Ketvirtadienis, 2019 m. lapkričio 14 d.

Kai­mo rė­mi­mui – to­kia pa­ti su­ma

Pra­ėju­sią sa­vai­tę po­sė­džia­vęs Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas bu­vo su­pa­žin­din­tas su Sa­vi­val­dy­bės veik­los val­dy­mo pro­gra­mos Kai­mo rė­mi­mo prie­mo­nės svar­ba ra­jo­ne. In­for­ma­ci­ją apie per­nai fi­nan­suo­tas pa­raiš­kas ir kiek pi­ni­gų bei pa­raiš­kų gau­ta šie­met, pa­tei­kė Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Vy­tau­tas Ja­nuš­ka.

Pra­ėju­siais me­tais kai­mo rė­mi­mo prie­mo­nei iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to bu­vo skir­ta 20 000 eu­rų, gau­tos 38 pa­raiš­kos, ku­rių vi­sų ben­dra są­ma­ti­nė ver­tė bu­vo 41,8 tūkst. eu­rų. Tai­gi, ga­li­my­bės bu­vo ge­ro­kai vir­šy­tos.
Pa­raiš­kos ver­tin­tos ir lė­šos da­lin­tos per tris lė­šų skirs­ty­mo ko­mi­si­jos po­sė­džius, at­si­žvel­giant į pri­ori­te­tus.
Že­mės ūkio ver­slo ir mo­ko­mų­jų ke­lio­nių iš­lai­doms kom­pen­suo­ti 4 pa­raiš­koms skir­ta 3550 eu­rų pa­ra­ma. Kiek dau­giau – 3900 eu­rų – taip pat pa­gal ke­tu­rias pa­raiš­kas iš­da­lin­ta da­ly­va­vi­mui mu­gė­se, pa­ro­do­se, kon­kur­suo­se, mo­ky­muo­se ir žem­dir­bių šven­tė­se, kuo­met bu­vo pri­sta­to­ma Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.
So­dy­bų, kai­mo tu­riz­mo, ūki­nin­kų so­dy­bų sa­vi­nin­kus ir kai­mo gy­ven­to­jų vie­to­vių ap­žiū­rų-kon­kur­sų nu­ga­lė­to­jams, ge­riau­sių ra­jo­no me­tų ūki­nin­kų pa­ger­bi­mui skir­ti 5 tūkst. eu­rų.
Kai­mo ben­druo­me­nių, žem­dir­biš­kų vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų veik­los pro­gra­moms vyk­dy­ti iš­da­lin­ta 7250 eu­rų, fi­nan­suo­ta 17 pa­raiš­kų.
Pa­raiš­kų dėl vien­kar­ti­nės 300 eu­rų pa­ra­mos nau­jai įkur­tiems ir sa­vo veik­lą sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je įre­gist­ra­vu­siems ko­o­pe­ra­ty­vams ar aso­cia­ci­joms ne­gau­ta. Taip pat ne­gau­ta pa­raiš­kų dėl pri­si­dė­ji­mo prie nau­jai sta­to­mos ar re­konst­ruo­ja­mos in­fra­struk­tū­ros fi­zi­niams as­me­nims kai­miš­ko­se te­ri­to­ri­jo­se; esant ne­nu­ma­ty­toms sti­chi­nėms ar gam­tos su­kel­toms prie­žas­tims.
Vie­na pa­raiš­ka fi­nan­suo­ta ne­nu­ma­ty­toms, bet pa­tir­toms že­mės ūkio veik­los iš­lai­doms kom­pen­suo­ti – skir­ti 300 eu­rų.
Su­skai­čiuo­ta, jog iš vi­so pa­ra­ma skir­ta 10-iai se­niū­ni­jų „Gra­žiau­sių so­dy­bų kon­kur­sams“ or­ga­ni­zuo­ti; 9-iems ūki­nin­kų pro­jek­tams; 17-ikai ben­druo­me­nių pro­jek­tų; aso­cia­ci­jai Plun­gės bi­ti­nin­kų drau­gi­ja „Spie­čius“.
Fon­de li­ko 197 eu­rai, šie­met kai­mo rė­mi­mui pa­gal pa­raiš­kas vėl nu­ma­ty­ta 20 tūkst. eu­rų. Kaip sa­kė V. Ja­nuš­ka, jau da­bar gau­ta pa­raiš­kų, ku­rių pil­nam fi­nan­sa­vi­mui rei­kė­tų kur kas dau­giau, t. y. bent 30-ies tūkst. eu­rų.

Komentarai
Kiti straipsniai