Sekmadienis, 2019 m. spalio 20 d.

Or­ga­ni­zuo­ja­ma in­ki­lų kė­li­mo šven­tė

Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­ja gy­ven­to­jus ra­gi­na pri­si­dė­ti prie pa­si­ruo­ši­mo šil­ta­jam se­zo­nui ir ko­vo 21 d., Pa­sau­li­nę miš­kų die­ną, kar­tu kel­ti in­ki­lus. Tai svar­bu paukš­čių iš­li­ki­mui ir miš­ko iš­sau­go­ji­mui. In­ki­lų kė­li­mo šven­tė vyks 26-iuo­se Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­jos pa­da­li­niuo­se. Pas mus to­kią šven­tę or­ga­ni­zuos Tel­šių re­gio­ni­nio pa­da­li­nio Mos­tai­čių gi­ri­nin­ki­ja Ku­liuo­se ir Tve­rų gi­ri­nin­ki­ja Tve­ruo­se.
Kiek­vie­ną pa­va­sa­rį žmo­nės ke­lia in­ki­lus įvai­rio­se vie­to­se – so­duo­se, par­kuo­se ar gy­ve­na­mų­jų na­mų kie­muo­se. Ta­čiau Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­ja pa­brė­žia, kad in­ki­lus bū­ti­na kel­ti ir miš­kuo­se, ka­dan­gi tai pa­de­da už­tik­rin­ti dar­naus miš­ko gy­va­vi­mą. Daž­niau­siai in­ki­lai ke­lia­mi zy­lėms, mu­si­nu­kėms, var­nė­nams ir ki­tiems smul­kiems paukš­čiams, nes jų iš­sau­go­ji­mas yra tie­sio­giai su­si­jęs su miš­ko ap­sau­ga. In­ki­lų kė­li­mo šven­tė Lie­tu­vos miš­kuo­se or­ga­ni­zuo­ja­ma jau de­šimt­me­tį. Kas­met iš­ke­lia­ma apie 3–4 tūkst. in­ki­lų. Į renginį kiek­vie­nas ga­li at­si­neš­ti sa­vo pa­ga­min­tą in­ki­lą, ta­čiau tai nė­ra pri­va­lo­ma – šie­met urė­di­ja pa­ruo­šė sa­vų in­ki­lų, ku­riuos ga­lės iš­kel­ti šven­tės da­ly­viai. Svar­biau­sia, kad bū­tų dau­giau no­rin­čių pri­si­jung­ti.

Komentarai
Kiti straipsniai