Sekmadienis, 2019 m. spalio 20 d.

Vyks ka­ri­nės pra­ty­bos

Ko­vo 19–24 die­no­mis Klai­pė­dos, Kre­tin­gos, Skuo­do, Ši­lu­tės, Ši­la­lės, Tau­ra­gės, Rie­ta­vo ir Plun­gės ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bių te­ri­to­ri­jo­se vyks Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų Že­mai­čių apy­gar­dos 3-io­sios rink­ti­nės ka­ri­nės pra­ty­bos.
Pra­ty­bų me­tu ka­riai ne­nau­dos gin­klų, ko­vi­nių bei imi­ta­ci­nių šo­vi­nių, eis­mas stab­do­mas ar trik­do­mas ne­bus, pra­ty­bos ne­tu­rės įta­kos ci­vi­lių gy­ven­to­jų kas­die­nei veik­lai.

Komentarai
Kiti straipsniai