Sekmadienis, 2019 m. spalio 20 d.

LIONS klu­bo pa­ra­mos kon­cer­te žiū­ro­vų lau­kia staig­me­nos

Kaip ir kas­met, at­ėjus pa­va­sa­riui, LIONS klu­bo vy­rai kvie­čia į kas­me­ti­nį tra­di­ci­nį lab­da­rin­gos pa­ra­mos kon­cer­tą. Šia­me kon­cer­te, kaip sa­kė klu­bo pre­zi­den­tas Sva­jū­nas Sun­gai­la, žiū­ro­vų lau­kia staig­me­nos, ne­ti­kė­tu­mai, įvai­rūs šou ele­men­tai, su­teik­sian­tys ne­iš­dil­do­mų įspū­džių ir ma­lo­nių aki­mir­kų.

Lab­da­rin­gas pa­ra­mos LIONS klu­bo kon­cer­tas šie­met vyks ba­lan­džio 13-ąją. Jo te­ma – „Na­cio­na­li­nė eks­pe­di­ci­ja po Lie­tu­vą“. Jau ke­tu­rio­lik­tą­jį kar­tą klu­bo vy­rai ste­bins plun­giš­kius ir mies­to sve­čius vai­di­ni­mais, dai­no­mis bei šo­kiais. O kon­cer­to me­tu su­rink­tos lė­šos bus pa­nau­do­tos kil­niam tiks­lui – rem­ti vai­kus, tu­rin­čius ne­ga­lią, ar­ba skir­ti jas la­bai sun­kiai be­si­ver­čian­čioms šei­moms.
Kaip sa­kė LIONS klu­bo pre­zi­den­tas, su­rink­tų lė­šų pa­skirs­ty­mas – la­bai at­sa­kin­gas mo­men­tas. „Tiks­lin­gas pi­ni­gų pa­skirs­ty­mas – la­bai svar­bus ir at­sa­kin­gas dar­bas. Mū­sų pri­ori­te­tas – rem­ti sun­kiai ser­gan­čius vai­kus bei pa­dė­ti tuos vai­kus au­gi­nan­čioms šei­moms įsi­gy­ti rei­ka­lin­gų me­di­ci­ni­nių prie­mo­nių, įren­gi­nių, kad nors šiek tiek pa­leng­vin­tu­me jų kas­die­ny­bę. Ar­ba nu­ma­to­me skir­ti lė­šų la­bai sun­kiai be­si­ver­čian­čioms šei­moms, ku­rioms to­kia pa­gal­ba rei­ka­lin­ga. Pi­ni­gų jiems į ran­kas ne­duo­da­me, pa­de­da­me įsi­gy­ti rei­ka­lin­giau­sių bui­ty­je nau­do­ja­mų daik­tų. Pir­miau­sia nu­va­žiuo­ja­me pas sun­kiai be­si­ver­čian­čius žmo­nes į na­mus ir pa­si­žiū­ri­me, ko la­biau­siai rei­kia. Re­mia­me la­bai tiks­lin­gai ir at­sa­kin­gai“, – apie kon­cer­to me­tu su­rink­tų lė­šų skirs­ty­mą kal­bė­jo S. Sun­gai­la ir pri­dū­rė, kad pi­ni­gų tik­rai ne­bus duo­da­ma ge­res­niam te­le­vi­zo­riui nu­si­pirk­ti.
Kaip pa­sa­ko­jo pre­zi­den­tas, sun­kiau­sia yra iš su­da­ry­to są­ra­šo ką nors iš­brauk­ti ir įra­šy­ti ki­tą as­me­nį, ku­riam pa­ra­ma dar la­biau rei­ka­lin­ga. Ži­no­ma, tal­ki­na ir gy­dy­to­jai, ir so­cia­li­niai dar­buo­to­jai, vi­si kar­tu ir nu­spren­džia­me, kam pa­gal­ba rei­ka­lin­giau­sia. „Pa­ra­ma ga­li bū­ti la­bai įvai­ri. Pa­vyz­džiui, ne­se­niai sun­kiai ser­gan­tis vai­kas pa­no­ro nu­va­žiuo­ti į zo­o­lo­gi­jos so­dą. Mes iš­pil­dė­me, ga­li­ma sa­ky­ti, jo pas­ku­ti­nį no­rą. Nu­ve­žė­me, vai­kas šyp­so­jo­si… O po ge­ros sa­vai­tės jo ne­li­ko“, – pa­sa­ko­jo pre­zi­den­tas ir pri­dū­rė, kad svar­biau­sia pa­ra­ma yra, kai vai­kui su­tei­kia­ma vil­tis ir ti­kė­ji­mas.
„Šis lab­da­ros kon­cer­tas la­bai rei­ka­lin­gas ne tik dėl to, kad su­rink­tu­me lė­šų, bet kad pa­kel­tu­me nuo­tai­ką, su­teik­tu­me vil­tį, pra­džiu­gin­tu­me bei vi­si kar­tu ma­lo­niai pra­leis­tu­me lai­ką“, – pa­brė­žė LIONS klu­bo na­rys Ai­das Kė­sas ir pri­dū­rė, kad vi­si na­riai la­bai džiau­gia­si tu­rė­da­mi sa­vo gre­to­se „Ta­bas­co“ ly­de­rį Ge­dimi­ną Nor­vai­šą, ku­ris per dau­ge­lį me­tų ne vie­ną klu­bo na­rį iš­mo­kė dai­nuo­ti ir links­min­ti pub­li­ką.
Ka­dan­gi lab­da­rin­go kon­cer­to te­ma – „Na­cio­na­li­nė eks­pe­di­ci­ja po Lie­tu­vą“, kaip pa­sa­ko­jo klu­bo vi­ce­pre­zi­den­tas Da­rius Jan­kaus­kas, LIONS klu­bo na­riai, ta­pę ak­to­riais bei pa­si­skirs­tę vaid­me­ni­mis, ke­liaus po Lie­tu­vos mies­tus, įkū­nys jų įžy­my­bes, as­me­ny­bes. To­kiu bū­du su­ži­no­si­me daug įdo­mių da­ly­kų.
S. Sun­gai­la taip pat mi­nė­jo, kad lab­da­rin­go ke­tu­rio­lik­to­jo liū­tų kon­cer­to me­tu tal­kins pa­slap­tin­ga­sis va­ka­ro ve­dė­jas, be to, jų gre­tas pa­pil­dys ir jau­ni­mas, ku­ris ak­ty­viai įsi­trauks į kon­cer­ti­nę veik­lą.
LIONS klu­bo na­riai ti­ki­si įgy­ven­din­ti kil­nią mi­si­ją ir su­rink­ti kuo dau­giau lė­šų sun­kiai ser­gan­tiems vai­kams. Liū­tai ne tik links­mins, džiu­gins, su­teiks daug ge­rų emo­ci­jų vai­kams ir su­au­gu­sie­siems, bet ir bus pui­kus pa­vyz­dys ki­tiems Lie­tu­vos ra­jo­nams, kur nie­ko pa­na­šaus ne­vyks­ta. „Klu­be esa­me 25 na­riai. Ga­lė­tu­me sa­vo tiks­lą įgy­ven­din­ti pa­pras­čiau: su­si­mes­tu­me, ir vis­kas. Bet juk svar­biau­sia – ge­ra emo­ci­ja, pui­ki nuo­tai­ka ir šyp­se­nos vai­kų vei­duo­se“, – dar kar­tą pa­brė­žė LIONS klu­bo pre­zi­den­tas S. Sun­gai­la ir pri­dū­rė, kad kon­cer­tą tra­di­ciš­kai kiek­vie­nais me­tais or­ga­ni­zuo­ja ir re­mia pats klu­bas.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: Iš kairės: G. Norvaišas, D. Jankauskas, S. Sungaila, A. Kėsas.

Komentarai
Kiti straipsniai