Sekmadienis, 2019 m. spalio 20 d.

Ūki­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­ko ūky­je si­lo­so ru­lo­nas pra­žu­dė dar­bi­nin­ką

Dau­giau nei pu­sę to­nos sve­rian­tis si­lo­so ru­lo­nas iš­sly­do iš grieb­tu­vo gniauž­tų ir kri­to ant ša­lia sto­vė­ju­sio 65 me­tų vy­ro. Te­les­ko­pi­nį krau­tu­vą vai­ra­vęs Ūki­nin­kų są­jun­gos Plun­gės sky­riaus pir­mi­nin­kas Ma­ri­jus Kak­tys sa­vo dar­bi­nin­kui nie­kuo ne­be­ga­lė­jo pa­dė­ti – jo aky­se di­džiu­lis pa­ša­ro svo­ris su­traiš­kė žmo­gui gal­vą. Ši tra­ge­di­ja įvy­ko ko­vo 8-osios ry­tą Plun­gės ra­jo­ne, ne­to­li Gin­ta­liš­kės esan­čia­me Ly­gių­jų kai­me.

Kaip pra­ne­šė po­li­ci­ja, ne­lai­mė ūki­nin­ko ūky­je nu­ti­ko pra­ėju­sį penk­ta­die­nį, apie 8.20 va­lan­dą. Pla­te­lių se­niū­ni­jos Ly­gių­jų kai­me esan­čio­je fer­mo­je, at­lie­kant ūkio dar­bus, nu­kri­tęs si­lo­so ru­lo­nas pri­spau­dė ir mir­ti­nai su­ža­lo­jo 1953 m. gi­mu­sį vy­rą.
Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos Tel­šių sky­riaus ve­dė­jas, vy­riau­sia­sis dar­bo ins­pek­to­rius Jo­nas Lie­kis bu­vo nu­vy­kęs į ne­lai­mės vie­tą, vis­ką ap­žiū­rė­jo, už­fik­sa­vo, kal­bė­jo­si su ūkio sa­vi­nin­ku M. Kak­čiu.
Pa­sa­ko­jo, jog tra­ge­di­ja įvy­ko ruo­šian­tis gal­vi­jų šė­ri­mui, kai pa­ša­ro kom­po­nen­tai bu­vo pa­duo­da­mi į pa­ša­rų da­ly­tu­vą.
Si­lo­so ru­lo­nai bu­vo ant že­mės, dar­bi­nin­kas plė­šė nuo jų plė­ve­lę, o ūki­nin­kas te­les­ko­pi­niu krau­tu­vu „Ma­ni­tou“ juos kė­lė.
„Pa­ma­tęs, kad nuo vie­no ru­lo­no, ku­ris jau bu­vo pa­kel­tas, nu­plėš­ta ne vi­sa plė­ve­lė, dar­bi­nin­kas pri­ėjo ar­tyn, kad pa­ša­lin­tų li­ku­tį. Tuo me­tu gli­tus ir ti­žus si­lo­so ru­lo­nas iš­sly­do iš kau­šo ir kri­to ant žmo­gaus“, – pa­sa­ko­jo J. Lie­kis.
Dar­bo ins­pek­to­riaus ži­nio­mis, maž­daug 700 ki­log­ra­mų sve­rian­tis ru­lo­nas pri­spau­dė vy­riš­kiui gal­vą prie be­to­ni­nės dan­gos, žmo­gus žu­vo vie­to­je.
Dar­bi­nin­kas, pa­sak J. Lie­kio, šia­me ūky­je dar­ba­vo­si jau se­no­kai – nuo 2007-ųjų, dir­bo le­ga­liai, gy­ve­no gre­ti­ma­me kai­me, maž­daug už tri­jų ki­lo­met­rų. Ar bū­ta dar­bo sau­gos pa­žei­di­mų, ins­pek­to­rius sa­kė kol kas ne­ga­lin­tis ko­men­tuo­ti, pla­nuo­ja­ma dar kreip­tis į pro­ku­ra­tū­rą, kad bū­tų ga­li­ma su­si­pa­žin­ti su iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­džia­ga. Ty­ri­mo iš­va­dos bus po dvi­de­šim­ties dar­bo die­nų.
Ko­vo 12-ąją kal­bin­tas Ūki­nin­kų są­jun­gos Plun­gės sky­riaus pir­mi­nin­kas M. Kak­tys pa­tvir­ti­no, jog vis­kas įvy­ko jo ūky­je, jam pa­čiam vai­ruo­jant te­les­ko­pi­nį krau­tu­vą.
„Ry­te, kaip vi­sa­da, šė­rė­me gy­vu­lius. Pa­kė­liau grieb­tu­vu ru­lo­ną – dar­bi­nin­kas pri­ėjo nu­plėš­ti plė­ve­lės li­ku­tį. Šau­kiau, kad ne­lįs­tų, kad pa­si­trauk­tų – tas ru­lo­nas jau toks iš­sky­dęs bu­vo. Ne­spė­jo. Ru­lo­nas iš­sly­do ir kri­to ant jo…“ – skau­dų įvy­kį pri­si­mi­nė M. Kak­tys.
Iš­trau­kęs dar­bi­nin­ką ūki­nin­kas sa­kė jau ma­tęs, kad vis­kas – gal­va bu­vo taip su­ža­lo­ta, kad žmo­gaus gy­vy­bė ten pat ir už­ge­so.
Pa­klaus­tas, ar ne­ga­lė­jo bū­ti dar­bi­nin­kas iš­gė­ręs, M. Kak­tys tuo abe­jo­jo. Sa­kė, jog prieš tai žmo­gus tu­rė­jo iš­ei­gi­nę, ta­čiau ry­te dar­be at­ro­dė blai­vus. Be to, bu­vo pa­ti­ki­mas il­ga­me­tis dar­buo­to­jas – dir­bo jau dvy­li­ka me­tų, ėjo gy­vu­lių pri­žiū­rė­to­jo-šė­ri­ko pa­rei­gas. Jo ži­nio­je bu­vo 120 mel­žia­mų kar­vių. Iš vi­so M. Kak­tys sa­kė tu­rin­tis 250 gal­vi­jų.
Žu­vu­sy­sis gy­ve­no gre­ti­ma­me Ant­sie­nių kai­me su žmo­na. Še­ši jų vai­kai jau su­au­gę.
„La­bai dėl to iš­gy­ve­nu, iki šiol ne­ga­liu at­si­gau­ti. Be abe­jo, pa­dė­siu ruo­šian­tis lai­do­tu­vėms, vi­so­ke­rio­pai pa­gel­bė­siu“, – sa­kė ūki­nin­kas.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai