Sekmadienis, 2019 m. spalio 20 d.

Prem­je­ras pa­ža­dė­jo ras­ti lė­šų 1,5 km ge­le­žin­ke­lio at­ša­kai nu­ties­ti

Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį, ko­vo 22-ąją, Plun­gė­je vie­šė­jęs Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis do­mė­jo­si plun­giš­kių pro­ble­mo­mis ir ap­ta­rė jas kar­tu su Sa­vi­val­dy­bės va­do­vais bei šio ra­jo­no Pra­mo­ni­nin­kų są­jun­gos at­sto­vais.

Su­si­ti­ki­me Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis dė­ko­jo Mi­nist­rui Pir­mi­nin­kui už vi­zi­tą bei trum­pai ap­žvel­gė pra­mo­nės vys­ty­mą­si Plun­gės ra­jo­ne, iš­kė­lė di­džiau­sias pro­ble­mas.
Me­ras pa­brė­žė, kad Plun­gės mies­tas yra la­bai svar­bus bei stip­rus pra­mo­nės cen­tras, ir di­džio­ji da­lis įvai­rio­se mies­to įmo­nė­se pa­ga­min­tos pro­duk­ci­jos im­por­tuo­ja­ma į už­sie­nio ša­lis. Daug mais­to pro­duk­ci­jos ga­mi­na „Vi­čiū­nų“ įmo­nių gru­pė bei „Plun­gės šal­tis“. Be to, Plun­gė­je gar­sė­ja ir me­ta­lo ap­dir­bi­mo įmo­nė „Lit­nag­lis“, ku­rio­je ga­mi­na­mos vi­nys. Tai – vie­nin­te­lė to­kio po­bū­džio įmo­nė Bal­ti­jos ša­ly­se. Taip pat, pa­sak me­ro, la­bai su­ak­ty­vė­ju­si ir bal­dų ga­my­bos pra­mo­nė bei pla­čiai veik­lą plė­to­ja čiu­ži­nių spy­ruok­lių įmo­nė „Lit­spri­gas“.
Su­si­ti­ki­me su Mi­nist­ru Pir­mi­nin­ku S. Skver­ne­liu ir sa­vi­val­dy­bės va­do­vais ra­jo­no Pra­mo­ni­nin­kų są­jun­gos at­sto­vai iš­kė­lė svar­biau­sią jiems klau­si­mą – 1,5 km ge­le­žin­ke­lio at­ša­kos nu­tie­si­mą iki pra­mo­ni­nio ra­jo­no. „Nuo­lat di­dė­ja kro­vi­nių srau­tai. Kiek­vie­nais me­tais per­ve­ža­ma dau­giau kaip 300 tūkst. to­nų įvai­rių kro­vi­nių. Tad ge­le­žin­ke­lis la­bai pa­spar­tin­tų dar­bus“, – pa­brė­žė Plun­gės pra­mo­ni­nin­kų va­do­vas An­ta­nas Bo­ru­mas.
Su­si­ti­ki­mo me­tu jis taip pat pa­sa­ko­jo, kad prieš dau­ge­lį me­tų ties pa­grin­di­nė­mis Plun­gės pra­mo­nės įmo­nė­mis bu­vo iš­ar­dy­ta mi­nė­to­ji ge­le­žin­ke­lio at­ša­ka, ku­ri pra­mo­ni­nin­kams šiuo me­tu la­bai rei­ka­lin­ga. „Tos at­ša­kos pa­grin­dai yra, ją tie­siog rei­kė­tų at­kur­ti. Per­ve­ža­mų kro­vi­nių kie­kis kas­met di­dė­ja, ir po de­šim­ties me­tų jų bus ge­ro­kai dau­giau ne­gu da­bar. Tai mums la­bai ak­tu­a­lu. Su „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liais“ jau kal­ba­mės dve­jus me­tus, ta­čiau ap­čiuo­pia­mų re­zul­ta­tų kol kas nė­ra“, – apie pra­mo­ni­nin­kų pro­ble­mą pa­sa­ko­jo A. Bo­ru­mas ir pri­dū­rė, kad iš Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko ti­ki­si re­a­lios pa­gal­bos, jog šis rei­ka­las pa­ju­dė­tų į prie­kį.
Vy­riau­sy­bės va­do­vas, iš­klau­sęs Pra­mo­nin­kų są­jun­gos va­do­vo iš­sa­ky­tą pro­ble­mą dėl iš­ar­dy­tos ge­le­žin­ke­lio at­ša­kos, pa­ža­dė­jo ras­ti ir spren­di­mą, ir ge­le­žin­ke­lio at­ša­kos tie­si­mo fi­nan­sa­vi­mą. „Svar­biau­sia, kad pra­mo­nė aug­tų, vyk­tų plėt­ra“, – pa­brė­žė S. Skver­ne­lis.
Su­si­ti­ki­mo me­tu me­ras A. Kli­šo­nis iš­kė­lė ir ki­tą ak­tu­a­lų klau­si­mą – dėl Plun­gės mies­to au­to­bu­sų ir ge­le­žin­ke­lio sto­čių su­jun­gi­mo. Tam pri­ta­ria ir Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja, su ku­ria Sa­vi­val­dy­bė yra pa­si­ra­šiu­si su­tar­tį. „Su­jun­giant šias sto­tis, rei­kė­tų įreng­ti ben­drą lau­ki­mo sa­lę, ben­drą ka­są. Ta­čiau di­džiau­sia pro­ble­mas iš­ky­la dėl ap­lin­kos in­fra­struk­tū­ros su­tvar­ky­mo, nes rei­kė­tų per­for­muo­ti skly­pą. O tam pri­reik­tų ne­ma­žų iš­lai­dų“, – pa­brė­žė me­ras ir pri­dū­rė, kad 2019 m. Ke­lių di­rek­ci­ja tu­rė­tų skelb­ti kon­kur­są Sto­ties gat­vės bei ap­lin­ki­nių erd­vių pro­jek­ta­vi­mo dar­bams, o iki 2020-ųjų gat­vė su jo­je esan­čiais pri­klau­si­niais bū­tų su­tvar­ky­ta. Sa­vi­val­dy­bė pri­si­dė­tų kiek tik įma­no­ma“, – sa­kė me­ras ir pri­dū­rė, kad „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ yra už, bet su­si­du­ria­ma su la­bai di­de­liais biu­rok­ra­ti­niais sun­ku­mais.
Prem­je­ras Plun­gės au­to­bu­sų ir ge­le­žin­ke­lių sto­čių su­jun­gi­mo pro­ble­mos spren­di­mui skir­ti lė­šų ne­ža­dė­jo, ta­čiau sa­kė pa­kal­bė­si­ąs tuo klau­si­mu.
Su­si­ti­ki­me su prem­je­ru S. Skver­ne­liu taip pat bu­vo ap­tar­ti Ku­ni­gaikš­čio My­ko­lo Ogins­kio dva­ro žir­gy­no pa­sta­to su­tvar­ky­mo bei pės­čių­jų-dvi­ra­čių ta­ko ruo­že Truikiai–Babrungėnai įren­gi­mo klau­si­mai.
Me­ras mi­nė­jo, kad įren­gus 25 km il­gio dvi­ra­čių ta­kų ruo­žą, bū­tų pri­trauk­tas ne­ma­žas tu­ris­tų srau­tas į Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko ob­jek­tus, ypač į Šal­to­jo ka­ro mu­zie­jų, ku­ris yra lan­ko­miau­sia vie­ta Lie­tu­vo­je po Auš­ros var­tų Vil­niu­je. Be to, kaip sa­kė me­ras, Ku­ni­gaikš­čio My­ko­lo Ogins­kio rū­mai Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šo­mis bei su Sa­vi­val­dy­bės pri­si­dė­ji­mu jau be­veik su­re­mon­tuo­ti, ta­čiau žir­gy­no pa­sta­to tvar­ky­mas pra­si­dės tik šie­met. Šis pa­sta­tas yra di­de­lės ar­chi­tek­tū­ri­nės ver­tės, tad re­mon­tas su­de­rin­tas su Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tu. Žir­gy­no cen­tri­nės da­lies re­mon­to kai­na – 912 tūkst. eu­rų, Sa­vi­val­dy­bė iš sa­vo biu­dže­to pri­si­dės 400 tūks­tan­čių eu­rų.
Plun­gės va­do­vas mi­nė­jo, kad iš Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos jau ga­vo 116 tūkst. eu­rų, ta­čiau ki­tas fi­nan­sa­vi­mas dar nė­ra nu­ma­ty­tas. O Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas la­bai ri­bo­tas, tad bū­ti­na ras­ti lė­šų šio svar­baus pa­sta­to re­mon­tui. A. Kli­šo­nis taip pat pri­dū­rė, kad mi­nė­tas pa­sta­tas yra Sa­vi­val­dy­bės ob­jek­tas, o ne Vals­ty­bės, tad ir re­mon­to fi­nan­sa­vi­mas nu­stu­mia­mas į an­trą pla­ną.
Iš­sa­kę svar­biau­sias Plun­gės mies­to pro­ble­mas, Sa­vi­val­dy­bės va­do­vai ir Pra­mo­ni­nin­kų at­sto­vai ti­ki­si, kad Prem­je­ras pa­dės iš­si­spręs­ti dau­gu­mą klau­si­mų, ir nu­ma­ty­ti dar­bai pa­si­stū­mės į prie­kį.

Plungės rajono savivaldybės inf.

Nuotraukoje: Premjeras S. Skvernelis (viduryje) domėjosi plungiškių problemomis.

Komentarai
Kiti straipsniai