Sekmadienis, 2019 m. spalio 20 d.

Auk­so dir­bi­nių Plun­gė­je pri­sig­ro­bęs Lat­vi­jos pi­lie­tis sė­do už gro­tų

Kiek dau­giau nei tre­ji me­tai pa­tai­sos na­muo­se ir 70-ies tūks­tan­čių eu­rų ieš­ki­nys – to­kį ver­dik­tą Plun­gės apy­lin­kės teis­me ko­vo 28 die­ną iš­gir­do Lat­vi­jos pi­lie­tis Ro­mans Sto­lars (gim. 1986 m.) iš Lie­po­jos mies­to. Mi­nė­tas vy­ras 2014-ųjų ru­de­nį, pa­nau­do­jęs gin­klą, iš Plun­gė­je esan­čios ju­ve­ly­ri­kos par­duo­tu­vės „Her­mis“ iš­ne­šė dau­giau nei 1,3 kg auk­so dir­bi­nių.

Šis mū­sų mies­te įvyk­dy­tas stam­baus mas­to api­plė­ši­mas bu­vo iš­aiš­kin­tas tik po ket­ve­rių me­tų, kai 2018 me­tais R. Sto­lars įsi­vė­lė į muš­ty­nes Suo­mi­jo­je, ten pa­kliu­vo į po­li­ci­ją ir pa­gal DNR pėd­sa­kus bu­vo at­pa­žin­tas kaip Lie­tu­vo­je ieš­ko­mas as­muo.
Plun­gė­je R. Sto­lars „pra­si­su­ko“ 2014 m. spa­lio 9 die­ną, apie 9 va­lan­dą, kai įė­jo į ką tik at­si­da­riu­sią UAB „Her­mis“ par­duo­tu­vę Tel­šių gat­vė­je. Pa­pra­šęs par­da­vė­jos E. P. pa­ro­dy­ti vit­ri­no­je bu­vu­sią auk­si­nę gran­di­nė­lę, jis nu­krei­pė į pri­ėju­sią dar­buo­to­ją gin­klą, pa­gra­si­no, kad nu­šaus ir kad ji ne­be­pa­ma­tys šei­mos, lie­pė iš vit­ri­nų su­dė­ti jam auk­si­nius dir­bi­nius. Barz­do­tas, su aki­niais ir pirš­ti­nė­mis, ke­pu­rę su sna­pe­liu už­si­dė­jęs vy­ras par­da­vė­jai įva­rė ne­ma­žai bai­mės, tad ji da­rė ką lie­pia­ma. Ta­da plė­ši­kas su bran­ge­ny­bė­mis pa­si­ša­li­no.
Kai po ket­ve­rių me­tų bu­vo su­ras­tas Suo­mi­jo­je ir par­ga­ben­tas į Lie­tu­vą, jis bu­vo ap­kal­tin­tas tuo, jog pa­gro­bė di­de­lės ver­tės sve­ti­mą tur­tą, pa­nau­do­da­mas gin­klą (BK 180 str. 3 d.). Teis­mo jis lau­kė su­im­tas, į Plun­gės apy­lin­kės teis­mo sa­lę at­ly­dė­jo kon­vo­jaus pa­rei­gū­nai.
Da­ly­vau­jant ver­tė­jai, ko­vo 14 die­ną Plun­gės apy­lin­kės teis­me pra­si­dė­ju­si by­la bu­vo iš­nag­ri­nė­ta pa­grei­tin­tu bū­du, t. y. su­trum­pin­to pro­ce­so tvar­ka, nes kal­ti­na­ma­sis dėl vis­ko pri­si­pa­ži­no. Po dvie­jų sa­vai­čių pa­skelb­tas nuosp­ren­dis.
Nag­ri­nė­jant by­lą, pa­aiš­kė­jo, jog lat­vis pa­gro­bė 1361 g auk­so, t. y. 182 ju­ve­ly­ri­nius pa­puo­ša­lus (dau­giau­sia – apy­ran­kes). Ben­dra pa­da­ry­ta ža­la – 79 587 eu­rai. Tie­sa, da­lį pa­puo­ša­lų lat­vis iš­bars­tė, jie bu­vo su­ras­ti, tad nu­ken­tė­ju­sios įmo­nės di­rek­to­rius A. N. kal­ti­na­ma­jam pa­reiš­kė kiek ma­žes­nį ieš­ki­nį – pra­šė at­ly­gin­ti 70 132 eu­rus.
R. Sto­lars pa­pa­sa­ko­jo, jog vei­kė vie­nas, va­ži­nė­jo au­to­bu­sais. Po api­plė­ši­mo per­si­ren­gė, nu­si­sku­to barz­dą ir nie­kam ne­kris­da­mas į akis iš Plun­gės au­to­bu­sų sto­ties su lai­mi­kiu iš­va­žia­vo į Lie­po­ją. Iš Lat­vi­jos vy­ko į Vo­kie­ti­ją, kur Ber­ly­no lom­bar­duo­se vis­ką iš­par­da­vė už 23 tūkst. eu­rų. Pi­ni­gus pra­lo­šė ka­zi­no ir iš­vy­ko dirb­ti į Suo­mi­ją.
Anks­čiau Lie­tu­vo­je R. Sto­lars ne­teis­tas, ta­čiau Lat­vi­jo­je teis­tu­mą tu­rė­jo. Šei­mos su­kū­ręs ne­bu­vo.
Už di­de­lės ver­tės tur­to pa­gro­bi­mą pa­nau­do­jant šau­na­mą­jį gin­klą nu­ma­to­ma lais­vės at­ėmi­mo baus­mė nuo 2 iki 10 me­tų. Tai – sun­kus nu­si­kal­ti­mas. Plun­gės apy­lin­kės teis­mas Lat­vi­jos pi­lie­čiui sky­rė pen­ke­rių me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mę, ku­rią su­ma­ži­no treč­da­liu, tad li­ko 3 me­tai ir 4 mė­ne­siai. Tie­sa, į baus­mės lai­ką įskai­ty­tas jo su­ėmi­mo lai­kas nuo 2018 m. lie­pos 20 d. iki nuosp­ren­džio die­nos, tad aš­tuo­nis mė­ne­sius R. Sto­lars jau kaip ir „at­sė­dė­jo“.
Taip pat teis­mas pri­tei­sė at­ly­gin­ti nuos­to­lius: R. Sto­lars 70 132 eu­rų tu­rės at­ly­gin­ti už­da­ra­jai ak­ci­nei ben­dro­vei „Her­mis“, dar 1698 eu­rus – vals­ty­bei už jo eks­tra­di­ci­ją. As­mens kra­tos me­tu ras­ti pi­ni­gai – 127 eu­rai – bus per­duo­ti ci­vi­li­niam ieš­ko­vui UAB „Her­mis“ ieš­ki­nio da­lies pa­den­gi­mui.
Nuosp­ren­dis per 20 die­nų dar ga­li bū­ti ap­skųs­tas.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Latvijos pilietį R. Stolars į Plungės apylinkės teismą atlydėjo pareigūnai.

Komentarai
Kiti straipsniai