Sekmadienis, 2019 m. spalio 20 d.

Per­ga­lės pu­čia­mų­jų instrumentų kon­kur­se Lat­vi­jo­je

Ko­vo 6 die­ną Sal­dus mies­te (Lat­vi­ja) vy­ko XIV Kurs­ze­mes ir Že­mai­ti­jos re­gio­nų mu­zi­kos mo­kyk­lų pu­čia­mų­jų ir mu­ša­mų­jų in­stru­men­tų kon­kur­sas. Ja­me da­ly­va­vo Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los moks­lei­viai. Juos kon­kur­sui pa­ren­gė mo­ky­to­jas eks­per­tas Ar­tū­ras Ur­nie­žius ir kon­cert­meis­te­rė Ju­di­ta Stan­ku­tė.

Jau ta­po tra­di­ci­ja, kad Plun­gės me­no mo­kyk­los ug­dy­ti­niai šia­me kon­kur­se aukš­tai ver­ti­na­mi ir pel­no ne vie­ną pri­zi­nę vie­tą. Tri­mi­ti­nin­kai Kris­tu­pas Kon­čius, Ni­ko­las Šiš­ko­vas ir An­ta­nas Ka­ra­lius pel­nė ant­rą­sias vie­tas, Juo­zas Ju­cys (eu­fo­ni­ja) – tre­či­ą­ją, trom­bo­ni­nin­kas Lu­kas Va­si­liaus­kas šia­me kon­kur­se bu­vo įver­tin­tas aukš­čiau­siu ap­do­va­no­ji­mu – pir­mo­sios vie­tos lau­re­a­to di­plo­mu.
Sėk­mė ly­dė­jo ir pir­mą kar­tą šia­me kon­kur­se da­ly­va­vu­sius eu­fo­ni­ja gro­jan­čius bro­liu­kus, ku­riuos mo­ko mo­ky­to­jas me­to­di­nin­kas Ai­va­ras Al­mi­nas (kon­cert­meis­te­rė Ju­di­ta Stan­ku­tė). Do­mas Gu­daus­kas pel­nė ant­rą­ją, o Man­tas Gu­daus­kas – tre­či­ą­ją vie­tą. Kon­kur­sas bu­vo la­bai sėk­min­gas ir Pla­te­lių me­no mo­kyk­los auk­lė­ti­niui No­jui Ku­lie­šiui (mo­ky­to­jas me­to­di­nin­kas Ai­va­ras Al­mi­nas, kon­cert­meis­te­rė Kris­ti­na Kon­dra­ta­vi­čie­nė), ku­ris lai­mė­jo pir­mą­ją vie­tą.

Plun­gės M. Ogins­kio me­no mo­kyk­los inf.

Komentarai
Kiti straipsniai