Sekmadienis, 2019 m. spalio 20 d.

Ne­nau­do­ja­mas pa­tal­pas Gin­ta­liš­kė­je svars­to­ma par­duo­ti

Ko­vo 12 die­ną po­sė­džia­vęs Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas ap­ta­rė Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to sky­riaus siū­ly­mą dėl ne­gy­ve­na­mų pa­tal­pų įtrau­ki­mo į par­duo­da­mų ob­jek­tų są­ra­šą. Kal­ba­ma apie lais­vas, ne­šil­do­mas ir ap­leis­tas pa­tal­pas Gin­ta­liš­kė­je.

Kaip in­for­ma­vo Tur­to sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė In­ga Daub­li­nė, šių me­tų va­sa­rio13 die­ną bu­vo nu­trauk­ta pa­nau­dos su­tar­tis su ben­druo­me­ne „Gin­ta­liš­kės so­džius“, tad li­ko lais­va ne­gy­ve­na­mo­ji pa­tal­pa, ku­ri nuo se­no va­di­na­ma bib­lio­te­ka (Par­ko g. 6-5). Ben­dras plo­tas ten – 60,73 kv. m. Taip pat siū­lo­ma pri­va­ti­zuo­ti ir dar vie­nas ten pat esan­čias pa­tal­pas (Par­ko g. 6-2).
Abi mi­nė­tos Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čios pa­tal­pos yra po kul­tū­ros na­mų, sta­ty­tų 1970 m., sto­gu. Kaip ži­nia, Gin­ta­liš­kė­je yra li­kęs tik kul­tū­ros na­mų sky­rius, pri­klau­san­tis Že­mai­čių Kal­va­ri­jos kul­tū­ros cen­trui. O sky­riaus veik­lai daug pa­tal­pų ne­rei­kia. Di­džiu­lia­me pa­sta­te ke­lios pa­tal­pos jau yra pri­va­ti­zuo­tos, žmo­nės įsi­ren­gė bu­tus.
Pa­sak I. Daub­lie­nės, mi­nė­tos pa­tal­pos yra ne­šil­do­mos, ten bū­ti­nas re­mon­tas. To­dėl ad­mi­nist­ra­ci­ja siū­lo jas įtrauk­ti į Vie­ša­me auk­cio­ne par­duo­da­mo Sa­vi­val­dy­bės ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ir ki­tų ne­kil­no­ja­mų­jų daik­tų są­ra­šą. To­kiam siū­ly­mui ne­pri­eš­ta­rau­ja nei ben­druo­me­nė, nei Pla­te­lių se­niū­ni­jos se­niū­nė.
Vi­ce­me­ras Min­dau­gas Jur­čius svars­tė, jog ne­rei­kė­tų sku­bė­ti vis­ko par­duo­ti. Jo ma­ny­mu, kul­tū­ros na­mai iš­vis tu­rė­tų bū­ti ne­da­lo­mi. Ta­čiau, kaip mi­nė­ta, bu­tų jau ten yra, tad gal ir Sa­vi­val­dy­bė ga­lė­tų įreng­ti so­cia­li­nius būs­tus? Pir­mi­nin­kau­jan­ti Rū­ta En­dri­jaus­kie­nė pa­an­tri­no, jog par­duo­ti vi­sa­da spė­sim.
Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Čes­lo­vas Ker­paus­kas bu­vo prie­šin­gos nuo­mo­nės: jei pa­tal­pų vie­tos ben­druo­me­nei ne­be­rei­kia, tad kam Sa­vi­val­dy­bei jas lai­ky­ti? Ge­riau par­duo­ti! Be to, so­cia­li­nių būs­tų ei­lė­je lau­kian­tys žmo­nės kai­me gy­ven­ti net ne­no­ri…
Pas­ta­ra­jam tei­gi­niui pri­ta­rė ir I. Daub­lie­nė, pri­min­da­ma, kaip sun­ku bu­vo žmo­nėms įsi­ūly­ti nau­jus so­cia­li­nius būs­tus Nar­vai­šiuo­se.
„Tai ku­rių ga­lų sto­vė­ti ei­lė­je ir ne­im­ti siū­lo­mo sto­go virš gal­vos!?“ – pyk­te­lė­jo vi­ce­me­ras.
Tur­to sky­riaus ve­dė­ja Ži­vi­lė Bie­liaus­kie­nė pri­dū­rė, jog per­tvar­kant pa­tal­pas į so­cia­li­nius būs­tus, ga­na ne­ma­žai Sa­vi­val­dy­bei kai­nuo­tų ir tech­ni­nis pro­jek­tas, ir įren­gi­mo dar­bai. Ben­dras plo­tas ten yra apie 113 kv. m. Be to, at­ski­riems bu­tams rei­kė­tų ir at­ski­rų įė­ji­mų. Ar ver­ta tiek in­ves­tuo­ti, abe­jo­jant, ar at­si­ras gy­ven­to­jų?
Dar kiek pa­dis­ku­ta­vę, ko­mi­te­to na­riai su­ta­rė, jog šį klau­si­mą – pri­va­ti­zuo­ti mi­nė­tas pa­tal­pas ar ne – te­gu spren­džia jau nau­jos su­dė­ties Vie­tos ūkio ir ekologijos ko­mi­te­tas bei nau­jo­ji Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba.

Li­na MOTUŽIENĖ

Asociatyvi nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai