Sekmadienis, 2019 m. spalio 20 d.

No­rin­čių ra­šy­ti Na­cio­na­li­nį dik­tan­tą daug ne­at­si­ra­do

Ko­vo 8-ąją Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je, kaip ir vi­so­je Lie­tu­vo­je, jau dvy­lik­tą kar­tą bu­vo ra­šo­mas na­cio­na­li­nis dik­tan­tas. Sa­vi­val­dy­bės sa­lė­je jį ra­šė de­šimt žmo­nių, o Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jo­je – 7 mo­ki­niai. Tve­rų gim­na­zi­jo­je ir Žad­vai­nių pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je no­rin­čių da­ly­vau­ti kon­kur­se šie­met ne­bu­vo.

Komentarai
Kiti straipsniai