­tra­ci­ja – 85 mg/l).
Šu­li­niai, ku­rių van­dens ty­ri­mai pa­gal tir­tus che­mi­nius ro­dik­lius ne­ati­ti­ko nu­sta­ty­tų rei­ka­la­vi­mų ge­ria­ma­jam van­de­niui, yra Už­bra­du­mės k., Že­mai­čių Kal­va­ri­jos sen.; Prū­sa­lių k., Nau­so­džio sen.; Ken­tų k., Pla­te­lių sen.; ir Pa­ke­rų k., Bab­run­go sen.
Vi­si šach­ti­nių šu­li­nių van­dens var­to­to­jai in­for­muo­ti apie van­dens ty­ri­mų re­zul­ta­tus, apie ga­li­mą pa­vo­jų svei­ka­tai bei sau­gaus van­dens ruo­ši­mo bū­dus. Taip pat in­for­ma­ci­ja per­duo­ta as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­goms, iš ku­rių gau­ti pra­ne­ši­mai apie nėš­či­ą­sias ir kū­di­kius iki 6 mėn. am­žiaus, mais­tui nau­do­jančius šu­li­nio van­de­nį.
NVSC Tel­šių de­par­ta­men­to Plun­gės sky­riaus duo­me­ni­mis, 2018 m. Plun­gės ra­jo­ne ne­bu­vo nu­sta­ty­ta ap­si­nuo­di­ji­mų nit­ri­tais ir nit­ra­tais at­ve­jų.

Pa­reng­ta pa­gal NVSC Tel­šių de­par­ta­men­to inf.

Komentarai
Kiti straipsniai